Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Turkiska substantiv

QuestionAnswer
en adress bir adres
en affär mesele
en agent bir ajan
en aktie pay
en allmän genel
en analys bir analizi
en anda ruhu
en anledning bir sebep
en anläggning bir işyeri
en anläggning bir tesis
en anläggning bir bitki
en annan bir başka
en anställd İşçi
en anställd bir hizmetçi
en ansökan bir uygulama
en användare Kullanıcı
en användning kullanmak
en arbetsgivare işveren
En arbetstagare işçi
en arm bir kol
en armé bir ordu
en art bir tür
en artikel bir makale
en aspekt boy
en atmosfär bir atmosfer
en attack saldırı
en attityd bir tutum
en avdelning bir bölümü
en avgift Ücret
en avgift ücret
en avkastning dönüş
en avsaknad bir devamsızlık
en avsikt bir niyeti
en axel bir omuz
en baby bebek
en bakgrund Arka plan
en balans denge
en bank Bir banka
en bar bir bar
en bas Temel
en bedömning bir değerlendirme
en befolkning bir nüfus
en begäran bir istek
en behandling bir tedavi
en berättelse bir hikaye
En beskrivning Bir açıklama
en bestämmelse bir hüküm
en besökare bir ziyaretçi
en betalning Ödeme
en betydelse bir önemi
en bil bir araba
en bild bir resim
en bild Bir resim
en biljett bilet
en biträdande Bir milletvekili
en blomma bir çiçek
en bok bir kitap
en boll bir top
en botten bir alt
en brist på eksikliğinin
en bro köprü
en bror bir kardeşim
en budget bir bütçe
en buss otobüs
en butik Mağaza
en by bir köy
en byggnad bir bina
en byrå bir ajans
en båt tekne
en början başlangıç
en början üst
en cell Hücre
en centrecenter bir centrecenter
en chans bir şans
en chef Bir kafa
en chef bir yönetici
en cirkel bir daire
en dag bir tarih
en dag bir gün
en dam bir bayan
en dator bilgisayar
en debatt Bir tartışma
en definition bir tanımı
en del Bir eleman
en del bir parçası
en del bir oranda
en detalj bir detay
en disciplin bir disiplin
en diskussion tartışma
en display Görünen
en distinktion bir ayrım
en division bir bölümü
en dotter bir kızı
en drink içki
en drog Uyuşturucu
en dröm bir rüya
en död bir ölüm
en dörr kapı
en effekt etkisi
en efterfrågan talebi
en eftermiddag bir öğleden sonra
en egenskap karakteristik
en ekonomi bir ekonomi
en elev bir öğrenci
en enhet bir cihaz
en enhet bir sürücü
en enhet birimini
en existens bir yaşayış
en expert uzman
en fabrik fabrika
en faktor bir faktör
en familj bir aile
en far baba
en fara tehlike
en fas aşama
en ficka bir cep
en fiende düşman
en fil Dosya
en filial bir şube
en film bir film
en fisk balık
en fjäder Bir bahar
en flaska Bir şişe
en flicka bir kız
en flod nehir
en flygel bir kanat
en flygning uçuş
en folkmassa bir kalabalık
en fond fon
en form bir form
en form Şekil
en fot Bir ayak
en fotboll futbol
en framtid bir gelecek
en fred barış
en frihet bir özgürlük
en fru bir eş
en frukt bir meyve
en fråga bir sorun
en fråga meselesi
en fråga Bir soru
en fråga bir saygı
en fråga bir terimler
en funktion bir özellik
en funktion bir işlev
en funktion Bir işlem
en fågel bir kuş
en fånge bir mahkum
en färdighet bir yetenek
en färg bir renk
en följd Sonuç
en för bir emir
en förbättring gelişme
en fördel bir avantaj
en fördel bir yararı
en fördelning Dağıtım
en förening dernek
en författare bir yazar
en förhandling bir müzakere
en förklaring bir açıklama
en förlossning doğum
en förlust kayıp
en förmåga bir yeteneği
en förmån bir yana
en församling bir topluluk
en förståelse bir anlayış
en försäljning satış
en förutsättning şart
en förvaltning bir yönetim
en förvaltning bir yönetim
en förväntan bir beklenti
en förälder ebeveyn
en förändring bir değişiklik
en gas gaz
en gata sokak
en gemenskap bir topluluk
en generation bir nesil
en gentleman bir beyefendi
en granne bir komşu
en grind bir kapı
en grund temel
en grupp bir grup
en gruva mayın
en gräns sınır
en gräns bir sınırlama
en gud Tanrı
en guide bir rehber
en gång bir kez
en gård çiftlik
en gård bir avluya
en gäst misafir
en hall bir salon
en hals bir boyun
en halv yarım
en hand bir el
en handling bir hareket
en handling Belge
en hastighet Hızlı
en helg bir hafta sonu
en herre bir efendisi
en historia geçmişi
en hjälp yardım
en hjärna bir beyin
en hud deri
en hund köpek
en hälso - bir sağlık
en händelse bir olay
en hänvisning referans
en häst ata
en iakttagelse bir gözlem
en idé bir fikir
en implicit bir yer
en individuell Tek bir
en industri bir endüstri
en inkomst bir gelir
en insats bir çaba
en institution bir kurum
en instruktion bir yönerge
en intervju bir röportajda
en introduktion giriş
en inverkan etkisi
en investering yatırım
en jord bir toprak
en jordbrukare Bir çiftçi
en jorden bir dünya
en jämförelse Bir karşılaştırma
en järnväg demiryolu
en kaffe Kahve
en kamp bir savaş
en kampanj Bir kampanya
en kanal Bir kanal
en kandidat aday
en kant bir kenara
en kapacitet kapasitesi
en karaktär bir karakter
en karaktär bir doğa
en karriär kariyer
en karta harita
en kategori bir kategori
en katt bir kedi
en kedja Bir zincir
en kemisk Kimyasal
en klass sınıf
en klient bir müşteri
en klubb bir kulüp
en klänning elbise
en kollega kolejden
en kombination bir kombinasyon
en kommentar Yorum
en kommer att bir edecek
en komponent bileşen
en koncentration yoğunlaşmasına
en konferens Konferans
en konflikt bir çatışma
en kongress bir kongre
en konst bir sanat
en konstruktion bir inşaat
en konstruktion tasarım
en kontakt kartvizit
en kontakt Dokunmatik
en kontrast kontrast
en kontroll bir kontrol
en konvention bir kongre
en konversation görüşme
en kopia bir kopyasını
en kopp bir fincan
en kostnad maliyet
en kraft bir güç
en kris kriz
en kritik bir eleştiri
en kulle bir tepe
en kultur bir kültür
en kund bir müşteri
en kung kral
en kurs bir ders
en kurs oranında
en kvalitet kaliteli bir
en kvinna bir kadın
en kväll bir akşam
en kyrka bir kilise
en källa bir kaynak
en känsla bir duygu
en känsla Bir anlamda
en kärlek aşk
en kör tur
en lagstiftning bir yasa
en ledare lider
en leverans bir tedarik
en linje bir çizgi
en lista listesi
en litteratur bir edebiyat
en lunch yemek
en låt Bir şarkı
en läkare doktor
en längd uzunluğu
en länk bir bağlantı
en läpp bir dudak
en läroplan bir müfredat
en läsare bir okuyucu
en läsning okuma
en lättnad bir nefes
en lön ödeme
en lösning Yerleşim
en lösning bir çözüm
en majoritet çoğunluk
en makt bir güç
en mamma anne
en man bir koca
en man bir adam
en manlig bir erkek
en marknad pazar
en maskin bir makine
en massa bir yığın
en match Maç
en medlem Üye
en mekanism bir mekanizma
en mellannivå orta
en mening bir anlam
en mening bir cümle
en metall metal
en metod bir yöntem
en middag bir akşam yemeği
en mil bir mil
en miljö bir ortam
en minister bir bakan
en minskning bir sonbahar
en minskning azalma
en minut Bir dakika
en mjölk bir süt
en modell bir model
en modul modül
en morgon sabah
en motor bir motor
en motor motor
en mun bir ağız
en myndighet Yetki
en målning bir resim
en måltid Yemek
en månad Bir ay
en mänsklig bir insan
en mästare ana
en möjlighet bir fırsat
en möjlighet imkanı
en nation Bir ulus
en natt bir gece
en nedskärning bir son
en nivå bir seviyede
en notering bir not
en närvaro bir durum
en näsa bir burun
en officer memur
en officiell resmi bir
en olja bir petrol
en olycka Bir kaza
en olycka bir olay
en omfattning som bir ölçüde
en omröstning oy
en omständighet bir durum
en opposition bir muhalefet
en ordförande bir başkan
en organisation bir örgüt
en organisation bir organizasyon
en oro bir endişe
en orsak bir neden
en panel bir panel
en park park
en part parti
en partner Ortak
en passage geçiflini
en patient hasta
en period bir süre
en person bir kişi
en personal personel
en pistol silah
en pjäs bir parça
en pjäs bir oyun
en plan bir plan
en planering planlama
en plast Plastik
en plats bir zemin
en plats bir yere
en plats bir yer
En plats koltuk
en plats bir nokta
en platta düz
en pojke bir çocuk
en politik bir politika
en politik bir siyaset
en pool havuz
en position bir konum
en post bir giriş
en post bir yazı
en potential potansiyel
en praxis bir uygulama
en present hediye
en president bir başkan
en prestation bir başarı
en princip ilke
en prioritet öncelik
en process bir süreç
en produkt Bir ürün
en produktion Çıkış
en produktion üretim
en programvara Yazılım
en promenad Yürüyüş
en pub bir barda
en publik seyirci
en publikation bir yayın
en punkt bir nokta
en rad bir dizi
en rad Bir satır
en rad bir dizi
en radio Bir radyo
en rapport bir rapor
en ras Yarış
en reaktion tepki
en redaktör Düzenleyici
en reform bir reform
en regel Bir kural
en regering hükümet
en region bir bölge
en release bir sürüm
en religion bir din
en representation bir temsil
en representativ bir temsilci
en resa bir yolculuk
en resa Seyahat
en restaurang bir restoran
en resurs kaynak
en revolution bir devrim
en riktning bir yönü
en ring Zil
en risk bir risk
en ritning bir çizim
en rock kaya
en roll bir rol
en rutt rota
en rädsla bir korku
en rättegång deneme
en rättvisa adalet
en rörelse bir hareket
en rörelse bir hareket
en röst Ses
en sak bir şey
en samling bir koleksiyon
en sanning bir gerçeği
en scen bir sahne
en seger bir zafer
en sekreterare sekreter
en sektor bir sektör
en sekvens bir dizi
en session oturum
en show bir gösteri
en sida bir sayfa
en sida bir yan
en siffra bir rakam
en signal bir sinyal
en signal bir ton
en sir Bir efendim
en situation bir durum
en sjukdom bir hastalık
en skada bir yaralanma
en skala bir ölçekte
en skapande bir oluşturma
en skillnad fark
en sko ayakkabı
en skog orman
en skola bir okul
en skriftlig bir yazı
en skrivelse bir mektup
en skuld borç
en skuld bir sorumluluk
en sky bir gökyüzü
en skylt bir tabak
en skärm bir ekran
en slutsats Sonuç
en smärta bir ağrı
en soldat bir asker
en sommar bir yaz
en son bir oğlu
en sort çeşitli
en spelare Oyuncu
en sport spor
en stad bir şehir
en stad bir şehir
en standard standart
en start Bir başlangıç
en station bir istasyon
en status bir durum
en sten bir taş
en stiftelse temel
en stig bir yol
en stil Stil
en stjärna bir yıldız
en stol Bir sandalye
en storlek bir boyut
en strategi bir yaklaşım
en strategi bir strateji
en strejk Grev
en struktur bir yapı
en studie bir çalışma
en studio stüdyo
en styrelse yönetim kurulunda
en styrka bir güç
en succé başarılı
en summa bir miktar
en sund bir ses
en svårighet bir zorluk
en sväng bir dönüş
en syn pasak
en syster kardeş
en säng Yatak
en säsong bir sezon
en sökning arama
en söndag Bir Pazar
en tabell bir tablo
en talare bir hoparlör
en tand diş
en tanke bir düşünce
en tanke bir görünüm
en te çay
en teater tiyatro
en teknik bir teknik
en teknik teknoloji
en telefon bir telefon
en telefon bir telefon
en temne bir zaman
en temperatur bir sıcaklık
en teori bir teori
en term bir terim
en text bir metin
en tidigare bir son
en tidning bir gazetede
en tidskrift Bir dergi
en tillgång bir varlık
en tillväxt büyüme
en timme bir saat
en titel bir başlık
en titt bir göz
en tjänst Bir servis
en tolkning bir yorum
en tonvikt bir vurgu
en tradition bir geleneği
en transport bir ulaşım
en trend bir eğilim
en tro bir inanç
en trupp bir asker
en trygghet güvenlik
en trädgård bir bahçe
en turné bir tur
en tv Bir televizyon
en typ bir tür
en tystnad bir sessizlik
en tår bir gözyaşı
en tävling bir yarışma
en undersökning sınav
en undersökning soruşturma
en undersökning bir anket
en undervisning bir ders
en ungdom bir gençlik
en union birlik
en uppgift Görevi
en upplevelse bir deneyim
en uppsättning bir dizi
en utbildning bir eğitim
en utbildning bir eğitim
en utgifter bir harcama
en utmaning bir sorun
en utmärkelse ödül
en utrustning bir cihaz
en utställning sergi
en utveckling bir gelişme
en variation Varyasyon
en webbplats Bir site
en vecka bir hafta
en verksamhet bir faaliyet
en verkställande bir yönetici
en version sürüm
en vetenskap Bir bilim
en video Video
en vikt bir ağırlık
en viktig bir tuşa
en vilja bir gibi
en vind bir rüzgar
en vinnare kazanan
en vinter bir kış
en vision bir vizyon
en viss derece
en vuxen yetişkin
en våg dalga
en väg bir yol
en vägg duvar
en vän bir arkadaş
en världen bir dünya
en värme ısı
en väska bir çanta
en väst bir batı
en yta bir yüzey
en ålder bir yaş
en åtgärd bir eylem
en åtgärd ölçüsüdür
en ägare sahibi
en ö bir ada
en ökning bir artış
en ökning artış
en önskan bir istek
en överenskommelse bir anlaşma
en överföring Bir transfer
En övergång bir hareket
en överraskning sürpriz
en översyn bir inceleme
en övertygelse bir inanç
en övervägande bir göz
en övning alıştırma
ett alternativ alternatif
ett alternativ bir seçenek
ett andetag bir nefes
ett andra ikinci bir
ett ansikte surat
ett ansvar bir sorumluluk
ett antagande bir varsayım
ett antal bir numara
ett argument bir argüman
ett arrangemang bir düzenleme
ett avsnitt bir bölüm
ett band bir bant
ett band bir kaset
ett barn bir çocuk
ett barn bir çocuk
ett begrepp bir kavram
ett begrepp bir kavram
ett behov ihtiyaç
ett belopp bir miktar
ett ben kemik
ett ben Bir bacak
ett berg bir dağ
ett beslut karar
ett besök ziyaret
ett beteende bir davranış
ett bibliotek kütüphane
ett bidrag bir katkı
ett blad bir yaprak
ett blad bir yaprak
ett block blok
ett brott suç
ett brott bir suç
ett decennium On yıl
ett distrikt bir bölge
ett djur bir hayvan
ett erbjudande Bir anlaşma
ett erbjudande bir teklif
ett erkännande bir tanıma
ett exempel bir örnek
ett exempel örnek
ett experiment Bir deneme
ett faktum bir gerçek
ett fall bir olgu
ett fartyg bir gemi
ett fel bir hata
ett finger Bir parmak
ett flygplan bir uçak
ett flöde akışı
ett folk bir insan
ett fordon bir araç
ett fåtal birkaç
ett fält bir kutu
ett fängelse hapis
ett fönster bir pencere
ett förbund bir lig
ett fördrag bir anlaşma
ett föredrag konuşmak
ett föremål bir nesne
ett föremål Bir konu
ett företag
ett företag bir şirket
ett företag Şirket
ett företag bir firma
ett förfarande bir prosedür
ett förhållande bir ilişki
ett förhållande bir ilişki
ett förskott avans
ett förslag bir öneri
ett förslag bir öneri
ett försvar bir savunma
ett försvar bir savunma
ett försök bir girişim
ett glas cam
ett golv bir kat
ett grejer bir şeyler
ett guld altın
ett halvt kilo pound
ett handels - bir ticaret
ett hav deniz
ett hem bir ev
ett hjärta kalp
ett hopp bir umut
ett hot bir tehdit
ett hotell bir otel
ett hus bir ev
ett hushåll bir ev
ett hål delik
ett hår bir saç
ett hörn bir köşe
ett index bir indeks
ett inflytande etkili
ett initiativ bir girişim
ett institut bir enstitü
ett instrument bir araç
ett intresse ilgi
ett intryck bir gösterim
ett järn demir
ett kapital sermaye
ett kapitel bir bölüm
ett knä bir diz
ett konstaterande bir bulgu
ett konto Bir hesap
ett kontor ofis
ett kontrakt bir sözleşme
ett kort bir kart
ett krav şart
ett krig bir savaş
ett kriterium bir kriter
ett kök mutfak
ett lag bir yasa
ett lager bir hisse senedi
ett lagförslag fatura
ett land Bir ülke
ett land bir kara
ett ledarskap liderlik
ett leende bir gülümseme
ett liv hayat
ett livsmedel Bir gıda
ett ljus bir ışık
Ett lån kredi
ett län ilçe
ett material malzeme
ett meddelande İletişim
ett meddelande Mesaj
ett meddelande bir uyarı
ett medlemskap üyelik
ett ministerium bakanlık
ett minne Bellek
ett misslyckande başarısızlık
ett misstag Bir hata
ett mord bir cinayet
ett museum müze
ett mål Bir hedef
ett mål nesnel
ett mål hedef
ett mönster bir model
ett möte Randevu
ett möte bir toplantı
ett namn bir isim
ett nummer bir kod
ett nätverk bir ağ
ett nöje bir zevk
ett objekt Öğeyi
ett offentligt bir kamu
ett område bir alan
ett område bir alan
ett ord bir kelime
ett organ vücut
ett paket bir paket
ett papper Kağıt
ett par bir çift
ett par bir çift
ett parlament bir parlamento
ett pris fiyat
ett problem bir sorun
ett problem bir sorun
ett program bir program
ett program bir program
ett projekt bir proje
ett påstående dava
ett regn bir yağmur
ett resultat sonuç
ett resultat bir performans
ett resultat Sonuç
ett rum bir oda
ett samband bağlantı
ett samhälle bir toplum
ett sammanhang bağlamında
ett samtal Arama
ett sinne niyetli
ett sjukhus Hastane
ett skede bir sahne
ett skott bir vuruş
ett skrivbord bir masa
ett skydd bir koruma
ett skåp kabine
ett slag bir tür
ett slags bir tür
ett slutet son
ett sovrum bir yatak odası
ett spel Oyun
ett språk bir dil
ett spår bir parça
ett statligt bir devlet
ett steg bir adım
ett stöd destek
ett svar cevap
ett svar cevap
ett syfte bir amacı
ett syfte bir amaç
ett system bir program
ett system bir sistem
ett sätt moda
ett sätt bir şekilde
ett sätt bir yöntem
ett sätt bir yol
ett tack bir teşekkür
ett tag Bir süre
ett tak bir çatı
ett tal bir konuşma
ett team bir takım
ett tecken bir işareti
ett tema Bir temayı
ett test bir test
ett tillfälle bir fırsat
ett tillägg ek
ett tryck bir baskı
ett tryck på bir basın
ett träd bir ağaç
ett tåg tren
ett universitet üniversite
ett ursprung bir kökeni
ett urval Bir örnek
ett urval bir seçim
ett utbyte Değişimi
ett utrymme boşluk
ett utseende bir görünüm
ett utskott bir komite
ett uttalande bir bildiri
ett uttryck bir ifade
ett val bir seçim
ett val bir seçim
ett varumärke bir işareti
ett vatten su
ett verk bir eser
ett verktyg bir araç
ett vin bir şarap
ett väder hava
ett välbefinnande bir refah
ett värde bir değer
ett yttrande görüş
ett år bir yıl
ett åtagande taahhüt
ett ägg bir yumurta
ett äktenskap Bir evlilik
ett öga göz
ett ögonblick bir dakika
ett öra kulak
ett överklagande itiraz
Created by: CJFK
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards