Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Slovíčka

AnglickySlovensky
the určitý člen, ten(to)/tá(to)/to(to)
of z, od, o
and a, i, aj
to aby, na, od, podľa, ku, pred, za,v
a Neurčitý člen, jeden, nejaký, akýsi, písmeno A
in v, do, na za, u
that to, že, ktorý, ten
it to, ono
is je, existuje
was bol, bola, bolo
I písmeno i, I (ja)
for pre, na, za, ako
on na, o, k, v
you ty, vy
he on, človek
be byť
with s, so, pri, na, od
as ako, pretože, tak, ak
by pri, vedľa, pozdĺž, po, prostredníctvom
at v, na, pri, o, k, po
have mať
are ste, sme, sú
this tento, táto, toto
not zápor, ne-, nie
but ale, avšak
had mal, mala
his jeho
they oni, ony
from z, zo, od, podľa, pred
she ona, tá
which ktorý, aký, čo
or alebo, či, inak
we my
an neurčitý člen
there Tam alebo na tom mieste (na rozdiel od tu)
her jej, ju, svoj
were bol, boli
one jeden, akýsi, nejaký, jediný
do (pomocné sloveso), robiť, činiť
been bol, bola, boli, bolo
all všetci, všetko, celý
their ich, svoje, svoj
has
would podmieňovací spôsob od “will”, by, by som
will (pomocné sloveso), bude
what čo, aký, ktorý
if ak, či, keď
can môcť
when keď, kedy, až
so tak, takto, tiež, rovnako
no nie
said povedal povedala, povedalo
who kto
more viac
about o
up hore
them ich, im, nimi
some nejaký/nejaká/nejaké/nejakí (niektorý)
could mohol by som, mohla by, mohol by
him ho, mu (jemu), ním, jeho
into do, dovnútra
its ich, jeho, svojich
then vtedy
two dva
out mimo, von
time čas, doba
like podobný, podobná, podobné
only jedine
my môj, moja, moje
did robil, robila, robilo
other iný, další, ostatný
me mi, mňa/ma, mne
your tvoj, tvoje, váš,vaše, svoj, svoje
now teraz, hneď
over nad, ponad, vyše
just spravodlivý, spravodlivá, spravodlivé
may môcť
these tieto, títo
new nový, nová, nové
also tiež, taktiež
people ľudia
any nejaký, nejaká, nejaké, akýkoľvek, akákoľvek, akékoľvek
know vedieť, poznať
very veľmi
see vidieť
first prvý, prvá, prvé
well dobre
after po, potom
should mal by
than ako
where kde
back chrbát, späť
how ako
get dostať, získať
most najviac
way spôsob
down dole
our náš, naša, naše, nášho, nášmu
made spravil, spravila, spravilo
got dostal
much veľa, monoho, veľmi
think myslieť
work práca
work medzi
go ísť
years roky
er er, ehm
many mnoho, mnohí
being bytie
those
before pred
right správne
because pretože
through cez
yeah áno
good dobrý
three tri
make vyrobiť
us my, nám, nás
such taký
still nehybný, tichý
year rok
must musieť
last posledný
even rovný
take vziať
own vlastný
too príliš, veľmi
off preč
here tu, sem
come prísť, ísť
both obidva, oba
does robí
say povedať, hovoriť
oh och
used použitý
going odchod, pohyb, chod
erm skratka pre Mechanizmus výmenných kurzov
use používať
government vláda
day deň
man muž
might môcť
same rovnaký, ten istý
under pod
yes áno
however však, avšak
put dať
world svet
another ďalší, iný, druhý
want chcieť
thought myšlienka
while chvíľa
life život
again znovu, opäť
against proti, oproti
never nikdy
need potreba
old starý
look pozerať sa
home domov
something niečo
mr pán
long dlhý
house dom
why prečo
each každý
part časť
since odvtedy
end koniec
number číslo
found našiel
place miesto
different iný, rozdielny, odlišný
went šiel
little malý
really naozaj
came prišiel
left ľavý
children deti
local miestny, lokálny
within vnútri
always vždy
without bez
four štyri
around okolo
great veľký, významný
give dať, dávať
set položiť, umiestniť
system systém
small drobný, malý
mean mieniť, myslieť
during počas
although hoci, aj keď
case prípad, situácia, stav
next ďalší, budúci, nasledujúci
things veci
find nájsť, objaviť
social spoločenský, sociálny
given dal, daný
group skupina
second druhý/á/é
quite celkom
until dokiaľ
five päť
party večierok, žúr
point hrot, špička
every každý/á/é
company skupina, spoločnosť
women ženy
says hovorí
later neskorší/ia/ie
important dôležitý/á/é
took zobral/a/o
state stav
high vysoký/á/é
men muži
away preč
information informácia
public verejný/á/é
help pomáhať
head hlava
national národný, štátny
often často
seen videl/a/o
school škola
money peniaze
told povedal/a/o
fact fakt
night noc
further ďalej
better lepší/ia/ie
british britský
business obchod, podnikanie
less menej
taken zobral/a/o
done urobil/a/o, hotový/á/é
hand ruka
having mať (niečo)
things veci
looked pozeral/a/o sa
London Londýn
area oblasť, plocha, priestor
water voda
perhaps možno
face tvár
best najlepší/ia/ie
mm skratka od milimeter
form forma, tvar
family rodina
general všeobecný
though hoci, i keď, ale
already
possible možný, možné
nothing nič
early skoro, zavčasu, na začiatku
large veľký
yet už, ešte, doteraz
young mladý
side strana
asked spýtal sa
whether či
days dni
ca ca.
called volal
John Ján
enough dosť, celkom
development vývin, vývoj, rozvoj
week týždeň
round guľatý, okrúhly, kruhový
power sila, moc, energia
change zmeniť
country krajina
almost takmer, skoro
council rada
himself sám, seba, osobne
room izba
tell povedať, oznámiť
service služba
political politický
far ďaleko
able schopný
six šesť
become stať sa
open otvorený
market trh, jarmok, trhovisko
times krát
whole celý
support podporovať
half polovica
eyes oči
members členovia
working práca, pôsobenie
control kontrolovať, ovládať
major major, hlavný
problem problém
doing činnosť, skutok, udalosť
court súd
towards k, ku, smerom k
mind myseľ, rozum, mozog
anything čokoľvek
others ostatné
felt cítil
war vojna
car auto
police polícia
keep nechať, zachovať
full plný, úplný
making výroba, robenie
either jeden aj druhý
held držal
report správa, referát
interest záujem
once raz, kedysi
problems problémy
act čin, skutok
road cesta
probably pravdepodobne
available dostupný
labour práca
law zákon
research výskum
following prívrženci, stúpenci
am (ja) som
level úroveň
show prejaviť, dať najavo, preukázať
saw videl
looking pozerá sa
feel cítiť
today dnes, dnešok
name meno
mother matka
past minulý, uplynulý, minulosť
question otázka
let dovoliť, nechať
knew vedel, poznal
education vzdelanie
actually vlastne, v skutočnosti
policy taktika, politika
ever niekedy, vôbec, akokoľvek, vlastne
known vedel, poznal
above nad, mimo, hore
office kancelária
big veľký
clear jasný
body telo
door dvere
voice hlas
across cez
Britain Británia
person človek, osoba
together spolu, dohromady
main hlavný, základný
services služby
care starosť
black čierny
book kniha
months mesiace
turned otočil
using používa, využíva
health zdravie, zdravotný stav
sure istý, zaručený
white biely, bledý
million milión
words slová
child dieťa
period doba, obdobie
minister kňaz
including zahŕňa, obsahuje
several viacerí
father otec
society spoločnosť
seemed zdalo sa, javilo sa, vyzeralo
kind láskavý, priateľský, milý
began začal
God Boh
top vrchol, najvyššia časť
start začať, štartovať
itself seba, sa
behind za, spoza
themselves seba, sami, samotní
wanted chceli
economic ekonomický, hospodársky
love láska
means mieniť, myslieť, zamýšľať
upon na, v
areas oblasti, miesta, plochy
effect efekt, výsledok, pôsobenie
likely pravdepodobný
English anglický
city mesto, veľkomesto
therefore preto, a tak, a teda
woman žena
real skutočný, naozajsný
position pozícia, ploha
centre centrum, stred, jadro
south juh
England Anglicko
community komunita
view pohľad
gave dal
hard tvrdý
job práca, robota
among medzi, u
staff personál, zamestnanci
read čítať
process proces, postup
line čiara
future budúcnosť
particular špeciálny, zvláštny, osobitný
provide poskytnúť
present prítomný, súčasný, terajší
became stal sa
taking branie
international medzinárodný
study štúdium
moment moment, chvíľa, okamih
run bežať
special špeciálny, zvláštny
result byť dôsledkom, mať za následok, výsledok
action čin, dej, chod, funkcia
difficult náročný, ťažký
pay platiť, financovať
particularly obzvlášť, najmä, hlavne
sense zmysel
age vek
order rozkaz, príkaz
management spravovanie, vedenie
idea nápad, myšlienka, plán, idea
certain istý
north sever
light svetlo
play hra
sort druh
west západ
evidence dôkaz
try skúsiť, pokúsiť sa
close zavrieť
experience skúsenosť
rather skôr
Created by: 2087052251499029
Popular Slovak sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards