Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

K9 tenta

Odontologi

QuestionAnswer
Vilka lager finns i keratinerad slemhinnan? Stratum basale,spinosum, granulosum, corneum
Vilka lager finns i icke- keratinerad slemhinnan? Stratum basale, spinosum,
Vad har tungan för slemhinna? Specialiserad, med stora djupa epitellager, papilla
Hur uppkommer snusläsion? Vit förändring p.g.a. frät-/etsskada. Alkaliska ämnen höjer pH. Nikotin är fettlösligt och vandrar genom lipidskiktet till blodkärlen. Uppsvällda, vätskefyllda celler ytligt. Underliggande epitelet är förtjockat. Bindväven kan bli lätt inflammerad.
Salivens funktioner? Skydd.Buffrande effekt - Fosfat och Bikarbonat- buffringNedbrytande - Amylas.Smak-Löser upp substanser,till smaklökarna. Antibakt. Lysosym hydrolyserar bakt cellv. IgA klumpar ihop bakterier och främ ämnen. Lactoferin binder Fe3+som är viktigt för bakt.
På vilket sätt skyddar saliven munhålan? Skydd. Glykoproteiner -fuktig och smörjd + bildar pellikeln.
Vilka salivkörtlar finns? Gl parotis(serös), gl sublingualis(mucös), gl. submandibularis(mukös, serös), små spottkörtlar(mukös, mycket IgA)
Vilken del av det automnoma nersystemet stimuleras den serösa saliven av? Parasympatiska(vila)
Vilken del av det automnoma nersystemet stimuleras den mucösa saliven av? Sympatiska(stress)
Created by: linnur83