Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Norwegian Verbs

Common Norwegian Verbs

QuestionAnswer
arbeide, arbeider, arbeidet, hararbeidet work
begynne, begynner, begynte, harbegynt begin
bestemme, bestemmer, bestemte, harbestemt decide
besøke, besøker, besøkte, harbesøkt visit
betale, betaler, betalte, harbetalt pay
bli, blir, ble/blei, harblitt remain, become
bo, bor, bodde, harbodd dwell
bringe, bringer, brakte, harbrakt bring
bruke, bruker, brukte, harbrukt use
burde, *bør, burde, burdet should
bære, bærer, bar, harbåret bear, carry
dele, deler, delte, hardelt divide, share
dra/drage, drar/drager, drog, hardradd/hardratt drag, travel
drepe, dreper, drepte, hardrept kill
drikke, drikker, drakk, hardrukket drink
drive, driver, drev/dreiv, hardrevet operate, run
dø, dør, dødde/døde, hardødd die
eie, eier, eide/åtte, hareid/harått own
falle, faller, falt, harfalt fall
finnes, *finnes, fantes, harfantes befound, exist
finne, finner, fant, harfunnet find
foretrekke, foretrekker, foretrakk, harforetrukket prefer
forklare, forklarer, forklarte, harforklart explain
forstå, forstår, forstod, harforstått understand
fortelle, forteller, fortalte, harfortalt tell, explain
få, får, fikk, harfått get, receive
gi, gir, gav, hargitt give
gjelde, gjelder, gjaldt/galdt, hargjeldt beinforce, apply
gjøre, *gjør, gjorde, hargjort do
glemme, glemmer, glemte, harglemt forget
gå, går, gikk, hargått go, walk
ha, har, hadde, harhatt have
handle, handler, handlet, harhandlet act, shop, dealwith
hende, hender, hendte, harhendt happen
hente, henter, hentet, harhendt fetch, bring
hete, heter, het/hette, harhett benamed
hjelpe, hjelper, hjalp, harhjulpet help
holde, holder, holdt, harholdt keep, hold
huske, husker, husket, harhusket remember
høre, hører, hørte, harhørt hear
interessere, interesserer, interesserte, harinteressert interest
jobbe, jobber, jobbet, harjobbet work
kjenne, kjenner, kjente, harkjent know(person, place)
kjøpe, kjøper, kjøpte, harkjøpt purchase
kjøre, kjører, kjørte, harkjørt drive
komme, kommer, kom, harkommet come
koste, koster, kostet/kosta, harkostet cost, sweep
kunne, kan, kunne, harkunnet beableto
la, lar, lot, harlatt allow, let
lage, lager, laget/laga/lagde, harlaget/harlaga/harlagd make, create
legge, legge, la, harlagt lay, place
lese, leser, leste, harlest read, study
leve, lever, levde, harlevd live, bealive
ligge, ligger, lå, harligget lie
ligne/likne, ligner/likner, lignet/liknet, harlignet/harliknet/ resemble, looklike
like, liker, likte, harlikt like
lære, lærer, lærte, harlært learn, teach
løpe, løper, løp, harløpt/harløpet run
melde, melder, meldte, harmeldt announce, report
mene, mener, mente, harment think, beoftheopinion
møte, møter, møtte, harmøtt meet
måtte, *må, måtte, harmåttet haveto, beobligedto
prøve, prøver, prøvde, harprøvd try, attempt
reise, reiser, reiste, harreist travel, raise
se, ser, så, harsett see
selge, selger, solgte, harsolgt sell
sende, sender, sendte, harsendt send
sette, setter, satte, harsatt set, place
si, *sier, sa, harsagt say, tell
sitte, sitter, satt, harsittet sit
skje, skjer, skjedde, harskjedd happen
skrive, skriver, skrev, harskrevet write
skulle, *skal, skulle, harskullet should, shall
slå, slår, slo, harslått hit, strike
slåss, *slåss, sloss, harslåss fight
sove, sover, sov, harsovet sleep
spørre, *spør, spurte, harspurt ask
stå, står, stod, harstått stand, standup
synes, *synes/syns, syntes, harsynes/harsyns seem, think, bevisible
søke, søker, søkte, harsøkt seek
ta, tar, tok, hartatt take
tenke, tenker, tenkte, hartenkt think, intend
treffe, treffer, traff, hartruffet meet, hit
trives, trives, trivdes, hartrives/hartrivs enjoy, thrive
tro, tror, trodde, hartrodd believe
vente, venter, ventet, harventet wait, expect
ville, *vil, ville, harvillet wantto, will
vise, viser, viste, harvist show
vite, *vet, visste, harvisst know(fact)
være, *er, var, harvært be, exist
ønske, ønsker, ønsket, harønsket wish, desire
åpne, åpner, åpnet, haråpnet open
Created by: Sergeant