Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Western Armenian Int

Vocabulary of the book by Dora Sakayan

QuestionAnswer
բարեւ Hello
կը ներէք պարոն excuse me sir
Ներեցէք տիկն Excuse me madam
Կընա՞մ բան մը Հարցնէլ օրիորդ May I ask you something Miss?
Անշուշտ Of course
Հրամմցէ'ք Please go ahead
Բարեւ Մարի Hello Mary
Բարի լոյս Տիկին Ազարեան Good morning Mrs.Azarian
Բարի իրիկուն Օրիորդ Վարդ Good evening Miss Vart
Անունդ ի՞նչ է What is your name? (informal)
Ձեր անունը ի՞նչ է What's your name? (formal)
Անունս Անի է My name is Ani
Մականունս Սարեան է My last name is Saryan
(Շատ) ուրախ եմ (ծանօթանալուս) I am (very) pleased (to meet you)
Դուն Հա՞յ ես/ Դուք Հա՞յ էք Are you Armenian?(informal/formal)
Այո' Հայ եմ Yes I am
Ո'չ, ես Հայ չեմ No I am not
Դուք ամերիկացի՞ էք Are you (formal) American? (male)
Դուք ամերիկուհի՞էք Are you (formal) American? (female)
Այօ' ամերիկացի/ ամերիկուհի եմ Yes I am
Իսկ Աննան ի՞նչ է And what (nationality) is Anna?
Անգլիուհի / Ֆրանսուհի է She is English / French (female)
Սամուէլն ալ Ֆրանսացի՞ է Is Samuel also French? (male)
Ոչ ամերիկացի է No he is American (male)
Իսկ դու՞ն And you?
Ես կանադացի / կանադուհի եմ I am Canadian (male / female)
Ինչպէ՞ս ես Լիլիթ How are you Lilith?
Ինչպէ՞ս էք պարոն Սարեան How are you Mr. Saryan?
Լաւ եմ շնորհակալութիւն I am fine thanks
Իսկ դուք ի՞նչպէս էք And how are you? (formal)
Ես ալ լաւ եմ շնորհակալ եմ I am also well thank you
Ներս հրամմէ' խնդրեմ Come in please (informal)
Ներս հրամմեցէ'ք կ'աղաչեմ Come in , please (formal)
Բարի եկար/եկաք You are welcome
Բարի տեսանք Thank you
Սա ի՞նչ է What is it?
Սա գիրք է This is a book
Իսկ սա՞ And this?
Սա տետրակ է This is a notebook
Մատիտ ունի՞ս/ ունի՞ք Do you have a pencil?
Այո' ունիմ հոս է Yes I Do. Here it is
Հաճի՞ս/ Հաճի՞ք ինծի X-ը տալ Would you (formal/ informal) please give X to me?
Հրամմէ'/ Հրամմեցէ'ք Here you are. (take it)!
Շնորհակալ եմ Thank you
Ջ'արժեր Don't mention it
Ո՞կ է աս Who is it?
Աս պարոն/ տիկին Սարեանն է This is Mr./ Mrs. Saryan
Իսկ ա՞ս And who is this?
Աս Արնէնն է/ Արմենուհին է This is Armen/ Armenuhi
Արմէնն ուսանո՞ղ է Այո' Is Armen a student? Yes, he is
Իսկ տիկին Սարեա՞նը And Mrs. Saryan?
Ան ուսուցչուհի է She is a (female) teacher
Ներեցէ'ք Excuse me. / Sorry (formal)
Ներողութիւ'ն Excuse me. Sorry
Խնդիր չէ No problem
Խնդրեմ բան մը չէ It's OK don't mention it
Ներուած ես/ էք You are excused. (formal/ informal)
Ցտեսութիւ'ն See you later!
Մնաք/ մնաս բարո'վ Goodbye! (formal / informal)
Երթաք/ Երթաս բարո'վ Take care! (formal / informal)
Գիշե'ր բարի Good night!
Լոյ'ս բարի Good night (response)
Created by: yera62