Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

kiinteistösanastoa

kiinteistön ylläpitoon ja korjaamiseen liittyvää sanastoa

QuestionAnswer
asunto-osakeyhtiö housing cooperative
isännöitsijä building manager
ylläpito maintenance
huoltokirja service manual
asukas resident
asukaslähtöinen resident-oriented
viestintä communication
tiedottaja informer
kiinteistönhallintaohjelmisto real estate management software
putkiremontti plumbing renovation
julkisivukorjaus facade renovation
kuntoarvio building inspection
viisivuotissuunnitelma five years plan
asukaskysely poll, opinion poll for the residents
kiinteistö real estate
Aihio Lead
Mahdollisuus Opportunity
Tarjous Tender
Tilaus Order
Strateginen asiakas Strategic customer
Avainasiakas Key customer
Potentiaalinen avainasiakas Potential key customer
Vakioasiakas Standard customer
Asiakkaan asiakas Customer´s contractee
Asiakkuus Customer relationship
Asiakasvastaava Key customer responsibility
Asiakkuusjohtaja Director, Customer Management
Asiakassegmentti Customer segment
Hyödyntäjä Utilizer
Omistaja Owner
Mahdollistaja Facilitator
Asiakaspalveluvastuu Customer service responsibility
Asiakasvastuu Customer responsibility
Asiakassalkkuvastuu Customer portfolio responsibility
Asiakkuuksien johtamien Customer relations management
Kv-asiakkuuksien johtamien International customer relations management
Myyntitapaaminen Sales meeting
Asiakastapaaminen Client meeting
tapaaminen Meeting
Asiakaspuhelu Client phone call
Konserni kasvaa ja kansainvälistyy Vahanen Group is growing and globalising
Kumppanuudet Partnerships
Kehitys (kumppanuuksiin liittyen) Joint development
Sitoutuminen Commitment
Informaatiotilaisuus Informative meeting
hankesuunnitelu pleriminary planning
putkiremontti plumbing renovation
competitive bidding kilpailu (esim. urakan tms.)
urakkasopimus contract
sopimus agreement
hankkeen vaihe phase of the project
viemäri sewer
jakaa osiin divide up
tiedote (paperi) bulletin
Valvoja supervisor
edustaja representative
edustaa represent
taloyhtiön hallitus board of housing cooperative
kaatua kumoon capsize
työmaa construction site
saada syyte get prosecuted
turvallisuuspuute safety failing
turvallisuuskoordinaattori safety coordinator
rakennuttaja construction manager
määritellä define
ilmaista määrällisesti quantify
asukas / rakennuksen käyttäjä occupant
toiminnallisesti tehokas operationally efficient
Omistusasunto / omistajakäyttäjä owner-occupied
käyttää operate
sisällyttää incorporate
toimittaa provide
hyödyt benefits
vähentää reduce
kaupallinen commercial
markkinavuokrat market rents
säilyttäminen retention
parantaa improve
vuokrausaste occupancy
pitkän aikavälin long-term
jälkiasennus retrofit
käytön lopettaminen eventual decommissioning
tapahtuu occurs
välttää avoid
kiusaus temptation
ominaisuus feature
tavoite target
saatavuus availability
visioitu envisioned
sisällyttää incorporate
ominaisuudet characteristics
kaapelointi cabling
irrotettavissa demountable
alustava initial
kehittynyt advanced
etukäteen upfront
merkittävä significant
palata myöhemmin return later on
ostaa buy in
paikka site
vaikutus impact
yhteisö community
määrittää determine
Tilat amenities
jälkimarkkinakelpoiset markable
tarjoamalla providing
yritys enterprise
lisälaite enhancement
tarkoitettu intended
tehdä render
kehittää evolve
mahdollistaa enable
tehdä yhteistyötä collaborate
parantaa improve
muodollinen formal
Created by: vahanen