Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

JakSieMasz-01

vocabulario de la leccion No. 1 de Jak Sie Masz

QuestionAnswer
student (f.) studentka
language język (języka)
literature literatura
spanish (adj) hiszpański
beautiful ładny
intelligent inteligentny
to study (i.) studiować (studiuję, studiujesz)
mother matka
father ojciec (ojca)
historian historyk
art sztuka
art historian historyk sztuki
economy (science) ekonomia
handsome przystojny
boy chłopiec
polish language język polski
capable, gifted zdolny
in Poland w Polsce
Airport lotnisko
wait for (i.) czekać na (czekam, czekasz)
to come back (i) wracać (wracam, wracasz)- z - iv
Spain Hiszpania
to welcome witać (witam, witasz)
to recognize (i) poznawać (poznaję, poznajesz)+ III
Dont you recognize me? Nie poznajesz mnie?
to remember (i) pamiętać (pamiętam, pamiętasz)
to be glad (i) cieszyć się (-ę, -ysz)
I am very delighted Bardzo się czieszę!
just właśnie (adv)
I am about to go to Krakowia Właśnie jadę do Krakowa
traveling (by car) (i) jechać (jadę, jedziesz)
beloved (adv) kochanie
Great (adv) fajnie
I am so happy you're here Cieszę się że już jesteś!
at last wreszcie
What's new at home? Co słuchać w domu?
Everything is ok! Wszytsko w porządku
Is mom there? Czy jest tam mama?
Of course! Oczywiście
to talk (i) rozmawiać (-am, -asz)+ z + II˛
Who's he? Kto to jest?
to know (i) wiedzieć (wiem, wiesz)
to see (p) zobaczyć (-ę, -ysz)
We will see zobaczymy˛
where .. from skąd
how do you know? skąd wiesz?
Created by: lennier61