Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Turkiska verb

QuestionAnswer
att uppmuntra göra .. .. yapmak teşvik etmek
att förklara açıklamak
att öppna açmak için
att vända açmak için
att ta itu med adresine
gråta ağlamaya
höra ait
att tänka akla
att överföra aktarmak için
att skratta åt alay etmeye
att få almak için
att kräva almak için
att ta emot almak için
att förstå anlamak
att berätta anlatmak için
att ringa aramak için
att söka efter aramak için
att söka för aramak için
att öka artırmak için
att hänga på asmak için
att ropa på at seslenmek
att utse atama
att hoppa atlamak için
kasta atmak için
kasta atmak için
att ställa in ayarlamak için
bära ayı için
att separera ayırmak için
att minska azaltmak için
bindande bağlamak için
att koppla bağlantısını
bero på bağldr için
att betrakta bakımından
att titta på bakmak için
att titta på bakmak için
För att ta hand om bakmak için
att hantera başa
att lyckas på başarılı için
misslyckas başarısız olmasına
att lyckas i başarmak için
att börja Başlamak için
att lansera başlatmak için
att starta başlatmak için
att driva bastırmaya
att förvänta sig beklemek
att vänta på beklemek için
att fastställa belirlemek için
att identifiera belirlemek için
nämna belirtmeyi
att veta bilmek
att rida binmek için
att leda någonstans bir başkan
att stå på någonstans bir yerde durmak için
ska visas på en plats bir yerde görünmesi için
att stanna någonstans bir yerde kalmak için
att komma fram till en plats bir yere varmak için
att kombinera birleştirmek
tillsammans birlikte
till slut bitirmek için
till slut bitirmek için
att dela upp bölmek için
att måla boya
kväll bu gece
idag bugün
att hitta bulmak için
att växa büyümeye
att arbeta çalışma
att studera çalışma için
att driva çalışmasına
att köra çalıştırmak için
att spela çalmak için
att stjäla çalmak için
ringa çalmak üzere
att dra çekilme
att dra çekmek için
att locka till sig çekmek için
att ta çekmek için
lida çekmek için
svara cevaplamak için
att dra çizmek için
växa fram çıkmaya
för dahi
att i dahil etmek
att ge råd danışmanlık
att blåsa darbe için
att bjuda in davet etmek
att behandla davranmak
att involvera i de dahil etmek
att bedöma değerlendirmek için
att variera değişiklik için
att ändra değiştirmek için
betyda demek için
att försöka denemek için
att uppleva deneyim
att stödja destek
att delta devam etmek
att fortsätta devam etmek
att ange devlet
att överväga dikkate almak
att höra dinlemek
att lyssna dinlemek için
att lyssna dinlemek için
att hålla direnmek
att hålla direnmek
uppstå doğmak için
till direkt doğrudan
beröra dokunma
fylla doldurmak için
att sluta durdurmak için
falla düşmesi
falla düşmeye
att tänka på düşünmek için
att tänka på düşünmeli
tillkännage duyurmaktan
att fastställa düzeltmek için
att ordna düzenlemek için
att utfärda düzenlenmiş
som tenderar eğilimi için
luta eğilmek için
att utbilda eğitmek
att utöva egzersiz için
bifoga eklemek
att lägga eklemek için
till hands el
att få elde etmek
att vinna elde etmek
härleda elde etmek amacıyla
att hantera ele almak
att oroa sig för Endişelenecek bir
åtfölja eşlik edecek
att påverka etkilemek için
att påverka etkileyecek
för att etkinleştirmek için
att gifta sig evlenme
att notera fark
att frågan fark eder
för att växla geçiş yapmak için
att passera geçme
passera geçmek için
att avslöja gelir
att utveckla geliştirmek
att komma gelmek için
att förlänga genişletmek için
att förverkliga gerçekleştirebilmek için
att realisera gerçekleştirmek için
att utföra gerçekleştirmek için
att behöva gerek
att återhämta sig geri
att återvända geri
till vila geri kalan
att föra getirmek için
gilla gibi
att försöka girişimi için
att gå in girmek için
att gå gitmek
att klä giydirmek için
att bära giyim
för att dölja gizlemek için
att skicka göndermek için
att se görmek için
att verka görünmek için
ska visas i görünmeye
att visa görüntülemek için
att diskutera görüşmek üzere
att ange göstermek için
för att illustrera göstermek için
visa göstermek için
visa göstermek için
råd göze için
att iaktta gözlemlemek
Strejkrätt grev
att le gülümsemek
hittills güncel
att säkra güvenli
att lita på güvenmemek
ge rätt hakkı için
att informera om hakkında bilgilendirmek
att skratta åt hakkında gülmeye
att påminna om hakkında hatırlatır
undra om hakkında merak etmeye
att undervisa om hakkında öğretmek
för att varna om hakkında uyarmak için
kommentera hakkında yorum için
spendera harcamayı
att agera hareket etme
att erinra om hatırlamak
att komma ihåg hatırlamak
att tänka hayal etmek
att överleva hayatta kalmak için
att förbereda hazırlamak için
att sträva hedeflemektir
att sträva efter hedeflemektir
till svars för hesaba
att känna sig hissetmek
att tjäna hizmet etmek
välkomna Hoşgeldiniz
innehålla içerme
att beställa için
ha için
att ansöka om için başvuruda
att önska sig için diliyorum
att stanna kvar için kalır
att umgås med için ortak olan
kring için Surround
att tacka för için teşekkür etmek
hoppas på için umut için
att dricka İçmeyi
att uttrycka ifade etmek
att övertyga ikna etmeye
att deklarera ilan etmesi
ansluta till ile bağlanmak için
att införa med ile empoze etmek
att matcha med ile eşleşen
att skratta med ile gülmeye
att jämföra med ile karşılaştırmak
att hota med ile tehdit etme
kontakta iletişim için
att fråga om ilgili soruya
att relatera ilişkilendirmek
antyda ima etmek
att tro på iman için
att tro inanmak
att undersöka incelemek
att bygga inşa etmek
att intenddo intenddo için
för att markera işaretlemek için
för att nämna isim
vilja istersek
att anställa istihdam
att kräva att göra istiyoruz için
att överklaga itiraz etmek için
att argumentera med itiraz etmiyorum
att förbättra iyileştirmek için
att möjliggöra izin vermek
att titta på izlemek
att anta kabul etme
att acceptera kabul etmek
att erkänna kabul etmek
fly kaçmayı
till kadar
att nicka kafa sallamak için
att lyfta kaldırmak için
att ta bort ... kaldırmak için ...
att bevisa kanıtlamak için
att stänga kapamak için
för att täcka kapsayacak şekilde
att besluta karar vermek
mot karşı
att tillgodose karşılamak için
att komma överens med katılıyorum
att gå katılmak için
att bidra katkıda bulunmak
att förlora kaybetmeye
försvinna kaybolana kadar
att spara kaydetmek için
till titelinformation kaydetmek için
att tjäna kazanmak için
att vinna kazanmak için
att äga kendi
befatta sig med kendini ilgilendiren için
att upptäcka keşfetmek için
att utforska keşfetmek için
att minska kesmek için
att bryta kırmayı
att koncentrera sig på konsantre için
att kontrollera kontrol etmek
att kontrollera kontrol etmek
att tala konuşmak
att tala konuşmaya
frukta korku
att bibehålla korumak için
för att skydda korumak için
att lägga koymak
att lägga koymak için
att verka på kullanımı en
ska användas för kullanmak için
att bilda kurma
att fastställa kurmak için
kosta masrafını
för att bekämpa mücadele
att orsaka neden
att needdo needdo için
att hata nefret için
punkt noktasına
punkt noktasına
att notera nota
att fokusera på odaklanma
att betala ödeme
tilldela ödül için
att lägga fram ett pris ödül sunmaya
att lära öğrenmek için
att undervisa öğretmek
att läsa okumak için
att mäta ölçmek için
att döda öldürmek için
att bli olmak
att bli olmak için
att dö ölmeyi
inträffa oluşma
att generera oluşturmak için
att skapa oluşturmak için
bestå av oluşur için
att bekräfta onaylamak için
att godkänna onaylaması
att föreslå önermek için
att föreslå önermeyi
att undvika önlemek için
för att förhindra önlemek için
att organisera organize etmek
att underteckna oturum
att rösta för oy vermek için
att leka med oynamak için
att dela paylaşmak için
att marknaden pazara
plan planına
till värdering puanına
att rapportera rapor
att rapportera rapor
att vägra reddetme
att avslå reddetmek için
förneka reddetmek için
att respondto respondto için
rulla rulo için
att ge sağlamak için
att leverera sağlamak için
att se + s sağlamak için + s
att slå şakır
till attack saldırı
skaka sallamak için
missa sanal
debitera şarj
att sjunga şarkı
att förvärva satın almak
att köpa satın almak
att sälja satmak
räkna saymak
ta seçmek
att välja seçmek için
att välja seçmek için
att seembe seembe için
att frige serbest bırakmak için
ljuda ses
att älska severim
att resa seyahat
att begränsa sınırlamak
till sista son
att sluta Sonuç olarak
be sormak
att utreda soruşturma
att säga söylemek
att lova söz için
att stopdo stopdo için
att erbjuda sunmak
att leverera sunmak için
att köra sürücüsüne
att begå taahhüt
att uppskatta tahmin etmek
att följa takip etmek
att kräva talep etme
helt tamamen
att slutföra tamamlamak için
att erkänna tanımak için
att erkänna tanımayı
att beskriva tanımlamak için
att definiera tanımlamak için
att möta tanışmak
att införa tanıtmak
att utforma tasarlamak
att bära taşıma
att flytta taşımak için
att hänskjuta tavsiye etmek
att rekommendera tavsiye etmek
upprepa tekrar
till grund för temel üzerinde
att rensa temizlemek için
att företräda temsil eden
att tenddo tenddo için
att föredra tercih etme
att föredra tercih etme
att lämna terk etmek
att testa test etmek
att främja teşvik etmek
att uppmuntra teşvik etmek
klättra tırmanmaya
totalt toplam
att samla in toplamak
att samla in toplamak için
att trycka tuşuna basın
att hålla tutar
att hålla tutmak için
att behålla tutulacağı
att flyga uçmayı
att nå ulaşmak için
att uppnå ulaşmak için
att glömma unutmak
att producera üretmek için
toppen üst
att genomföra üstlenmek
för att passa uyacak şekilde
att tillämpa uygulamak için
sova Uyumak için
att trampa på üzerinde adım
att insistera på üzerinde ısrar etmek
att halka på üzerinde kaymak için
att reflektera över üzerinde yansıtmak için
att sitta på üzerine oturmak
att släppa ut på üzerine yerleştirmek için
att existera var
att anta varsayalım için
att ta varsaymak
att informera om ve bilgilendirmek için
att bevilja vermek için
att ge vermek için
skjuta vurma
att slå vurmayı
att fånga yakalamak için
att stänga yakın
att närma sig yaklaşımına
ligga yalan söylemek
svara yanıtlamaktan
att sluta göra yaparak durdurmak için
att tillbringa tid gör yaparak zaman harcamak için
för avsikt att göra yapıyor niyetinde için
att göra yapmak
att förvänta sig göra yapmak beklemek
att tvinga göra yapmak gücüne
att genomföra yapmak için
att göra yapmak için
att låta göra yapmak için
att hjälpa till med yardım için
att bedöma yargılamaya
imorgon yarın
att leva yaşamak
hända yaşanma
att sprida yaygınlaşmasını
Publicera yayınlama
att skriva yazmak için
bränna yazmaya
gå någonstans yere gitmek için
att ersätta yerine
att lösa yerleşmeye
att äta yiyecek
att tvätta yıkamak
med stjärna i yıldızlı için
att förstöra yok etmek
att ignorera yok saymak için
att leda yol için
att hantera yönetmek için
stiga yükselmeye
att öka yükseltmek
att gå yürümeye
att möta yüz
att såra zarar vermek
skada zarar vermek
att njuta zevk için
att besöka ziyaret etmek
att besöka ziyaret etmek
Created by: CJFK
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards