Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Maori FlashCards

Practicing Te Reo Maori

QuestionAnswer
Type of / kind of
I tētahi ata raumati One Summer Morning
Kupu ingoa Noun
Kupu māhi Verb
Pātikara Particle
Ai TAM comes after verb / habitual
Taenga Arrival
Wahapū Harbour
Roto Lake
Hihiri To be energatic
Pātata /Tata To be near / close
Mau To capture
Inaina Sunbathe
Ngaru Wave
Mahira To be curious
Pārohe To be relaxed
Whakatā To relax
Tīmata To begin
Tīmatanga The beginning
Tārore To capture / trap
Kōwhiria To be selected
Whakamahere To plan/ strategise
Whakatinanahia To become real
Moepapa Nightmare
Whakahihi To be proud / arrogant / smug
Takiwā Suburb / district / area
Ka taka te kapa The penny dropped / now I get it
Huarahi Road
Waipiro Alcohol
Paipa Pipe / smoke
Nōta North
Whakautu To answer / reply / respond
Kaitātaki Leader
Whawhai To fight
Kino Naughty
Whakataetae Competition / To compete
Kaiwhakaweti Bully
Piritahi Embrace / To be together
Tākohangaia Donation
Kowae Paragraph
Rohe Zone / Region
Kuti hipi Sheep Shearing
Mahi Pāmu Farmer
Tahā Calabash
Wāwāhi To smash
Areare To adhere to / focus / be clear
Pōrangi To be Crazy / nuts
Akiaki Pressure / To urge / encourage
Kuraina To be educated
Patua To Strike / hit / beat up
Taiohi Teen / Adolescent / Youthful
Māpu Māngaru Mongrel Mob
Tarukino Drugs
Kaiwhakaora Saviour
Ringa Raupā Labourer
Nāwai rā Eventually
Kōwhiria To be selected
Tukanga whakamahere To map out / the process / method of planning
I takoto te manūka The challenge was taken on
Rata Passion / feel favourably towards
Puta To escape / get out
I tona nei wā Then one day
Pērā Like that (of)
Tamatāne Young Men
Kia tū toa Come out on top
Me kī You could say
E hia kē There are so many
Taki Challenge
Ake More / Upwards
Iho Less / Downwards
Tūpapaku Dead body
Haere To turn / become
Rere Mahi Active Sentence
Rere Hangū Passive Sentence
Rere āhua Stative Sentence
Wai Who
Hea / Whea Where
Aha What
Nōnahea / Āhea When
Tēhea Which
He aha .... ai Why
Pēhea / Pēwhea How
Matapihi Window
Ōhiomanomano Brainstorm
Kōpara Bell Bird
Atatū Dawn
Tohunga Priest
Anō hoki Aswell / Also
Waimarie Fortunate
Rēmana Lemon
Tua Beyond
Maika Banana
Tāre Dolly
Pīrangi To want
Maumahara To remember
Mātao To be cold
Waiho To ignore
Kohuru Murder
Waia Getting used to
Mai Towards speaker
Atu Away from speaker
Arataki To lead
Toa To win
Kaitohutohu Coach
Nohoora To survive
Pinati koi Sharp Thinking
Tau To settle
Raru Problem
Homiromiro Attentive
Whakahau Instructions / Command
Hapori Community / Public
Kaiwhakapāho Broadcaster / Presenter
Oranga Health / living / survivor
Mahue To be left Behind
Monoa To wish / long for
Kōhau To regret
Ruarua / torutoru A few
Whakaae To agree
Auraki Mainstream
Uiuinga To interview
Ui To ask
Hōtaka /Kaupapa Programme
Kaihautū Producer
Toki Sharp (He toki tangata)
Matatau Knowledgable
Poipoi To entice / allure
Tūmomo Sort / type
Whakahua Pronounciation
Ringa tohu Director
Motu To be set free. To cut / severe
Rerehua Beautiful
Āhei To be able / possible
Whakawhitinga Crossing
Whakawātea To clear / excuse / make way for
Whakapakari To strengthen / Mature (of people)
Pūkenga To be skilled in / expertise
Whakaahua To describe / portray / film
Ki To say
Namuneiti Lemonade
Tātari To sift
Mataara To be alert / Awake
Whakatipuranga Generation
Horopaki Context / setting
Pōhehe To assume / think mistakenly
Opaki Informal
Whakatau To decide / settle upon
Whakarapopoto To summerise
Kuoro To grate
Pūkarakara Sweet smell / fragrant
Kai ngā rua Default option / Plan B
Maurirere Panic
Kōrori To stir
Ranu To mix
Ngahue Maltitude
Takakau Scone
Kakama / Kamakama To be fast
Mokomoko Lizard
Pōpō To knead
Matao To be cold
Ramona To be heard
Kotehe To scold
Pararoa puehu Flour
Ata Slowly / Carefully / Deliberately
Nenekara Non-sense
Whāwhai To hurry
Riringi (Ringihia) To pour
Ngana To attempt
Umere To shout
Tuturu True / real / Original
Hapa Mistake / Omission
Makū To be saturated
Turangawaewae Standing place
Matepuku Stomach Ache
Awhe To fit around
Oha ki Last words
Okawa Formal
Whakamātautau Examination / Test
Now / Now then
Whakamā To be ashamed / bashful / embarrassed
Riri To scold / tell off
Heoi Well / and so / however
Mea To say / speak /
Taka To prepare food
Taua That referring to something previously mentioned
Hua Product / outcome / result
Mai Since (Start of sentence)
Pānui To speak / read aloud / announce
Poipoi To nuture
Whāinga Persuit / Aim / Goal / Objective
Tākaro – a – hinengaro To visulaise / be aware of the game
Ingarangi England
Airangi Ireland
Koterangi Scotland
Whiwhi To acquire / possess
Hunga rangatahi Young People
Takahi To tread
Taura here Rope ties (Metaphor)
Kite To discover / find
Mataku To be afraid / feared
Tohu mātauranga University degree
Wehe To leave / depart
Karapu Club
Aro To show interest
Whai rawa Wealth / large amount of $$ / to posses lots
I ngā tau tata Recently
Koa To be glad
Kohi To collect / gather together
Kei raro e puta ana Defeated / down and out / at risk
Taea To be able / accomplished / possible
Tae (-a) `To arrive
Kaiwhakahaere Host / organiser
E toa ana Remaining / left over
Ko te ahua nei It appears / It’s as if
Me te mea nei It looks as if
Mangai Representative
Tumai Future
Take Issue
Noa atu Ages ago
Auare ake To no avail
Whakakā To turn / switch on
Kore... / Nō hea, nō hea No way
Haututū To be mischievous / troublesome
Pukuriri To be angry
Tuku To release / let go
Māhaki To be humble
Hoariri Opponent
Hainatanga To Sign / Signature
Māia To be brave
Mihi ki te pene To thank with a pen (Sign)
Piki me ōna heke His rise and fall
Taunga Accustomed with / familiar with
Hunga People / group
Piritahi To be together
Painga To Benefit / gain
Takina Challenge
Uri Descendant
Kawea To be picked up / carried
Tika Proper / right
Tōtika Suitable / right / appropriate
rohe district
tipu to grow
waipiro alcohol
whawhai to fight
whāwhai to be in a hurry
haututū troublesome/ naughty
ka mutu and also/ and so/ furthermore
aro to face/ to take notice of/ to pay attention to
moemoeā dream
akiaki to urge/ to encourage/ to incite
tūturu real/ true
kuraina to be educated
kaiwhakaweti bully
pōrangi insane/ crazy/ stupid
taiohi youth/ young
āta (kupumahi) carefully/ deliberately/ slowly/ thoroughly
tarukino illegal drugs/ cannabis
kaiwhakaora saviour
puta to exit/ to appear/ to emerge from
karapu club
nāwai rā after a time/ in due course
wehe to leave
whai to have/ to acquire
tukanga process/ method/ procedure
whakamahere to plan
kōwhiri(a) to select
tākaro to play
purei to play
huri to become/ to turn into
moepapa nightmare
whakahīhī arrogant/ vain/ smug/ proud
takiwā district/ region
different/ instead/ already
ui to ask
hunga group/ people/ company of people
rangatahi youth/ younger generation
whiwhi to get/ to obtain
kaitātaki leader
pōhēhē to think mistakenly
Hanga construction/ practice/ thing
Namuneiti lemonade
Tātari (hia) to sift
Mataara to be alert
whakatipuranga generation
Horopaki context
Ōpaki informal
Whakatau to decide/ settle upon
Tūmanako desire/ wish
Whāinga objective
Matua main/ primary
aromatawai assessment
akoranga nui lecture
akoranga whāiti tutorial
pūkenga lecturer
Kaituruki tutor
Tohu qualification/ degree
whai (a) to follow/ pursue
Tūpāpaku corpse/ deceased
Kōwae paragraph
whakarōpopoto to summarise
Kuoro (mia) to grate
Maika banana
Pūkarakara fragrant/ pleasant smell/ well flavoured
mōkarakara savoury/ delicious
Kōrori (hia) to stir
Ranu (mia) to mix
atatū dawn/ daybreak
ruarua few
kōhuru (tia) to murder
kakama to be fast/ quick
pōpō (ngia) to knead
mātao cold
rangona to be heard
kohete to scold/ to tell off
paraoa puehu flour
āta slowly/ carefully/ deliberately
nenekara nonsense
kōpara bellbird
whāwhai to hurry
rīringi to pour
ūmere to shout
tūturu true/ real/ original
whanaketanga childhood
hapa mistake/ error/ omission
mākū to be saturated
tūrangawaewae standing place/ domicile
kakara fragrance
ngaupuku stomach ache
aro to focus
tēhea which
awhe to span/ encircle
tāre doll
whakawhiti to cross
ōhiomanomano to brainstorm
āhua + haere to become (āhua)
piritahi to embrace/ to cling together
tua beyond
whakanau to refuse
pūkenga skill/ expertise
kūware ignorant
mārō to be hard/ solid/ firm
ōkawa formal
whakamātau to attempt/ to try
whakahau to command
hapori public/ community
whakapāhō to broadcast
mahue to be left behind
nui to be enough/ sufficient
take reason/ purpose/ issue
kōhau regret
rerekē different
hautū to lead/ guide
monoa to desire/ admire/ esteem/ have high regard for
matatau to be competent/ skilled/ proficient
auraki mainstream
poipoi(a) to nurture/ encourage
tūmomo type/ sort/ kind
wātea to be free/ availiable
rerehua beautiful/ pleasant to the sight
āhei to be capable
Created by: Elle Emm
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards