Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Cudzie slová

Významcudzie slovo
knižnica, knižná zbierka bibliotéka
obchodná a podnikateľská činnosť biznis
hmyz, vydáva prenikavý zvuk cikáda
náuka o bunke cytológia
zubaté zakončenie múrov hradieb cimburie
podiel akcionárov na zisku dividenda
prenikanie, presakovanie difúzia
drahocenná ozdoba hlavy diadém
zobrazovacie zariadenie displej
pracovník riadiaci chod prevádzky dispečer
pohovka diván
zdivočený austrálsky pes dingo
vymyslená predstava fikcia
neúspech, porážka fiasko
záverečná časť finále
predmet obrovských rozmerov gigant
zimný spánok živočíchov hibernácia
postupnosť, poradie hierarchia
závodisko pre kone hipodróm
predpoklad, domnienka hypotéza
klamná predstava chiméra
lekár liečiaci mechanickými zákrokmi chirurg
odbor dynamiky kinetika
náuka o psoch kynológia
najmenšie alebo najväčšie množstvo limit
bezfarebný lak politúra
strunový hudobný nástroj lýra
ťažký stupeň ochrnutia paralýza
plemeno koní lipican
nádenník,nekvalifikovaný robotník v Ázii kuli
Created by: 1356965781
Popular Slovak sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards