Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Western Armenian Int

Vocabulary of the book by Dora Sakayan

QuestionAnswer
բարեւ Hello
կը ներէք պարոն excuse me sir
Ներեցէք տիկն Excuse me madam
Կընա՞մ բան մը Հարցնէլ օրիորդ May I ask you something Miss?
Անշուշտ Of course
Հրամմցէ'ք Please go ahead
Բարեւ Մարի Hello Mary
Բարի լոյս Տիկին Ազարեան Good morning Mrs.Azarian
Բարի իրիկուն Օրիորդ Վարդ Good evening Miss Vart
Անունդ ի՞նչ է What is your name? (informal)
Ձեր անունը ի՞նչ է What's your name? (formal)
Անունս Անի է My name is Ani
Մականունս Սարեան է My last name is Saryan
(Շատ) ուրախ եմ (ծանօթանալուս) I am (very) pleased (to meet you)
Դուն Հա՞յ ես/ Դուք Հա՞յ էք Are you Armenian?(informal/formal)
Այո' Հայ եմ Yes I am
Ո'չ, ես Հայ չեմ No I am not
Դուք ամերիկացի՞ էք Are you (formal) American? (male)
Դուք ամերիկուհի՞էք Are you (formal) American? (female)
Այօ' ամերիկացի/ ամերիկուհի եմ Yes I am
Իսկ Աննան ի՞նչ է And what (nationality) is Anna?
Անգլիուհի / Ֆրանսուհի է She is English / French (female)
Սամուէլն ալ Ֆրանսացի՞ է Is Samuel also French? (male)
Ոչ ամերիկացի է No he is American (male)
Իսկ դու՞ն And you?
Ես կանադացի / կանադուհի եմ I am Canadian (male / female)
Ինչպէ՞ս ես Լիլիթ How are you Lilith?
Ինչպէ՞ս էք պարոն Սարեան How are you Mr. Saryan?
Լաւ եմ շնորհակալութիւն I am fine thanks
Իսկ դուք ի՞նչպէս էք And how are you? (formal)
Ես ալ լաւ եմ շնորհակալ եմ I am also well thank you
Ներս հրամմէ' խնդրեմ Come in please (informal)
Ներս հրամմեցէ'ք կ'աղաչեմ Come in , please (formal)
Բարի եկար/եկաք You are welcome
Բարի տեսանք Thank you
Սա ի՞նչ է What is it?
Սա գիրք է This is a book
Իսկ սա՞ And this?
Սա տետրակ է This is a notebook
Մատիտ ունի՞ս/ ունի՞ք Do you have a pencil?
Այո' ունիմ հոս է Yes I Do. Here it is
Հաճի՞ս/ Հաճի՞ք ինծի X-ը տալ Would you (formal/ informal) please give X to me?
Հրամմէ'/ Հրամմեցէ'ք Here you are. (take it)!
Շնորհակալ եմ Thank you
Ջ'արժեր Don't mention it
Ո՞կ է աս Who is it?
Աս պարոն/ տիկին Սարեանն է This is Mr./ Mrs. Saryan
Իսկ ա՞ս And who is this?
Աս Արնէնն է/ Արմենուհին է This is Armen/ Armenuhi
Արմէնն ուսանո՞ղ է Այո' Is Armen a student? Yes, he is
Իսկ տիկին Սարեա՞նը And Mrs. Saryan?
Ան ուսուցչուհի է She is a (female) teacher
Ներեցէ'ք Excuse me. / Sorry (formal)
Ներողութիւ'ն Excuse me. Sorry
Խնդիր չէ No problem
Խնդրեմ բան մը չէ It's OK don't mention it
Ներուած ես/ էք You are excused. (formal/ informal)
Ցտեսութիւ'ն See you later!
Մնաք/ մնաս բարո'վ Goodbye! (formal / informal)
Երթաք/ Երթաս բարո'վ Take care! (formal / informal)
Գիշե'ր բարի Good night!
Լոյ'ս բարի Good night (response)
Created by: yera62
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards