Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Turkiska

Turkiska glosor

QuestionAnswer
Svenska Turkiska
från -den
eftersom -den beri
eftersom -den beri
än -den daha
tills -e kadar
att uppmuntra göra .. .. yapmak teşvik etmek
kan göra / vara / ha ... / / olacak şekilde yapabilirsiniz ...
vara abledo abledo olmak
underlig acayip
vara öppet açık olması
självklart açıkçası
att förklara açıklamak
att öppna açmak için
att vända açmak için
en rättvisa adalet
en kandidat aday
ganska adil
rättvis adil
att ta itu med adresine
trä Ağaç
svår ağır
tung ağır
gråta ağlamaya
höra ait
akademiska akademik
mental akıl
ett flöde akışı
att tänka akla
relativ akraba
annorlunda aksi taktirde
att överföra aktarmak için
att skratta åt alay etmeye
låg alçak
en övning alıştırma
att få almak için
att kräva almak için
att ta emot almak için
alternativ alternatif
ett alternativ alternatif
ett guld altın
under altında
under altında
en mästare ana
huvudsaklig ana
nyckel anahtar
men ancak
plötsligt aniden
att förstå anlamak
att berätta anlatmak için
en mamma anne
forntida Antik
Bortsett appart
genom aracılığıyla
en sökning arama
ett samtal Arama
att ringa aramak için
att söka efter aramak için
att söka för aramak için
bland arasında
bland arasında
mellan arasında
undersöka araştırmak
bakom ardında
back arka
tillbaka arka
en bakgrund Arka plan
plus artı
att öka artırmak için
en ökning artış
ökade artış
nere aşağı
under aşağıda
Statsminister asal
en fas aşama
en kärlek aşk
militär askeri
aldrig asla
egentligen aslında
att hänga på asmak için
att ropa på at seslenmek
en häst ata
att utse atama
att hoppa atlamak için
kasta atmak için
kasta atmak için
ett förskott avans
advokat avukat
en sko ayakkabı
att ställa in ayarlamak için
bära ayı için
att separera ayırmak için
samma aynı
även aynı zamanda
separata ayrı
detaljerad ayrıntılı
liten az
en minskning azalma
att minska azaltmak için
en far baba
oberoende bağımsız
bindande bağlamak için
ett sammanhang bağlamında
ett samband bağlantı
att koppla bağlantısını
bero på bağldr için
ett ministerium bakanlık
att betrakta bakımından
att titta på bakmak için
att titta på bakmak için
För att ta hand om bakmak için
en fisk balık
jag bana
självklart bariz
uppenbara bariz
en fred barış
att hantera başa
en succé başarılı
framgångsrika başarılı
att lyckas på başarılı için
misslyckas başarısız olmasına
ett misslyckande başarısızlık
att lyckas i başarmak için
enkel basit
enkelt basitçe
per başına
över başından sonuna kadar
annan başka
annan başka
annorstädes başka bir yerde
överstyrman başkanı
att börja Başlamak için
en början başlangıç
att lansera başlatmak için
att starta başlatmak için
att driva bastırmaya
Western batı
några bazı
en baby bebek
singel bekar
att förvänta sig beklemek
att vänta på beklemek için
en handling Belge
att fastställa belirlemek için
att identifiera belirlemek için
nämna belirtmeyi
kanske belki
ett minne Bellek
I Ben
min benim
liknande benzer
vit beyaz
jämn bile
en komponent bileşen
en biljett bilet
information bilgi
en dator bilgisayar
vetenskapliga bilimsel
att veta bilmek
att rida binmek için
en bir
en bir
En beskrivning Bir açıklama
en förklaring bir açıklama
en ö bir ada
en man bir adam
ett steg bir adım
en adress bir adres
ett nätverk bir ağ
ett träd bir ağaç
en vikt bir ağırlık
en mun bir ağız
en smärta bir ağrı
en familj bir aile
en agent bir ajan
en byrå bir ajans
en kväll bir akşam
en middag bir akşam yemeği
ett område bir alan
ett område bir alan
en botten bir alt
ett syfte bir amaç
ett syfte bir amacı
en analys bir analizi
en undersökning bir anket
en mening bir anlam
en känsla Bir anlamda
en överenskommelse bir anlaşma
ett erbjudande Bir anlaşma
ett fördrag bir anlaşma
en förståelse bir anlayış
en bil bir araba
ett fordon bir araç
ett instrument bir araç
ett verktyg bir araç
ett argument bir argüman
en vän bir arkadaş
en ökning bir artış
sur bir asit
en soldat bir asker
en trupp bir asker
en atmosfär bir atmosfer
en fördel bir avantaj
en gård bir avluya
advokat bir avukat
en månad Bir ay
en fot Bir ayak
en distinktion bir ayrım
ett ben Bir bacak
en länk bir bağlantı
en fjäder Bir bahar
en trädgård bir bahçe
en minister bir bakan
en bank Bir banka
ett band bir bant
en bar bir bar
en pub bir barda
en prestation bir başarı
ett tryck på bir basın
en annan bir başka
att leda någonstans bir başkan
en ordförande bir başkan
en president bir başkan
ett tryck bir baskı
en start Bir başlangıç
en titel bir başlık
en väst bir batı
en dam bir bayan
en förväntan bir beklenti
en gentleman bir beyefendi
en hjärna bir beyin
ett uttalande bir bildiri
kunskap bir bilgi
en vetenskap Bir bilim
vetenskapsman bir bilim adamı
en byggnad bir bina
en anläggning bir bitki
en region bir bölge
ett distrikt bir bölge
ett avsnitt bir bölüm
ett kapitel bir bölüm
en avdelning bir bölümü
en division bir bölümü
en hals bir boyun
en storlek bir boyut
ett konstaterande bir bulgu
en näsa bir burun
en budget bir bütçe
helhet bir bütün
en insats bir çaba
en studie bir çalışma
en väska bir çanta
ett tak bir çatı
en konflikt bir çatışma
en centrecenter bir centrecenter
en ficka bir cep
en blomma bir çiçek
ett par bir çift
ett par bir çift
en jordbrukare Bir çiftçi
en enhet bir cihaz
en utrustning bir cihaz
ett mord bir cinayet
en linje bir çizgi
en ritning bir çizim
en pojke bir çocuk
ett barn bir çocuk
ett barn bir çocuk
mycket bir çok
en lösning bir çözüm
en mening bir cümle
ett berg bir dağ
en cirkel bir daire
en minut Bir dakika
ett ögonblick bir dakika
ett beteende bir davranış
ett värde bir değer
en bedömning bir değerlendirme
en förändring bir değişiklik
ett experiment Bir deneme
en upplevelse bir deneyim
en tidskrift Bir dergi
en kurs bir ders
en undervisning bir ders
en detalj bir detay
en avsaknad bir devamsızlık
ett statligt bir devlet
en revolution bir devrim
ett språk bir dil
en religion bir din
vila bir dinlenme
en disciplin bir disiplin
ett knä bir diz
en rad bir dizi
en rad bir dizi
en sekvens bir dizi
en uppsättning bir dizi
en karaktär bir doğa
en sväng bir dönüş
en läpp bir dudak
en jorden bir dünya
en världen bir dünya
en närvaro bir durum
en omständighet bir durum
en situation bir durum
en status bir durum
en tanke bir düşünce
en känsla bir duygu
ett arrangemang bir düzenleme
en litteratur bir edebiyat
en kommer att bir edecek
en sir Bir efendim
en herre bir efendisi
en trend bir eğilim
en utbildning bir eğitim
en utbildning bir eğitim
en ekonomi bir ekonomi
en skärm bir ekran
en hand bir el
en del Bir eleman
en kritik bir eleştiri
en för bir emir
en oro bir endişe
en industri bir endüstri
ett institut bir enstitü
en manlig bir erkek
en fru bir eş
ett verk bir eser
ett hem bir ev
ett hus bir ev
ett hushåll bir ev
ett äktenskap Bir evlilik
en åtgärd bir eylem
en verksamhet bir faaliyet
en faktor bir faktör
en idé bir fikir
en film bir film
en kopp bir fincan
ett företag bir firma
en möjlighet bir fırsat
ett tillfälle bir fırsat
en form bir form
foto bir fotoğraf
en tidning bir gazetede
en natt bir gece
en framtid bir gelecek
en tradition bir geleneği
en inkomst bir gelir
en utveckling bir gelişme
ett fartyg bir gemi
en ungdom bir gençlik
en sanning bir gerçeği
ett faktum bir gerçek
verklighet bir gerçek
en vilja bir gibi
en post bir giriş
ett försök bir girişim
ett initiativ bir girişim
ett livsmedel Bir gıda
en sky bir gökyüzü
plikt bir görev
en tanke bir görünüm
ett utseende bir görünüm
en show bir gösteri
ett intryck bir gösterim
en övervägande bir göz
en titt bir göz
en iakttagelse bir gözlem
en tår bir gözyaşı
en grupp bir grup
en kraft bir güç
en makt bir güç
en styrka bir güç
ett leende bir gülümseme
en dag bir gün
bullerprovningsföreskrifterna bir gürültü
förtroendebasis bir güven
en vecka bir hafta
en helg bir hafta sonu
en utgifter bir harcama
en handling bir hareket
En övergång bir hareket
en rörelse bir hareket
en rörelse bir hareket
en sjukdom bir hastalık
ett fel bir hata
ett misstag Bir hata
ett djur bir hayvan
ett mål Bir hedef
ett konto Bir hesap
en berättelse bir hikaye
ett lager bir hisse senedi
en anställd bir hizmetçi
en talare bir hoparlör
en bestämmelse bir hüküm
ett uttryck bir ifade
ett förhållande bir ilişki
ett förhållande bir ilişki
en övertygelse bir inanç
en tro bir inanç
en översyn bir inceleme
ett index bir indeks
en konstruktion bir inşaat
en mänsklig bir insan
ett folk bir insan
ett tecken bir işareti
ett varumärke bir işareti
ett namn bir isim
en funktion Bir işlem
en funktion bir işlev
en station bir istasyon
en begäran bir istek
en önskan bir istek
en anläggning bir işyeri
ett ljus bir ışık
en kvinna bir kadın
en chef Bir kafa
en folkmassa bir kalabalık
en kampanj Bir kampanya
ett offentligt bir kamu
en kanal Bir kanal
en flygel bir kanat
en grind bir kapı
ett land bir kara
en karaktär bir karakter
en bror bir kardeşim
en jämförelse Bir karşılaştırma
ett kort bir kart
ett band bir kaset
ett golv bir kat
en kategori bir kategori
ett bidrag bir katkı
ett begrepp bir kavram
ett begrepp bir kavram
en källa bir kaynak
en olycka Bir kaza
en katt bir kedi
ett ord bir kelime
en kant bir kenara
en gång bir kez
en kyrka bir kilise
en person bir kişi
en bok bir kitap
en vinter bir kış
en flicka bir kız
en dotter bir kızı
en man bir koca
ett nummer bir kod
ett ursprung bir kökeni
en arm bir kol
en samling bir koleksiyon
en kombination bir kombinasyon
provision bir komisyon
ett utskott bir komite
en granne bir komşu
en kongress bir kongre
en konvention bir kongre
rådets bir konsey
en kontroll bir kontrol
ett föremål Bir konu
en position bir konum
ett tal bir konuşma
en kopia bir kopyasını
en rädsla bir korku
ett skydd bir koruma
ett hörn bir köşe
en by bir köy
ett kriterium bir kriter
en kultur bir kültür
en klubb bir kulüp
en regel Bir kural
offer bir kurban
en institution bir kurum
en fågel bir kuş
ett fält bir kutu
ett förbund bir lig
en fånge bir mahkum
en artikel bir makale
en maskin bir makine
ett skrivbord bir masa
en mekanism bir mekanizma
en skrivelse bir mektup
distans bir mesafe
en text bir metin
en frukt bir meyve
en summa bir miktar
ett belopp bir miktar
en mil bir mil
en biträdande Bir milletvekili
en modell bir model
ett mönster bir model
en motor bir motor
en läroplan bir müfredat
en opposition bir muhalefet
en klient bir müşteri
en kund bir müşteri
en förhandling bir müzakere
en orsak bir neden
en lättnad bir nefes
ett andetag bir nefes
en generation bir nesil
ett föremål bir nesne
en avsikt bir niyeti
en plats bir nokta
en punkt bir nokta
en notering bir not
en befolkning bir nüfus
ett antal bir numara
ett rum bir oda
en eftermiddag bir öğleden sonra
en son bir oğlu
en elev bir öğrenci
student bir öğrenci
lärare bir öğretmen
en skola bir okul
en läsare bir okuyucu
utsikter bir olasılık
en händelse bir olay
en olycka bir olay
en skala bir ölçekte
en omfattning som bir ölçüde
ett fall bir olgu
en död bir ölüm
en skapande bir oluşturma
en axel bir omuz
en betydelse bir önemi
ett förslag bir öneri
ett förslag bir öneri
en del bir oranda
en armé bir ordu
en organisation bir organizasyon
en organisation bir örgüt
ett exempel bir örnek
ett urval Bir örnek
en miljö bir ortam
ett hotell bir otel
en pjäs bir oyun
en funktion bir özellik
en frihet bir özgürlük
ett paket bir paket
en panel bir panel
en pjäs bir parça
ett spår bir parça
en del bir parçası
ett parlament bir parlamento
ett finger Bir parmak
en söndag Bir Pazar
ett fönster bir pencere
ett resultat bir performans
en olja bir petrol
en plan bir plan
en politik bir politika
ett program bir program
ett program bir program
ett system bir program
ett projekt bir proje
ett förfarande bir prosedür
en radio Bir radyo
en siffra bir rakam
en rapport bir rapor
ett välbefinnande bir refah
en reform bir reform
en guide bir rehber
en färg bir renk
en bild bir resim
en bild Bir resim
en målning bir resim
en restaurang bir restoran
en risk bir risk
en roll bir rol
en intervju bir röportajda
en dröm bir rüya
en vind bir rüzgar
en timme bir saat
ett hår bir saç
en hälso - bir sağlık
en scen bir sahne
ett skede bir sahne
en hall bir salon
en konst bir sanat
konstnär bir sanatçı
en stol Bir sandalye
svarande bir sanık
en chans bir şans
ett vin bir şarap
en låt Bir şarkı
en rad Bir satır
en kamp bir savaş
ett krig bir savaş
ett försvar bir savunma
ett försvar bir savunma
en sida bir sayfa
en fråga bir saygı
en anledning bir sebep
ett alternativ bir seçenek
ett urval bir seçim
ett val bir seçim
ett val bir seçim
en stad bir şehir
en stad bir şehir
ett sätt bir şekilde
en sektor bir sektör
en tjänst Bir servis
en sund bir ses
volym bir ses
en tystnad bir sessizlik
en nivå bir seviyede
en sak bir şey
ett grejer bir şeyler
en säsong bir sezon
vapen bir silah
en signal bir sinyal
ett företag bir şirket
en flaska Bir şişe
ett system bir sistem
en webbplats Bir site
en politik bir siyaset
en temperatur bir sıcaklık
en gräns bir sınırlama
en nedskärning bir son
en tidigare bir son
en minskning bir sonbahar
en fråga Bir soru
en skuld bir sorumluluk
ett ansvar bir sorumluluk
en fråga bir sorun
en utmaning bir sorun
ett problem bir sorun
ett problem bir sorun
ett kontrakt bir sözleşme
fastighetsmäklare bir Stationwagon
en strategi bir strateji
en filial bir şube
ett brott bir suç
en period bir süre
ett tag Bir süre
en process bir süreç
en enhet bir sürücü
en release bir sürüm
en mjölk bir süt
en skylt bir tabak
en tabell bir tablo
ett team bir takım
ett erkännande bir tanıma
en definition bir tanımı
en dag bir tarih
en debatt Bir tartışma
en sten bir taş
en leverans bir tedarik
en behandling bir tedavi
ett hot bir tehdit
ett erbjudande bir teklif
en teknik bir teknik
en telefon bir telefon
en telefon bir telefon
en tv Bir televizyon
ett tema Bir temayı
en representation bir temsil
en representativ bir temsilci
en teori bir teori
en kulle bir tepe
en term bir terim
en fråga bir terimler
ett tack bir teşekkür
en anläggning bir tesis
ett test bir test
ett handels - bir ticaret
en signal bir ton
en boll bir top
ett möte bir toplantı
en församling bir topluluk
en gemenskap bir topluluk
ett samhälle bir toplum
en jord bir toprak
en överföring Bir transfer
en turné bir tur
en art bir tür
en typ bir tür
ett slag bir tür
ett slags bir tür
en viktig bir tuşa
en attityd bir tutum
ett flygplan bir uçak
en transport bir ulaşım
ett land Bir ülke
en nation Bir ulus
ett hopp bir umut
en produkt Bir ürün
ett meddelande bir uyarı
en ansökan bir uygulama
en praxis bir uygulama
en tillgång bir varlık
ett antagande bir varsayım
medborgare bir vatandaş
en vision bir vizyon
en tonvikt bir vurgu
ett skott bir vuruş
ett regn bir yağmur
bränsle bir yakıt
en strategi bir yaklaşım
en sida bir yan
en förmån bir yana
en struktur bir yapı
ett blad bir yaprak
ett blad bir yaprak
en skada bir yaralanma
en fördel bir yararı
en tävling bir yarışma
en ålder bir yaş
en lagstiftning bir yasa
ett lag bir yasa
en existens bir yaşayış
ett sovrum bir yatak odası
en publikation bir yayın
en sommar bir yaz
en författare bir yazar
författare bir yazar
en post bir yazı
en skriftlig bir yazı
en implicit bir yer
en plats bir yer
någonstans bir yerde
att stå på någonstans bir yerde durmak için
ska visas på en plats bir yerde görünmesi için
att stanna någonstans bir yerde kalmak için
en plats bir yere
att komma fram till en plats bir yere varmak için
en förmåga bir yeteneği
en färdighet bir yetenek
en massa bir yığın
ett år bir yıl
en stjärna bir yıldız
en stig bir yol
en väg bir yol
ett sätt bir yol
lead bir yol
en resa bir yolculuk
en instruktion bir yönerge
en chef bir yönetici
en verkställande bir yönetici
en förvaltning bir yönetim
en förvaltning bir yönetim
förordning bir yönetmelikle
styrelseledamot bir yönetmen
en metod bir yöntem
ett sätt bir yöntem
en riktning bir yönü
en tolkning bir yorum
ett ägg bir yumurta
en yta bir yüzey
en seger bir zafer
en temne bir zaman
en plats bir zemin
ett nöje bir zevk
en kedja Bir zincir
en besökare bir ziyaretçi
en svårighet bir zorluk
lite biraz
något biraz
något biraz
snart biraz sonra
enskilda bireysel
nån Biri
en enhet birimini
primär birincil
någon birisi
ett fåtal birkaç
birkaç
enat birleşik
att kombinera birleştirmek
en union birlik
tillsammans birlikte
någonting birşey
till slut bitirmek için
till slut bitirmek için
över bitti
oss biz
vi biz
vår bizim
ett block blok
gott bol
regionala bölgesel
att dela upp bölmek için
en skuld borç
tom boşaltmak
ett utrymme boşluk
en aspekt boy
att måla boya
alltigenom boyunca
längs med boyunca
den här bu
tiden Bu arada
kväll bu gece
sådan bu gibi
bu nedenle
bu nedenle
idag bugün
att hitta bulmak için
därför bundan dolayı
dessa bunlar
men bununla birlikte
här burada
hela bütün
stor büyük
stor büyük
stora büyük
större büyük
sannolikt büyük olasılıkla
stor del büyük ölçüde
en tillväxt büyüme
att växa büyümeye
växande büyüyen
arbetar çalışma
att arbeta çalışma
att studera çalışma için
att driva çalışmasına
att köra çalıştırmak için
att spela çalmak için
att stjäla çalmak için
ringa çalmak üzere
ett glas cam
den CAN NOT TRANSLATE
skulle CAN NOT TRANSLATE
en te çay
helvete cehennem
attraktiv çekici
att dra çekilme
att dra çekmek için
att locka till sig çekmek için
att ta çekmek için
lida çekmek için
en sort çeşitli
flera çeşitli
olika çeşitli
ett svar cevap
ett svar cevap
svara cevaplamak için
miljömässiga çevre
kvart çeyrek
straffrättsliga ceza
allvarligt ciddi
allvarligt ciddi
dubbel çift
en gård çiftlik
sexuellt cinsel
runt civarında
att dra çizmek için
en produktion Çıkış
växa fram çıkmaya
flesta çoğu
en majoritet çoğunluk
flera çok
mycket çok
mycket çok
därför çünkü
samtidigt da
vid da
en fördelning Dağıtım
mindre daha az
mer daha fazla
bättre daha iyi
senare daha sonra
för dahi
inklusive dahil
att i dahil etmek
alltid daima
en våg dalga
att ge råd danışmanlık
smal dar
att blåsa darbe için
ett påstående dava
att bjuda in davet etmek
att behandla davranmak
att involvera i de dahil etmek
värde değer
att bedöma değerlendirmek için
inte değil
att variera değişiklik için
ett utbyte Değişimi
att ändra değiştirmek için
ett hål delik
betyda demek için
ett järn demir
en järnväg demiryolu
demokratisk demokratik
en rättegång deneme
att försöka denemek için
att uppleva deneyim
en balans denge
ett hav deniz
en viss derece
en hud deri
djup derin
en förening dernek
att stödja destek
ett stöd destek
framåt Devam
att delta devam etmek
att fortsätta devam etmek
att ange devlet
annan diğer
uppmärksamhet dikkat
att överväga dikkate almak
noggrann dikkatli
noga dikkatlice
religiösa dini
att höra dinlemek
att lyssna dinlemek için
att lyssna dinlemek için
att hålla direnmek
att hålla direnmek
en tand diş
ut dışarı
utomhus dışarıda
naturliga doğal
uppstå doğmak için
korrekt doğru
korrekt doğru
sant doğru
direkt doğrudan
direkt doğrudan
till direkt doğrudan
verkligen doğrusu
öster doğu
en förlossning doğum
en läkare doktor
beröra dokunma
en kontakt Dokunmatik
därför dolayısıyla
fylla doldurmak için
full dolu
en avkastning dönüş
en fil Dosya
butiken dükkan
igår dün
att sluta durdurmak için
en fiende düşman
falla düşmesi
falla düşmeye
att tänka på düşünmek için
att tänka på düşünmeli
en vägg duvar
kan höra duyamıyorum
tillkännage duyurmaktan
en platta düz
rak düz
att fastställa düzeltmek için
att ordna düzenlemek için
att utfärda düzenlenmiş
en redaktör Düzenleyici
regelbunden düzenli
ordentligt düzgün
en förälder ebeveyn
inte edemiyoruz
om eğer
som tenderar eğilimi için
luta eğilmek için
pedagogiska eğitim
att utbilda eğitmek
roligt eğlenceli
att utöva egzersiz için
ett tillägg ek
ytterligare ek
bifoga eklemek
att lägga eklemek için
ekonomiska ekonomik
en brist på eksikliğinin
till hands el
säkert elbette
en klänning elbise
kläder elbise
att få elde etmek
att vinna elde etmek
härleda elde etmek amacıyla
att hantera ele almak
arbetskraft emek
pension Emeklilik
säker emin olmak
minst en az
bästa en iyi
att oroa sig för Endişelenecek bir
industriell endüstriyel
energi enerji
stora engin
hellre epeyce
tillgång erişim
vara manliga Erkek olmak
tidig erken
främst esas
lika eşit
lika eşit
fd eski
gammal eski
åtfölja eşlik edecek
att påverka etkilemek için
att påverka etkileyecek
effektiv etkili
effektivt etkili
ett inflytande etkili
aktiva etkin
för att etkinleştirmek için
en effekt etkisi
en inverkan etkisi
ja evet
yeah evet
att gifta sig evlenme
gifta sig evlenmek
vara gifta evli olmak
en fabrik fabrika
att notera fark
en skillnad fark
att frågan fark eder
medveten farkında olmak
olika farklı
ett lagförslag fatura
mycket fazla
finansiering Finans
ett pris fiyat
fysikaliska fiziksel
en fond fon
en fotboll futbol
en gas gaz
sen geç
nuvarande geçerli
en passage geçiflini
för att växla geçiş yapmak için
att passera geçme
passera geçmek için
tidigare Geçmiş
en historia geçmişi
framtiden Gelecekte
traditionella geleneksel
att avslöja gelir
inkomster gelir
en förbättring gelişme
att utveckla geliştirmek
att komma gelmek için
ung genç
ungdomsfrågor gençlik
allmänna genel
en allmän genel
allmänhet genellikle
vanligtvis genellikle
bred geniş
vid geniş
att förlänga genişletmek için
faktiska gerçek
verklig gerçek
att förverkliga gerçekleştirebilmek için
att realisera gerçekleştirmek için
att utföra gerçekleştirmek için
verkligen gerçekten
att behöva gerek
nödvändigt gerekli
skulle gerekmek
att återhämta sig geri
att återvända geri
till vila geri kalan
att föra getirmek için
gilla gibi
osannolikt gibi
som gibi
vara som gibi olmak
kostnad gider
allt giderek
en introduktion giriş
att försöka girişimi için
att gå in girmek için
att gå gitmek
att klä giydirmek için
att bära giyim
för att dölja gizlemek için
att skicka göndermek için
Enligt göre
kan se görebilirsiniz
relativt görece
en uppgift Görevi
att se görmek için
en display Görünen
att verka görünmek için
ska visas i görünmeye
att visa görüntülemek için
tydligen görünüşte
ett yttrande görüş
en konversation görüşme
att diskutera görüşmek üzere
att ange göstermek için
för att illustrera göstermek için
visa göstermek için
visa göstermek için
ett öga göz
råd göze için
att iaktta gözlemlemek
en strejk Grev
Strejkrätt grev
greygray greygray
kraftfull güçlü
stark güçlü
starkt güçlü
att le gülümsemek
hittills güncel
söder güney
södra güney
förtroende güven
att säkra güvenli
säker güvenli
en trygghet güvenlik
säkerhet Güvenlik
att lita på güvenmemek
underbar güzel
vacker güzel
nyheter haber
ge rätt hakkı için
att informera om hakkında bilgilendirmek
att skratta åt hakkında gülmeye
att påminna om hakkında hatırlatır
undra om hakkında merak etmeye
att undervisa om hakkında öğretmek
för att varna om hakkında uyarmak için
kommentera hakkında yorum için
fortfarande hala
vilken hangi
ett fängelse hapis
spendera harcamayı
att agera hareket etme
utom hariç
externa harici
underbar harika
en karta harita
en patient hasta
ett sjukhus Hastane
att erinra om hatırlamak
att komma ihåg hatırlamak
ett väder hava
luft hava
en pool havuz
att tänka hayal etmek
ett liv hayat
vital hayati
att överleva hayatta kalmak için
nej hayır
klar hazır
att förbereda hazırlamak için
ett mål hedef
att sträva hedeflemektir
att sträva efter hedeflemektir
en present hediye
omedelbart hemen
omedelbart hemen
nästan hemen hemen
sjuksköterska hemşire
ännu henüz
alla hepsi
varje her bir
varje her biri
vilken her iki
båda her ikiside
vad som helst her ne
i alla fall her neyse
vad som helst herhangi bir şey
valfri herhangi biri
vem som helst herhangi biri
alla herkes
alla herkes
nån herkes
allt herşey
till svars för hesaba
bidrag hibe
någonsin hiç
ingen hiç kimse
ingen hiç kimse
tvekan hiç şüphesiz
ingen hiçbir
ingenting hiçbir şey
ingen hiçbiri
att känna sig hissetmek
att tjäna hizmet etmek
snabbt hızla
en hastighet Hızlı
snabb hızlı
Snabbsökning hızlı
snabbt hızlı
trevlig hoş
välkomna Hoşgeldiniz
en cell Hücre
en regering hükümet
inre
inuti içeride
innehåll içerik
in içerisine
innehålla içerme
att beställa için
för için
ha için
att ansöka om için başvuruda
att önska sig için diliyorum
att stanna kvar için kalır
att umgås med için ortak olan
kring için Surround
att tacka för için teşekkür etmek
hoppas på için umut için
in içinde
inom içinde
en drink içki
att dricka İçmeyi
att uttrycka ifade etmek
ett behov ihtiyaç
två gånger iki kez
senare ikinci
ett andra ikinci bir
sekundära ikincil
att övertyga ikna etmeye
att deklarera ilan etmesi
extra İlave
vidare ilaveten
ett län ilçe
med ile
via ile
ansluta till ile bağlanmak için
att införa med ile empoze etmek
att matcha med ile eşleşen
att skratta med ile gülmeye
om ile ilgili
att jämföra med ile karşılaştırmak
att hota med ile tehdit etme
framåt ileri
framsteg ilerleme
ett meddelande İletişim
kontakta iletişim için
ett intresse ilgi
intresserad ilgilendi
omvård ilgilenmek
berörda ilgili
relevanta ilgili
att fråga om ilgili soruya
intressant ilginç
att relatera ilişkilendirmek
första ilk
initial ilk
en princip ilke
antyda ima etmek
att tro på iman için
en möjlighet imkanı
omöjligt imkansız
att tro inanmak
tunn ince
att undersöka incelemek
att bygga inşa etmek
mänskliga insan
att intenddo intenddo için
arbete
ett företag
jobb
för att markera işaretlemek için
En arbetstagare işçi
en anställd İşçi
för att nämna isim
arbetslöshet işsizlik
vilja istersek
att anställa istihdam
sysselsättning istihdam
att kräva att göra istiyoruz için
en arbetsgivare işveren
ett överklagande itiraz
att överklaga itiraz etmek için
att argumentera med itiraz etmiyorum
bra iyi
brunn iyi
att förbättra iyileştirmek için
att möjliggöra izin vermek
att titta på izlemek
varm ılık
en värme ısı
ljus ışık
ett skåp kabine
att anta kabul etme
att acceptera kabul etmek
att erkänna kabul etmek
fly kaçmayı
till kadar
kvinna kadın
att nicka kafa sallamak için
ett papper Kağıt
en kaffe Kahve
att lyfta kaldırmak için
att ta bort ... kaldırmak için ...
en kvalitet kaliteli bir
permanent kalıcı
ett hjärta kalp
offentliga kamu
blod kan
bevis kanıt
att bevisa kanıtlamak için
blodig kanlı
lock kapak
av kapalı
att stänga kapamak için
en kapacitet kapasitesi
en dörr kapı
för att täcka kapsayacak şekilde
vinst kar
en egenskap karakteristik
ett beslut karar
att besluta karar vermek
en syster kardeş
en karriär kariyer
Komplex karmaşık
mot karşı
mot karşı
att tillgodose karşılamak için
en kontakt kartvizit
att komma överens med katılıyorum
att gå katılmak için
att bidra katkıda bulunmak
en rock kaya
att förlora kaybetmeye
försvinna kaybolana kadar
att spara kaydetmek için
till titelinformation kaydetmek için
en förlust kayıp
en resurs kaynak
en vinnare kazanan
att tjäna kazanmak için
att vinna kazanmak için
ett ben kemik
att äga kendi
dess kendi
själva kendilerini
mig kendim
oss kendimizi
befatta sig med kendini ilgilendiren için
själv Kendinizi
själv kendisi
själv kendisi
själv kendisi
urban kentsel
att upptäcka keşfetmek için
att utforska keşfetmek için
säker kesin
absolut kesinlikle
säkerligen kesinlikle
att minska kesmek için
vem kim
vem kime
en kemisk Kimyasal
personliga kişisel
att bryta kırmayı
röd kırmızı
landsbygden kırsal
kort kısa
korthet kısa
delvis kısmen
enorm kocaman
enkel kolay
lätt kolayca
en kollega kolejden
En plats koltuk
kol kömür
en konferens Konferans
att koncentrera sig på konsantre için
en kontrast kontrast
att kontrollera kontrol etmek
att kontrollera kontrol etmek
att tala konuşmak
ett föredrag konuşmak
att tala konuşmaya
bostäder konut
en hund köpek
en bro köprü
rädd korkmak
frukta korku
hemsk korkunç
att bibehålla korumak için
för att skydda korumak için
dålig kötü
att lägga koymak
att lägga koymak için
mörk koyu
en kung kral
royal kraliyet
Ett lån kredi
kredit kredi
kritiska kritik
en kris kriz
liten küçük
ett öra kulak
en användare Kullanıcı
används kullanılan
att verka på kullanımı en
en användning kullanmak
ska användas för kullanmak için
kulturella kültürel
att bilda kurma
att fastställa kurmak için
företagsstyrning kurumsal
torr kurutmak
ett bibliotek kütüphane
norr kuzey
norra kuzey
borde lâzım
liberal Liberal
en ledare lider
ledande lider
ett ledarskap liderlik
en lista listesi
snälla lütfen
olyckligtvis maalesef
lön maaş
en match Maç
en butik Mağaza
domstol mahkeme
rimliga makul
varor mal
finansiella mali
en kostnad maliyet
ett material malzeme
cos eftersom "marul
kosta masrafını
blå mavi
en gruva mayın
media medya
en officer memur
ett meddelande Mesaj
en affär mesele
en fråga meselesi
upptagen meşgul
en metall metal
befintliga mevcut
tillgänglig mevcut
tiny minik
en gäst misafir
ett sätt moda
modern Modern
en modul modül
en motor motor
för att bekämpa mücadele
konservativ muhafazakar
engineering mühendislik
antagligen muhtemelen
Eventuellt muhtemelen
kanske muhtemelen
perfekt mükemmel
utmärkt mükemmel
fastighet Mülk
möjligt mümkün
ett kök mutfak
nödvändigtvis mutlaka
glad mutlu
ett museum müze
musik müzik
sällsynta nadir
kontanter nakit
hur nasıl
vad ne
eller ne de
när ne zaman
att orsaka neden
att needdo needdo için
att hata nefret için
en flod nehir
var nerede
nästan neredeyse
ett mål nesnel
klart net
varför niçin
äntligen nihayet
ett sinne niyetli
punkt noktasına
punkt noktasına
normal Normal
normalt normal
vanligt normal
att notera nota
kärntekniska nükleer
den o
det där o
han o
hon o
att fokusera på odaklanma
att betala ödeme
en betalning Ödeme
en lön ödeme
en utmärkelse ödül
tilldela ödül için
att lägga fram ett pris ödül sunmaya
ett kontor ofis
ett objekt Öğeyi
att lära öğrenmek için
att undervisa öğretmek
en läsning okuma
att läsa okumak için
kunde olabilir
testamente olacak
vars olan
att mäta ölçmek için
en åtgärd ölçüsüdür
att döda öldürmek için
om inte olmadıkça
att bli olmak
att bli olmak için
utan olmaksızın
att dö ölmeyi
död ölü
positiva olumlu
om olup olmasada
inträffa oluşma
att generera oluşturmak için
att skapa oluşturmak için
bestå av oluşur için
främre ön
framsidan ön
ett decennium On yıl
honom ona
att bekräfta onaylamak için
att godkänna onaylaması
innan önce
sedan önce
tidigare Önceden
Föregående önceki
en prioritet öncelik
betydelse önem
avsevärda önemli
betydande önemli
betydande önemli
viktigt önemli
att föreslå önermek için
att föreslå önermeyi
de onlar
dem onlara
deras onların
att undvika önlemek için
för att förhindra önlemek için
av onun
hans onun
hennes onun
där orada
en kurs oranında
att organisera organize etmek
original Orijinal
en skog orman
ett exempel örnek
central Orta
en mellannivå orta
en partner Ortak
Gemensamma ortak
joint ortak
medel ortalama
bortom ötesinde
en buss otobüs
att underteckna oturum
en session oturum
en omröstning oy
att rösta för oy vermek için
att leka med oynamak için
Det oysa
ett spel Oyun
en spelare Oyuncu
privat özel
särskilda özel
särskilda özel
särskilt özellikle
särskilt Özellikle
särskilt özellikle
gratis özgür
dyr pahalı
pengar para
fin para cezası
en park park
klar parlak
en part parti
en syn pasak
en aktie pay
att dela paylaşmak için
en marknad pazar
att marknaden pazara
en personal personel
vara ledsen pişman olmak
plan planına
en planering planlama
en plast Plastik
polisen polis
populär popüler
en potential potansiyel
potential potansiyel
ett halvt kilo pound
praktisk pratik
yrkesmässiga profesyonel
till värdering puanına
även om rağmen
fastän rağmen
fastän rağmen
trots rağmen
ett möte Randevu
att rapportera rapor
att rapportera rapor
att vägra reddetme
att avslå reddetmek için
förneka reddetmek için
en hänvisning referans
rekord rekor
formella resmi
tjänsteman resmi
en officiell resmi bir
att respondto respondto için
en rutt rota
en anda ruhu
rulla rulo için
en morgon sabah
konstant sabit
bara sadece
rättvis sadece
höger sağ
rätt sağ
att ge sağlamak için
att leverera sağlamak için
att se + s sağlamak için + s
förutsatt sağlanan
en ägare sahibi
egen sahip olmak
att slå şakır
en attack saldırı
till attack saldırı
skaka sallamak için
missa sanal
debitera şarj
att sjunga şarkı
en förutsättning şart
ett krav şart
att förvärva satın almak
att köpa satın almak
en försäljning satış
att sälja satmak
räkna saymak
ta seçmek
att välja seçmek için
att välja seçmek için
att seembe seembe için
en form Şekil
en sekreterare sekreter
kön seks
du sen
din senin
att frige serbest bırakmak için
en utställning sergi
ett kapital sermaye
en röst Ses
ljuda ses
tyst sessizlik
att älska severim
att resa seyahat
en resa Seyahat
en publik seyirci
våld şiddet
försäkring sigorta
en pistol silah
nu şimdi
present şimdi
ett företag Şirket
civila sivil
svart siyah
politiska siyasi
varm sıcak
ofta sık sık
ofta sık sık
en undersökning sınav
en klass sınıf
en gräns sınır
att begränsa sınırlamak
begränsad sınırlı
ordinarie sıradan
stund sırasında
under sırasında
kall soğuk
en gata sokak
vänster sol
ett slutet son
nyligen son
senaste son
sist son
slutlig son
till sista son
extremt son derece
efter sonra
efteråt sonra
sedan sonra
följande sonraki
nästa sonraki
en följd Sonuç
en slutsats Sonuç
ett resultat sonuç
ett resultat Sonuç
att sluta Sonuç olarak
småningom sonunda
be sormak
ansvarig sorumlu
att utreda soruşturma
en undersökning soruşturma
social sosyal
att säga söylemek
att lova söz için
en sport spor
en standard standart
standard standart
en stil Stil
att stopdo stopdo için
en studio stüdyo
ett vatten su
aktuell şu anda
ett brott suç
de där şunlar
att erbjuda sunmak
att leverera sunmak için
ett ansikte surat
en överraskning sürpriz
förare Sürücü
att köra sürücüsüne
en version sürüm
att begå taahhüt
ett åtagande taahhüt
att uppskatta tahmin etmek
att följa takip etmek
en efterfrågan talebi
att kräva talep etme
fullt tam
komplett tam
exakt tam olarak
okej tamam
okej tamam
ganska tamamen
helt tamamen
helt tamamen
helt tamamen
att slutföra tamamlamak için
välbekanta tanıdık
att erkänna tanımak için
att erkänna tanımayı
att beskriva tanımlamak için
att definiera tanımlamak için
att möta tanışmak
att införa tanıtmak
en gud Tanrı
vid tarafından
historiska tarihi
en diskussion tartışma
en konstruktion tasarım
att utforma tasarlamak
att bära taşıma
att flytta taşımak için
semester tatil
söt tatlı
att hänskjuta tavsiye etmek
att rekommendera tavsiye etmek
råd tavsiye etmek
färskt taze
en fara tehlike
farligt tehlikeli
en individuell Tek bir
en båt tekne
tekniska teknik
en teknik teknoloji
igen tekrar
upprepa tekrar
en bas Temel
en grund temel
en stiftelse temel
grundläggande temel
väsentliga temel
till grund för temel üzerinde
ren temiz
klar temizlemek
att rensa temizlemek için
att företräda temsil eden
att tenddo tenddo için
en reaktion tepki
att föredra tercih etme
att föredra tercih etme
att lämna terk etmek
att testa test etmek
att främja teşvik etmek
att uppmuntra teşvik etmek
kommersiella ticari
typiskt tipik
en teater tiyatro
medicintekniska tıbbi
klättra tırmanmaya
total toplam
totalt toplam
totalt toplam
att samla in toplamak
att samla in toplamak için
trafik trafik
ett tåg tren
udda tuhaf
konsument Tüketici
Hela tüm
en kör tur
runda tur
att trycka tuşuna basın
att hålla tutar
att hålla tutmak için
att behålla tutulacağı
att flyga uçmayı
en avgift Ücret
en avgift ücret
en flygning uçuş
billig ucuz
att nå ulaşmak için
att uppnå ulaşmak için
nationella ulusal
internationella uluslararası
ett universitet üniversite
kollegium üniversite
berömd ünlü
att glömma unutmak
en produktion üretim
att producera üretmek için
en början üst
övre üst
toppen üst
senior üst düzey
att genomföra üstlenmek
för att passa uyacak şekilde
en medlem Üye
ett medlemskap üyelik
att tillämpa uygulamak için
lämpliga uygun
passande uygun
sova Uyumak için
en drog Uyuşturucu
avlägsen uzak
borta uzakta
üzerinde
att trampa på üzerinde adım
att insistera på üzerinde ısrar etmek
att halka på üzerinde kaymak için
att reflektera över üzerinde yansıtmak için
üzerine
üzerine
att sitta på üzerine oturmak
att släppa ut på üzerine yerleştirmek için
en expert uzman
lång uzun
lång uzun
en längd uzunluğu
förfallen vade
vild vahşi
att existera var
att anta varsayalım için
att ta varsaymak
en variation Varyasyon
och ve
att informera om ve bilgilendirmek için
skatt Vergi
data veri
att bevilja vermek için
att ge vermek için
eller veya
en video Video
ett organ vücut
skjuta vurma
att slå vurmayı
främmande yabancı
att fånga yakalamak için
att stänga yakın
nära yakın
vara nära yakın olmak
nära yakından
att närma sig yaklaşımına
ligga yalan söylemek
ensam yalnız
ensam yalnız
endast yalnızca
brand yangın
bredvid yanında
svara yanıtlamaktan
fel yanlış
kan yapabilir
kunna yapabilir
kunde yapabilmek
att sluta göra yaparak durdurmak için
att tillbringa tid gör yaparak zaman harcamak için
ska yapılacak
för avsikt att göra yapıyor niyetinde için
att göra yapmak
att förvänta sig göra yapmak beklemek
att tvinga göra yapmak gücüne
att genomföra yapmak için
att göra yapmak için
att låta göra yapmak için
användbar yararlı
en hjälp yardım
stöd yardım
att hjälpa till med yardım için
domare yargıç
att bedöma yargılamaya
en halv yarım
imorgon yarın
en ras Yarış
hälften av yarısı
rättslig yasal
lever yaşam
att leva yaşamak
hända yaşanma
äldre yaşlı
en säng Yatak
en investering yatırım
långsam yavaş
långsamt yavaş yavaş
allmänt yaygın
att sprida yaygınlaşmasını
Publicera yayınlama
en programvara Yazılım
att skriva yazmak için
bränna yazmaya
en lunch yemek
en måltid Yemek
ny yeni
gå någonstans yere gitmek için
lokal yerel
att ersätta yerine
istället yerine
en lösning Yerleşim
att lösa yerleşmeye
inhemska yerli
grön yeşil
kan yetenekli
tillräcklig yeterli
tillräckligt yeterli
en vuxen yetişkin
en myndighet Yetki
trots det yine de
att äta yiyecek
att tvätta yıkamak
med stjärna i yıldızlı için
årliga yıllık
en koncentration yoğunlaşmasına
att förstöra yok etmek
att ignorera yok saymak için
att leda yol için
en styrelse yönetim kurulunda
att hantera yönetmek için
en kommentar Yorum
upp yukarı
ovan yukarıdaki
hög yüksek
mycket yüksek
stiga yükselmeye
att öka yükseltmek
mjuk yumuşak
att gå yürümeye
en promenad Yürüyüş
att möta yüz
procent yüzde
sekel yüzyıl
ibland zaman zaman
skador zarar
att såra zarar vermek
skada zarar vermek
redan zaten
fattig zavallı
svag zayıf
rika zengin
att njuta zevk için
en ring Zil
ett besök ziyaret
att besöka ziyaret etmek
att besöka ziyaret etmek
hård zor
knappast zor
svårt zor
måste zorunlu
Created by: CJFK
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards