Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

English-Croatian 1

List of most frequent english words

QuestionAnswer
you oni, se, te, ti, vas, vi
I ja
the konkretan, taj
to da, dalje, do, iznositi se, k, ka, kako, na, odvojiti, podijeliti, pohabati se, poslati , tamo, u, u (mjesto), uzmicati, za
a jedan, k, na, neki, u
it on, ona, ono, to
that da, koji, o, ona, onaj, ono, ova, ovaj, pošto, što, ta, taj, to, toga, toliko, tom, tome
and a, i, pa, te
of iz, kod, na, o, od, po, sa, u, za, zbog
what kakav, koji, koliki, što
in iz, kod, među, na, po, pri, u, unutar, unutarnji, unutra, za
me ja, ja (osobno)
is je, jest
we mi
this ova, ovaj, ovako, ovo, ta, taj, takav, takva, to, tu
he mužjak, on
on dalje, duž, iz, iznad, ka, kod, na, na temelju, o, po, pod, pravcem, pri, u, u ime nekoga, upaljen, za
for budući da, dok, iz, jer, na, po, pošto, što, u ime, usprkos, za, zbog
my moj, svoja
your tvoj, tvoji, vaš
don't nije, nemoj, ne
have imati, morati, nositi, pobijediti, posjedovati, trebati
do biti dovoljan, činiti, obaviti, obavljati, osjećati se, podvoriti, raditi, učiniti, uraditi, uspijevati, vršiti
re iznova
no bez, izražava zabran, ne, nijedan, nikakav, nikako, ništa
be biti, koštati, nalaziti se, osjećati se, postojati, vrijediti
know poznavati, razumjeti, saznati, upoznati, upoznavati, znati
was bila, bio, je bila, je bilo, je bio
not ne, nećemo, ni, nikako, nisam
can biti u stanju, kanta, konzerva, konzervirati, kutija, limena kanta, limenka, moći, omogućavati, valjak
are je, jesi, jesmo, jeste, jesu, si, smo, ste, su
all cijeli, cio, čitav, posve, sav, svaki, sve, sveukupnost, svi
with kod, kraj, od, pomoću, protiv, s, sa, uz, za, zajedno
just baš, jedva, naprosto, neposredno, nepristran, pošten, pravedan, pravičan, pravilan, pravo, razborit, samo, taman, tek, točno, točno tako, upravo,
get dati, dići se, dobio, dobiše, dobit, dobitak, dobiti, dobivati, dohvatiti, primiti, provući, razumijevati se, razumjeti, shvatiti, skinuti, steći, stići, uzeti, uzimati, vratiti, zadobiti
here amo, ovamo, ovdje, tu
but a, ali, ama, iako, ipak, kakogod, ma, mada, nego, no, osim, osim da, pak, samo, tek, već, zamjerka
there da, drugdje, gle, onamo, ondje, onuda, tamo, tu
so da, dakle, koliko, na taj način, ovako, pa, stoga, tako, toliko, ukoliko, zaista, zato, zbog toga
they ona, one, oni
right desna strana, desni, desnica, desno, dobar, dobro, ispravan, istinit, neposredno, normalan, odmah, pogodan, prav, pravda, pravedan, pravednost, pravi, pravica, pravičan, pravično, pravo, pravovaljan, ravan, ravno, točan, točno, u redu
like dopadati se, dopasti se, htjeti, isti, isto tako, jednako, kao, nalik, poput, sličan, sviđati se, tako, uživati, voljeti, željeti,
out aut, biti objavljen, glasno, iz, izašao, izgnati, izlaz, izlet, izvan, kroz, napolje, otkriven, sasvim, van, van!, vani, vanjski, vanjština, završen,
go doći, dopirati, hodati, ići, ići gore, ići naprijed, namjeravati, otići, poginuti, pokušaj, postići, posvetiti se čemu, prijeći, proći, prolaziti, silaziti, sporazum, umrijeti,
she ona
up gore, gotovo, iznad, na, naviše, niz, potpuno, povećati, stanje ispravnosti, uspon, uspravno, više
about blizu, cirka, nedaleko, negdje na, negdje u, o, oko, okolo, okvirno, otprilike, pri sebi, približno, skoro, što se tiče, u blizini, u krugu, u okolini, u pogledu,
if ako, kad, u slučaju da, ukoliko
him ga, mu, njega, njemu
got dobio je, posjedujem, stečen
oh ah, o, oh, oh!, om
at do, ka, kod, na, oko, pored, pri, razmak linija, u, uz, za
now dakle, odmah, onda, ovaj čas, sad, sad (upravo), sada, sadašnjost, smjesta, u ono doba, upravo
come doći, dogoditi se, dolazi, dolaziti, potjecati, silaziti, stići, svratiti
one čovjek, jedan, jedini, jedinica, jedinstven, neki, netko, osoba, pojedini, prvi
how kako, na koji način
well a sad, bunar, bušotina, dakle, dobar, dobro, izbijati, izvirati, izvor, jama, pa, sretan, vrelo, zdenac, zdrav, zdravo,
yeah da
her je, joj, njen, njoj, nju, ona
want htjeti, nedostajati, nedostatak, nestašica, osjećati potrebu, oskudica, oskudijevati, potreba, potrebovati, siromaštvo, tražiti, trebati, željeti,
think činiti se, misliti, namjeravati, pomisliti, razmisliti, razmišljati, sjetiti se, smatrati, vjerovati, zamisliti, zamišljati,
good dobar, drag, korist, pravomoćan, roba, siguran, valjan, zdrav
see gledati, ispratiti, naći, opaziti, posjetiti, pratiti, razabrati, razgledati, razumjeti, sastati se, shvatiti, sresti, sresti se, vidjeti, viđati, zamisliti,
let ako, dopustiti, dozvoliti, izdati, izdavati, iznajmiti, neka, ostaviti, prepreka, pustiti, puštati
did je, uradio
why čemu, što, zašto, zbog čega
who koji, kojima, tko
as budući da, dok, i, isto kao, jer, kad, kako, kao, kao i, kao što, koliko, koliko god, kolikogod, mada, pošto, prema, što, tako, u svojstvu, ukoliko
his njegov, svoj
will će, ćemo, ćete, htijenje, htjeti, oporuka, volja, želja
going ići, koji ide
from iz, kod, od, odakle, po, podrijetlom, s, sa, u
when čim, dok, kad, kad ipak, kada, ma da, pošto, prilikom
back branič kod nogometa, iza, kladiti se, leđa, leđni, naličje, natrag, odozada, opet, podupirati, potpomoći, povlačiti se, povrat, povratak, povratan, pozadina, pust, star, stražnji, stražnji dio, unatrag, unazadan, ustegnuti, uzmicati, zadnji, zaleđe
okay u redu
yes da, jest, potvrda
gonna will(slang)
time čas, doba, epoha, istovremeno, kratko vrijeme, moment vremena, na vrijeme, nekoć, pravodobno, put, razdoblje, sinkronizirati, takt, tempo, trenutak, vremenski, vrijeme,
look činiti se, doimati se, gledati, izgled, izgledati, izraz, nadati se, očekivati, pogled, pogledati, pogledati gore, promatrati, razmatrati,
take hvatati, igrati, nadzirati, napisati, nositi, očarati, odvesti, osvojiti, podržavati, poduzeti, povući, preuzeti, primiti, provesti, rastati se, skinuti, ulov, usmjeriti, usvojiti, uzeti, uzeti pravac, uzimanje, uzimati
an jedan, jedno, neki
man čovjek, gospodin, kružić, muškarac, muž, osoba, pješak, radnik, ratni brod, sluga, snabdjeti ljudstvom, utvrditi, vojnici,
where ako, gdje, gdjegod, kad, kamo, kuda, odakle, pri čemu, tamo, tamo gdje, u slučajevima kada, u slučaju da
them ih, im, njih, njihove, njima, oni
would biste, hoćeš, htjeti
been bio
some bilo koji, donekle, izvjestan, jedan, malo, nekakav, neki, nekoliko, nešto, oko, otprilike, pojedini, poneko, približno, znatan,
hey ej, ej!, hej
tell ispričati, kazati, pokazati, pričati, pripovijedati, razlikovati, reći
or ili, inače
us nam, nama, nas
had imao, morao, morali, imali
were bila je, bili, je bilo, su bile, su bili
say čitati, govoriti, iskazati, izjaviti, izreći, kazati, mišljenje, mnijenje, napomenuti, navoditi, odgovarati, pričati, reći, red, riječ, saopćiti, ustvrditi, utjecaj, uvjeravanje,
could moći, smjeti
didn't nije, niste, nisu
something nešto, ponešto
really baš, doista, dosta, istinski, realno, stvarno, u stvari, zaista, zbilja
down dolje, duž, ispod, manje, nadolje, naniže, niz, niže, oboriti, pad, pale, paperje, skinut
then dakle, nego, od onda, onda, pa, potom, stoga, tada, tadašnjeg, tadašnji, zatim
little kratko, mala količina, malen, mali, malo, nekoliko, neveliko, sitan, sitnica
way ka, metoda, način, navika, običaj, pravac, pruga, put, smjer, staza, tok, tok života, vođica
our naš, naša, naše, naši, svoje
make činiti, djelo, graditi, izmišljotina, izrada, izraditi, izrađivanje, izvršiti, nadolaziti, natjerati, oblik, osobina, pohitjeti, postati, postojati, praviti, pretpostavljati, priroda, proizvesti, proizvod, prouzrokovati, raditi, sastav, sklop, šminka, uč
too i, isto, previše, suviše, također
never ni jedanput, nije moguće, nikad, nikada
by blizu, dalje, duž, iz, kod, kraj, od, ovdje, po, pomoću, pored, prije, rečeno, ubrzo, uostalom, uskoro, uz, za
over amo, duž, gotov, iza, iznad, iznova, kroz, na, na drugoj strani, nad, po, potpuno, preko, prijeko, širom, više, više od, viši,
more bolje, još, opširnije, plus, povrh, sve jače, više
need biti obavezan, biti potreban, imati potrebu, nevolja, nužda, nužnost, potreba, potrebovati, sačuvati, siromaštvo, trebati,
mean beznačajan, htjeti, loš, misliti, način, namijeniti, namjeravati, nepošten, nešto bolestan, nizak, osrednjost, označiti, označivati, pakostan, podao, podmukao, podrazumijevati, prosječan, prosječni, prosjek, prost, siromašan, smatrati, sredina, srednj
very isti, istinit, jako, na sam dan, pravi, prilično, veoma, vrlo
off gotovo, iz, izvan, nedaleko, niže, odatle, odavde, odsada, odstojanje, potpuno, povući se, prekinuto, prestanak, skidanje, slobodan, smanjen, udaljenost, ugašen,
Mr gospodin, naslov uz prezime muškarca
sorry jadan, nesretan, ožalošćen, samilostan, tužan, utučen, zabrinut, žalim, žalit, žalostan, žao
give darovati, dati, davati, dodijeliti, dopustiti, isporučiti, navesti, pokloniti, popuštanje, pridavati, pružati, pružiti, udijeliti, ustupiti,
has ima, je, pokazuje
thank hvala, zahvaliti, zahvalnost, zahvaljivati
love ljubav, ljubavni, ljubiti, sklonost, voljeti
said kazano, kažu, reče, rečeno, rekao
am jesam, jesam (pomoćni glagol), prezent od to be, prezent to be, sam, sam (pomoćni glagol)
people ljudi, nacija, narod, nastaniti, rodbina, rođaci, stanovništvo
please dopadati se, izvolite molim, izvoljeti, molim vas, razveseliti, sviđati se, ugađati, ugoditi, zadovoljavati
sure naravno, nesumnjiv, pouzdan, siguran, svakako, zacijelo
any bilo kakav, bilo kakvu, bilo koje, bilo kojeg, bilo koji, bilo kojoj, bilo što, ikakav, ikakvih, ikoji, ikoliko, išta, itko, jedan, kojekakav, koji bilo, ma, ma koje, ma koji, neki, nekoliko, nešto, nijedno, nikakav, nikoji, svaki, svatko, što,
thing predmet, stvar
only ili pak, isključivo, jedini, jedino, jedinstven, međutim, sam, samo, tek
because budući da, jer, pošto, stoga što, uslijed, zato, zato što, zbog
two dva, dvaju, dvije, dviju, dvoje, par
should bih, bismo, ja bih, treba, treba da, trebalo bi, trebao bi, trebati
doing akcija, djelo, djelovanje, događaj, koji djeluje, na dužnosti, obaviti, posao, rad, vladanje, zastupa, zbivanje,
much mnogi, mnogo, mnoštvo, nešto važno, nešto veliko, puno, veće, veći dio, znatno
sir gospodin, gospodine, pijančiti, pijandura
maybe možda
help opis naredaba, pomagati, pomoć, pomoći, pomoćne informacije
anything bilo čime, bilo što, išta, išto, ma što, nešto, svašta, sve, svega, što god se hoće, štogod
these ova, ove, ovi, ovo, te, ti
God bog
even baš, čak, čak i, dapače, gladak, izjednačiti, paran, podjednak, podjednako, ravan, ravnomjeran, uopće
night mrak, noć, noćni, prošle noći, večer, večernji, večernji suton
call dozivati, nazvati, nazvati telefonom, obaveza, poklič, posjet, posjetiti, poziv, pozivati, pozvati, proglas, razgovor, spoj, svratiti, telefonirati, uzvik, veza, vikati, zakazati, zov, zvati,
talk brbljati, diskusija, ekspoze, govor, govoriti, odgovarati, pričati, razgovarati, razgovor
nothing malenkost, nepostojanje, nestvarnost, ničim, nimalo, ništa, ništica, nula, sitnice, tričarija
into na, u, unutar, za
first najprije, prvi
find naći, pronaći, pronalazak, pronalaziti, saznati, traženje, traži, ustanoviti
wait čekanje, čekati, dvoriti, njegovati, počekati, pričekati
put baciti, dići, hitnuti, izraziti, koristiti, metnuti, odgoditi, odložiti, podnijeti, položiti, postaviti, potaknuti, prouzrokovati, skloniti, staviti, stavljanje, stavljati, ugasiti, zabilježiti,
great jako dobro, moćan, odličan, prostran, sjajan, slavan, velik
thought ideja, misao, namjera, pomisao, razmišljati, sjećanje
day dan
work djelo, djelovanje, djelovati, funkcionirati, mehanizam, načiniti, obraditi, posao, poslovati, rad, raditi, radni,
life osoba, stvarnost, život, životni
before ispred, naprijed, pred, prije, ranije, sprijeda
better bolji
again još jedanput, još jednom, nadalje, opet, osim toga, ponovno, ponovo, s druge strane, uz to
still čak, i dalje, ipak, još, još uvijek, mir, miran, pecara, tih, tišina, umiriti, utišati
home boravište, dom, doma, domaći, domovina, ići kući, kuća, kućni, na vrh, obitavati, rodni kraj, stan, unutarnji, unutrašnji,
guy brk samarice, čovjek, dečko, konop za učvrščivanje, mladić, momak, uzda teretnog uređaja
won njegovani, osvojili, pobijediti, pobjeđivali, postići
those ona, onaj, one, oni, oni tamo, onih, ono, ta, takvi, takvih, takvo, te, ti, tih, tim
than nego, od, onda
around naokolo, nedaleko, oh!, oko, okolo, otprilike, po, približno, u blizini, uokolo, za
other daljnji, drugačiji, drugi, drukčije, ini, ostali
away daleko, dalje, od, odatle, odsutan, otišao, udaljen, van kuće, vani
new drugi, mlad, najnoviji, napredan, nedavni, nepoznat, nov, posljednji, skorašnji, skori, suvremen, sve, svjež
last konačni, kraj, minuli, najzad, nedavno, očuvati, posljednji, potrajati, prošli, protekli, skorašnji, skoro, trajati, ustrajati, zadnji,
ever bilo kada, ikad, ikada, svagda, uopće, uvijek
stop obustaviti, odredište, pauza, prekid, prekinuti, prestajati, prestati, stajalište, stanica, stanka, stati, stop, točka, zastati, zastoj, zaustaviti, zaustaviti se, zaustavljanje, zaustavljati, završetak, završiti,
keep čuvanje, čuvati, držati, držati se, držite, izdržavanje, kloniti se, održati, održavati, voditi, zadržati
told izrečeno, je rekao, pripovijedati, rečeno, rekao
must izražavati potrebu, mahnit, morati, mošt, plijesan, pljesniv, trebati
things roba, stvari
big krupan, unesite, važan, velik, veliki, velikih, velikoj, značajan
after iza, kasnije, kasniji, naknadni, naknadno, nakon, o, po, poslije, pošto, potom, pozadi, prema, za, zadnji, zatim,
long čeznuti, daleko, davno, dug, dugačak, dugi red, dugoročan, dugotrajno, mnogo prije, odavno, proširen, težiti
does čini, radi, se
always bez iznimke, dovijeka, neprestano, oduvijek, redovno, svagda, svugdje, u svako doba, uvijek, zauvijek
their njezina, njih, njihov, svog, svoje, svojih
everything svašta, sve, sveg
nice blistav, brižljiv, dobar, drag, fin, fino, krasno, lijep, ljubak, ljubazan, osjetljiv, pažljiv, predusretljiv, prijatan, savjestan, sladak, škakljiv, točan, ugodan,
name glas, ime, imenovati, nabrojiti, nadjenuti ime, naslov, naziv, naznačiti, nazvati, odraditi, reputacija, spomenuti, zvati,
money financijski, novac, novčani
doesn't nije
guys dečki, momci
feel dodirnuti, dotaknuti, opip, osjećaj, osjećanje, osjećati, osjećati se, osjet, osjetiti, pipati
believe povjerovati, pretpostavljati, smatrati, uvjerene, vjerovati
thanks hvala, zahvaljujući
old antikan, bivši, davno prošao, drevan, nekadašnji, star, starački, starinski, vremešan
place grad, instalirati, kuća, lokacija, mjesto, namjestiti, održavati se, plasirati, polagati, položaj, postaviti, postavljati, prostor, sjedište, služba, smjestiti, stan, staviti, trg, uložiti,
fine čist, divan, dobar, fin, fini, fino, gladak, globa, globiti, kazna, kazniti novčano, krasan, lijep, novčana kazna, nježno, odličan, tanak,
kind dobar, ljubazan, porodica, prijazan, rasa, rod, srdačan, uljudan, vrsta
isn't nije
Hello bog
lot broj, čestica, dijeliti, dodijeliti, gomila, grupa, kocka, količina, komad, mnogo, mnoštvo, mogi, parcela, parcelirati, partija, podijeliti, puno, rasparcelirati, razdijeliti na dijelove, serija, sreća, veselja, zadatak, zgoditak, ždrijeb, ždrijebom,
years godina, godine
made bilo načinjen, gotov, građen, izgrađen, izradit, izrađen, izvršila, napravio, napravljen, napravljena, počinjen, praviti, spremljen, učinili, učinnjen, urađen,
leave dopust, dopustiti, dopuštenje, dozvola, izići, napustiti, odlazak, odsustvo, odsutnost, ostaviti, ostaviti da odstoji, ostavljati, otići, otputovati, prepustiti, prestati, zaviještati,
hi haj, zdravo
girl cura, djevojčica, djevojka
hear čuti, ispitivati, saslušati, saslušavati, saznati, slušati
father otac, redovnik
through gotov, izravan, kroz, otvoren, po, pomoću, posredstvom, preko, prijeko, prošli, putem, sasvim, skroz, slobodan, sred, tranzitni,
every o, sav, svaki, sve
bad bolestan, loš, nečist, nedostojan, neispravan, nepogoda, netočan, nevaljao, pokvaren, poročan, razvratan, s greškom, slabo, smola, težak, zao,
listen čuti, očekivanje komunikacije u kanalu, osluškivati, poslušati, prisluškivati, saslušati, slušati
remember pamtiti, podsjetiti, pozdraviti, prisjetiti, sjećanje, sjećati, sjećati se, sjetiti, sjetiti se, spominjati, upamtiti, zapamtiti,
three tri, triju, troje, trojica
boy dečko, dječak, mladić, momak, sluga, učenik na brodu
coming dolazak, dolazeći, dolaženje, naredni, prispijeće, stupanje
wrong biti u krivu, izvrnut, kriv, krivo, loš, naopako, neispravan, nepravda, nepravilan, netočno, pogrešan, pogrešno, prijestup, zao, zlo,
might moć, moći, možda, sila, smjeti, snaga, sposobnost
stay bavljenje, boravak, boraviti, boravljenje, čekati, mider, odlaganje, odsjedati, ostajati, ostanak, ostati, podupirač, poduprijeti, prebivanje, prepreka, pričvrstiti, steznik, stub, veza, zadržavanje, zastoj, zaustaviti,
house dom, domaći posao, dvor, kuća, kućanstvo, kućni, mjesto, nastaniti se, porodica, skupština, smjestiti, stanovati, učvrstiti, uglaviti, zgrada,
may moći, smjeti
baby beba, dijete, dječji, djetešce, dojenče, malo od životinje, mladunče
another drugi, drugo, još jedan, neki drugi, slijedeće, slijedećih, sljedeći
ok ok, potvrda izabranog, u redu
dad otac, tata, tatica
gotta must, need to (internet slang)
wanna want to
wanted potreban, poželjni, tražen, traženi, traži se, željen, željeni
enough dosta, dovoljan, dovoljno, prestani
talking govoriti, govorni, zvučni
happened dogodilo se, zbilo se
show biti vidljiv, doći, iskušavanje, izgled, izlaganje, izlagati, izložba, parada, pokazati, pokazivati, pratiti, predstava, prikaz, prikazati, prikazivanje, priredba, prividnost, prizor, sjaj, ukazati, zgoda, značiti,
course hod, jelo, juriti, kolegij, kurs, kurs (broda), materija, način, praktikum, pravac, proganjati, protjecati, proveden, pružanje, putovanje, smjer, školovanje, tečaj, teći, tijek, tok,
being biće, budući, postojanje, postojeći, sadašnji, stvor, stvorenje, suština
care biti zabrinut, briga, brinuti, brinuti se, čuvati se, mariti, njega, obazirati se, pažnja, pobrinuti se, pozor, pozornost, skrb, staranje, starati se, zabrinutost, zaštita,
done gotovo, načinjen, napravljen, učinio, učinjen, učinjeno, urađen, urađeno
getting dobivaju, dobivanje, pospan sam, uzimajući
mind brinuti se, duh, duša, imati na umu, mariti, misao, misli, mišljenje, način mišljenja, nakana, namjera, obazirati se, pamćenje, pamet, paziti, premišljati se, raspoloženje, razum, sjećanje, svijest, um, volja, želja,
left lijevi, ljevica, preostati
ask moliti, pitati, pozivati, pozvati, prodajna cijena, raspitivati se, tražiti, upitati, zahtijevati, zamoliti, zatražiti,
car auto, automobil, kola
understand doznati, razumijevati, razumjeti, shvaćati, shvatiti
mother majka, mama, materinski, materinji jezik, mati, posiniti
which koji, što, tko
try iskušati, ispitati, ispitivati, kušati, nastojati, ogled, pokušaj, pokušati, pokušavati, preslušavati, presuditi, proba, probati, probavati, suditi, truditi, truditi se,
shit drek, drek (vulg.), govnarija, govnarija (vulg.), govno, govno (vulg.), guzica, srati
hell pakao, pakleni
Miss gospođica
came dolazi, došao, došla, naišli
wouldn't nije
own biti u vlasništvu, imati, na vlastitu odgovornost, osobni, posjedovati, priznati, rođeni, svoj, vlasništvo, vlastit, vlastiti,
world avet, svemir, svijet, svjetski, zemlja, život
guess mišljenje, nagađanje, nagađati, ocjenjivanje, pogađati, pogodi, pogoditi, pretpostavljati, smatrati, sumnja
next do, idući, najbliži, nakon, neposredno, onda, pokraj, poslije, potom, sljedeći, susjedan, uz, zatim
kill izbrisati, izgibati, lov, potisnuti, prekinuti, ubijanje, ubijati, ubiti
else drugačije, drugi, drugo, drukčije, ili pak, inače, još, osim
dead beživotan, izvjestan, mrtav, mrtvac, nevrijedan, potpuno, ravan
trying naporan, pokušava, pokušavajući, pokušavanje, pokušavao
someone netko, važna osoba
real istinit, istinski, nepokretan, pravi, realan, stvaran, zbiljski
room dvorana, hotelska soba, mjesto, odaja, prostor, prostorija, sala, soba, stan, stanovati
morning jutarnja zora, jutarnji, jutro, početak, prijepodne
hold brodsko skladiste, čuvati, drška, držanje, držati, hvatanje, nositi, obuzdati, obuzdavanje, održati, održavati, posjed, posjedovati, sadržavati, spriječiti, vjerovati, zadržati, zadržavanje, zauzimanje,
woman žena, ženska osoba
yourself osobno, se, sebe, sebe samog, ti, ti sam, vi
today danas, današnji, današnji dan
looking gledajući, traže, tražeći, tražiti
wasn't nije bio
mom mama
friend prijatelj, prijateljica
move dirnuti, ganuti, korak, krenuti, kretanje, kretati, kretati se, micanje, micati, micati se, odmicati, pobuditi, podnijeti, pokrenuti, pokret, pokretati, pomaći, pomak, pomaknuti, pomicati se, ponukati, postupak, potaknuti, potez, prenošenje, preseliti
same ali ipak, isti, isto, istovjetan, jednak, jednakost, jednolikost, na isti način, podjednak, poput, sličan, taj,
job namještenje, pljačka, poduzeće, položaj, posao, programa i instrukcija, rad, raditi, skup podataka, služba, uposlenje, zadatak, zanimanje, zaposlenje,
tonight noćas, večeras
went išao, je otišao
son sin
best bolji, nadmašiti, najbolje, najbolji, najfiniji, najpogodniji
saw ispiliti, izreka, pila, pilati, piliti, poslovica, ugledala, vidio, vidjeti
found naći, nađen, nalaziti, osnovati, otkriven, pronađen, topiti, utemeljiti
pretty dosta, lijep, ljepušan, melodičan, prijatan, priličan, prilično, pristao, privlačan, sladak, zgodan, zgodno, znatan,
ready gotov, gotovo, hitar, okretan, pripravan, pristupačan, spreman, suglasan, voljan
heard raspravljen
whole cijeli, cijelost, cio, cjelina, cjelokupan, cjelovit, čitav, potpun, potpuno, sav, ukupan iznos
seen opažen, vide, vidio, viđen, viđeno
together bez prekida, skupa, ujedno, zajednički, zajedno
fuck jebačina, jebanje, jebati, ševiti, zajebati
minute beznačajan, iscrpan, malen, minuta, neznatan, podroban, pribilješka, primjedba, sićušan, sitan, točan, tren, zabilješka, zabilješke sa sastanaka, zabilježiti, zapisnik,
men ljudi, muškarci, mušku
head čelni, direktor, glava, glavni, grla, ići ispred, ići k, krenuti, pamet, početak, predvoditi, prisebnost, pročelnik, pročelje, propust, rukovoditelj, starješina, stati na čelo, šef, upravitelj, upravljati, uzglavlje, voditelj, voditi, vođa, vrh,
matter biti važan, događaj, gradivo, građa, lišen mašte, mariti, materija, materijal, nevolja, pitanje, posao, predmet, prozaičan, stvar, suhoparan, supstanca, tvar, uzrok, važiti, važnost, značiti,
haven luka, sklonište, skrovište, utočište
knew znao
excuse ispričati, isprika, izgovor, izlika, izvinuti, opravdanje, opravdati, oprostiti, osloboditi
many brojni, mnogi, mnogo, mnoštvo, puno, veliki broj
idea ideja, misao, nazor, plan, pojam, predodžba, slutnja, zamisao
without bez, izvan, izvana
play djelovanje, drama, gibati se, gluma, glumiti, igra, igrati, igrati se, igrokaz, kockanje, odigrati, otputovati, prelijevanje, priredba, reprodukcija, slobodni hod, svirati, šala,
family familija, obitelj, obiteljski, porodica
meet dočekati, ići u susret, isplatiti, naići, prikupljati se, sastati, sastati se, skupljati se, sresti, sresti se, sretati, susresti, susret, udovoljiti, upoznati, zbor,
most naj, najveća dobit, najveći, najveći dio, najviše, sve u svemu, veći, veći dio, većina, veoma, vrlo
run administrirati, funkcionirati, hajka, ići, izvesti, izvoditi, izvođenje, izvršavati programa, koristiti, navala, niz, odvijanje, pobjeći, pokretati se, pravac, proći, prolaziti, prometovati, protjecati, pustiti, rukovoditi, serija, slobodna kretnja, smj
while a, časak, dok, dokle, probaviti, u isto vrijeme, vrijeme, za vrijeme
wife supruga, žena
once čim, jedanput, jednom, nekad, nekada, nekadašnjeg
live aktivan, boraviti, nabijen, odsjesti, stanovati, trajati, uživo, živ, živahan, živjeti
somebody neko, važna osoba
everybody sav, svako, svakoga, svatko, svi, svima
used iskorišten, koji se koristi, koji se rabi, koji služi, korišten, naviknut na, polovan, primijenjen, rabljen, uporabljen, upotrijebljen,
use iskoristiti, korist, koristiti, korištenje, korištenje zemljišta, običaj, postupak, potrošnja, primjena, rabiti, uobičajiti, uporaba, uporabiti, upotreba, upotrebljavati, upotrijebiti,
myself ja, ja (osobno), ja osobno, ja sam, mene, meni, se, sebe
took uzeo, uzeti
yet ali, bez obzira na, čak, dapače, dosad, i pored toga, iako, ili pak, ipak, još, još ne, još uvijek, još više, kakogod, međutim, pa ipak, štoviše, već,
start krenuti, krenuti se, nadmoć, otvoriti, početak, početi, početi nešto, pokrenuti, pokretanje, polazak, poplašiti, povesti, prevaga, start, startati, staviti u pogon, stresanje, trgnuti se, trzaj, započeti,
called nazivaju, nazivati, nazvan, nosila naziv, pozvan, prozvan, prozvao, zvan, zvani, zvanoj, zvanom, zvanu, zvao,
couldn't ne može, nije mogla
kid dijete, jare, klinac, kozlić, mlad čovjek, nasamariti, povući za nos, srndać, vučeš me za nos, zadirkivati
tomorrow sutra
happy dobre volje, koji donosi sreću, koji odražava sreću, koristan, plodan, prikladan, pripit, radostan, razdragan, sretan, ugodan, umjestan, veseo, zadovoljan, zgodan,
school jato riba, škola, školovanje, školovati, školski
problem nevolja, poteškoća, problem, tegoba, zadatak, zamršeno pitanje
watch bdijenje, bdjeti, biti budan, budnost, čuvati, dežurati, dežurstvo, džepni sat, gledati, motrenje, motriti, nadzor, paziti, pratiti, pripaziti, promatrati, ručni sat, sat, straža, stražar, stražariti, vrebati,
bring dati, davati, donijeti, donositi, dovesti, dovoditi, iznijeti, namjestiti, nanijeti, nositi, podnijeti, ponijeti, privesti, uspostavljanje, uvesti,
fucking jebanje, jeben, jebeni, jebeno, jebeno neugodan, ševa
actually de facto, doista, stvarno, u pravi čas, u stvari, u stvarnosti, zaista, zapravo
business biznis, djelatnost, djelovanje, gospodarstvo, komercijalan, poduzeće, poduzetništvo, portfelj, posao, poslovan, poslovanje, poslovati, poslovni, promet, radni, trgovina, tvrtka, zanimanje, zaposlenost,
says kaže
hope nada, nadati se, ufanje, ufati se
open iskren, javan, neposredno, nezaštićen, objelodaniti, otkriti, otvarati, otvoren, otvoriti, otvoriti se, protočan, razjasniti, razmaknuti, slobodan, ukazati se, započeti,
already već
since budući da, davno, jer, kako, nakon, od, odonda, otad, otada, otkad, otkada, otkako, posle, poslije, pošto, prije,
looks izgled
sit ležati, pozirati, pristajati, pukotina, sjedati, sjediti, sjesti, slijeganje, spustiti, zarušiti, zasjedati, zauzimati,
Mrs gđa, gospođa, naslov uz prezime udate žene
cause izazivati, izazvati, parnica, poteći, povod, prouzročiti, prouzrokovati, razlog, stvar, stvoriti, uzročnik, uzročnost štete, uzrok, uzrokovati,
alone inokosan, osamljen, sam, sama, sami, usamljen
hard čvrst, čvrsto, izdržljiv, krut, kruto, marljivo, muški, naporan, naporno, otežan, teško, težak, tvrd, tvrdo
wants želi
stuff građa, ispuniti, kljukati, materijal, nadjenuti, natrpati, popuniti, predmet, puniti, roba, stvar, stvari, sukno, štof, tvar, začepiti,
turn djelo, formirati, isključiti, izmjenjivanje, namotaj, navijati, obratiti se, obrnuti se, obrt, obrtaj, okrenuti, okrenuti se, okret, okretanje, opet, posao, povratiti, preobratiti se, preokret, prilika, promijeniti, red, redoslijed, skrenuti, skretanje,
days dana, dani
friends prijatelji
until do, dok, dok ne, sve do, sve dok
few malen broj, malo, malo njih, malobrojan, neki, nekolicina, nekoliko
kids djeca
honey med, meden
Dr. doktor
gone izgubljen, nestao, otišao, pođe, propao, prošao
both isto tako, oba, obje, oboje, obojica, također
door ulaz, vrata
later iza toga, kasnije, kasniji, naredni, poslije, potom
saying izreka, kazivanje, poslovica, reći
such isti, kao, neki, odnosni, onakav, ovaj, ovakav, poput, spomenut, taj, takav, tako, takova, takve, takvih, takvo, takvog, takvu,
killed izginuti, ubijen, usmrtio
having imanje, imetak, posjed, vlasništvo
face biti okrenut, gledati ka, lice, maske za lice, oduprijeti, osoba, prednja strana, suočiti se
worry briga, brinuti, brinuti o, brinuti se, ljutiti, mučiti, muka, uzbuđivati, zabrinut, zabrinutost, zabrinjavati se,
ago pred, prije, prošli, ranije
five pet, petica
second časak, dio, drugi, drugi po činu, drugorazredan, manji, podržati, pomagati, pomoći, pomoćnik, sekunda, sekundirati, svjedok dvoboja, tren,
brother brat, redovnik
damn kletva, prokletstvo, proklinjati, psovati
case događaj, futrola, ime, kašeta, kofer, kućište, kutija, omot, padež, pakovanje, postolje, sanduk, slučaj, stanje, stvar, šasija, uvjet, veličina slova, zaštitni pokrov paradne zastave,
thinking misliti, mišljenje, mnijenje, razmišljanje, uman
probably možda, po svoj prilici, valjda, vjerojatno, zasigurno
beautiful divan, krasan, lijep, predivan, prekrasan, prekrasni, prekrasno, prelijep
hand dati, izručiti, kazaljka, kazaljka na satu, pomoći, predati, radnik, ruka, šaka, uručiti, vlast
check ček, ispitivati, isprobati, kariran, kontrola, kontrolirati, kontrolni, nadzor, nadzorni, odabrati, ograničenje, pregledati, prekontrolirajte, prekontrolirati, prepreka, provjera, provjeravanje, provjeravati, provjeriti, provjeru, račun, s uzorkom na kv
year godina, ljeto
forget zaboraviti, zaboravljati
hit glazbeni hit, hit, lupati, lupiti, nabasati, najnoviji hit, pogodak, pogoditi, pogođen, slučaj, udar, udarac, udarati, udariti, uspješnica, veliki uspjeh, zviznuti,
lost gubitak, izgubio, izgubiti, izgubljen
minutes minuta, zapisnik
crazy ćaknut, gluposti, luckast, lud, ludo, ludog, sulud, šašav, zanesen
late bivši, kasan, kasni, kasno, najnoviji, nato, nedavno, novi, pokojni, skorašnji, skoro, zakasnio
phone nazvati, telefon, telefonirati, telefonske, telefonski
nobody beznačajna osoba, ništavilo, nitko
end dovršetak, dovršiti, konac, kraj, okončati, prestanak, prestati, svrha, svršetak, svršiti, vrh, završetak, završiti,
easy blago nagnut, jednostavan, kratka stanka pri veslanju, lagan, lagodan, lak, lako, miran, nesmetan, olako, olakšavajući, polako, udoban, ugodan,
doctor doktor, doktor nauka, doktorski, liječnik
shut fizički oštećen, isključiti, lako rješiv, obustava, padati, potmuo, prekinuti, spavanje, spriječiti ulaz, spustiti se, šutjeti, umukni, zabraniti, zakloniti, zaklopiti, zaključan, zaključati, zatvoren, zatvoriti, zatvoriti se,
under dolje, donji, ispod, na temelju, niži, pod, podno, prema, sukladno, temeljem, u okviru, u skladu s
part dijeliti, dijeliti se, dio, dio tijela, djelomice, frakcija, komad, kraj, otići, otputovati, prekinuti, rastati, rastati se, razdijeliti, razdvojiti, segment, učešće, udaljiti, udio, uloga,
deal dati, dijeliti, dijeljenje, dio, distribuirati, dogovor, imati posla, količina, podijeliti, podjela, pogodba, poslovati, prodaja, urediti,
die alat, crknuti, izdahnuti, kalup, kocka, poginuti, smrt, svisnuti, umirati, umrijeti
soon domalo, rano, skoro, ubrzo, uskoro
four četiri, četvero
anyone bilo tko, ijedan, itko, ma što, ma tko, svatko
pay dobitak, dohodak, doznačiti, iskazivati, ispaštati, isplatiti, nadnica, nagrada, nagrađivati, najamnina, naknada, plaća, plaćanje, plaćati, platiti, podmiriti, prihod, uplata, uplatiti, zarada,
happen bivati, desiti se, dešavati se, događati, dogoditi se, zbivati se
true centrirati, iskren, istina, istinit, izjednačiti, odan, odgovarajući, pravi, prirodan, stvaran, stvarni, točan, točno, uravnotežen, vjeran,
each pojedini, svaki, svaki pojedini, uzajamno
supposed navodni, pretpostavljen, tobožnji
eat hraniti se, jesti, pojesti, večerati
Jack Ivan
mine izvor, kopati rudu, mina, minirati, moj, podrivati, podzemni rov, potkop, potkopavati, rudnik, rudokop, vaditi rudu,
working djelovanje, djelovati, koje radi, obrada, pogon, praktičan, prerađivanje, proces, rad, radilište, radni
town grad, gradić, gradski, mjesto, urbani, varoš
afraid bojati se nečega, plašio, prestrašen, uplašen
drink ispiti, piće, pijančevati, pijanka, piti, popiti
exactly baš tako, sasvim tako, tako je, taman, točno, upravo, upravo tako, upravo toliko
whatever bez obzira, bilo koji, bilo što, bilo tko, kakva god, koji mu drago, ma koji, makar neki, nikakav, što god, tkogod,
hurt boljeti, nanijeti bol, ozlijediti, ozlijeđen, ozljeda, ozljeđen, pogođenost, povreda, povrijediti, rana, raniti, ugruvati,
knows zna, znao, znati
heart jezgra, ljubav, pamćenje, srce, srčani, srčanost, središte, suština
gave dala, dali, dao, pruži
young mlad, mladenački, svjež
everyone svaki, svatko, svi
chance iznenađenje, mogućnost, pokušati, prigoda, prilika, riskirati, slučaj, slučajnost, sreća, vjerojatnost, zgoda,
read čitanje, čitati, glasiti, objasniti, prikazati, pročitati, proučavati, razumjeti, shvatiti, tumačiti
makes čini
number broj, brojka, cifra, izbrojiti, izdanje, iznos, iznositi, koeficijent, količina, mnogo, mnoštvo, niz, numerirati, sadržavati, suma, velik broj,
taking izvođenje, primanje, uzimajući, uzimanje
change burza, izmijeniti, izmjena, kusur, mijena, mijenjanje, mijenjati, ostatak, preokret, promijeniti, promijeniti se, promjena, promjena servisa, sitan novac, sitnina, sitniš, transformirati,
anyway bilo kako, inače, ionako, ipak, na svaki način, pa ipak, pa ma što bilo, u svakom slučaju, uglavnom, uostalom,
week tjedan, tjedan dana
married bračni, brak, oženjen, udana, udata, vjenčan
point bod, glavna stvar, mjesto, naznačiti, okrenuti jedrenjak više prema vjetru, pitanje, poanta, poen, pojedinost, pokazati, položaj, svrha, točka, ukazati, ukazivati, upraviti, vrh, zašiljiti,
hands ruke
police čuvati, održavati, policija, upravljati, vladati
word geslo, govor, grupa simbola, iskazati, izraz, izreka, kod, kodna grupa, reći, riječ
fun šala, veselost, veselja, zabava, zabavan
wish čežnja, htjeti, molba, želja, željeti, žuditi
bit binarna brojka, binarna znamenka, binarni broj, bit, bit-informatika, djelić, dlijeto, griz, jedinica sadržaja informacije, komadić, mali dio, svrdlo, ujeden, ujesti, zalogaj, žvale,
aren't nisu, nisi
game divljač, društvena igra, hrabar, hrom, igra, igrati se, junački, kljast, kockati, lov, sportski, šala, utakmica,
party čajanka, društvo, fešta, grupa, jednakost, korisnik, partija, priredba, proslava, skup, strana, stranački, stranka, sudionik, tulum, učesnik, udruženje, veselica, zabava,
set asortiman, čvrst, društvo, garnitura, grupa, imenovati, komplet, metnuti, mjesto snimanja, namjestiti, namješten, odrediti, određen, podešen, položiti, posaditi, postaviti, postavljanje, postavljen, pribor, prionuti, pripremiti, propisan, sadnica, sceno
cut izrezati, klesati, kratica, kroj, narezati, obraditi, obrezan, obrezati, odrez, odrezan, odrezati, ošišan, ošišati, porezan, porezati, posječen, posjekotina, povreda, prečica, prekinuti, prerezati, presijecanje putanje, presjeći, presjek, prorez, rana, r
comes dolazi
sleep odmor, pospanost, spavačica, spavanje, spavati, zimski san
shot dosjetka, eksplozija, filmski kadar, gađati, hitac, injekcija, izbačen, metak, nagađanje, pokušaj, pucati, račun, sačma, strijelac, šut, tane, udarac,
anybody iko, itko, kogod, kojeko, kojetko, ma tko, neko, netko, svatko
ass glupak, glupan, guzica, magarac, stražnjica
stand gledalište, kiosk, mirovati, mjesto, otpor, podmetač, podnijeti, podupirač, položaj, postolje, predstavljati, predstavljati nekoga, prodavaonica novina, raspored, sklop, stajalište, stajanje, stajati, stalak, stanica, stanovništvo, stativ, stav, stavit
water nakvasiti, natapati, navodniti, plima i oseka, pojiti, voda, vodni, zalijevati
boys dečki
trouble briga, dodijavati, jad, kvar, muka, napor, neispravnost, neprilika, nevolja, nezgoda, patnja, problem, smetati, teškoća, uznemirivati,
dear drag, dragan, dragi, mio, skup
couple bračni par, dva, dvoje, dvojica, nekoliko, par, spariti, spojiti, sprega, supruzi, vezati
gets dobilo
making čine, čineći, izrada, obavljanje, stvaranja, stvaranje, učini, uložiti
eyes oči, očiju, očima, oka
break drobiti, fraktura, kršiti, kvar, odmor, olakšica, pauza, povrijediti, prekid, prekid struje, prekinuti, prekršiti riječ, prijelom, proboj, prodor, raskid, raskinuti, razbijati, razbiti, razbiti se, slomiti, slomiti se, stanka, u osvit dana,
story dopis, fabula, kat, povijest, priča, priče, pričica, pripovijedati, pripovijest, pripovijetka
far dalek, izdaleka, udaljen
times doba, navrat, navrata, puta, umnožak, vremena, vremenima
close blizak, blizina, blizu, blokirati, intiman, kraj, pokraj, prestanak, prestati, svršetak, u blizini, uz, zaključiti, zatvaranje, zatvarati, zatvoriti, završiti,
means načini, sredstva, sredstvo
funny čudan, mali čamac, smiješan, smiješno, šaljiv, zabavan
goes ide, odlazi
lady dama, domaćica, gospodarica, gospođa, gospođu, ledi
death kraj, smrt
asked pitala, pitao, upitan, zamolili
walk hod, hodanje, hodati, ići, kretanje, kretati se, pješačiti, poći u šetnju, staza, šetalište, šetati, šetnja, voditi,
fire ispaliti, oganj, opaliti, otpustiti, paljba, plamen, podjariti, požar, pucanje, pucati, udar, upaliti se, vatra, vatrogasci, zapaliti, zasuti,
hours sate, sati, satima
hate mrziti, mržnja
gun pištolj, puška, revolver, top, vatreno oružje
rest ležati, mir, mirovati, nepomičnost, odmaranje, odmarati se, odmor, odmoriti, odmoriti se, ostalo, ostatak, ostati, pauza, počinak, počivalište, počivati, poći na počinak, podupirač, prekid, preostati, san, stanka, uporište, zaostatak,
person čovjek, lice, netko, osoba
inside iznutra, u, unutar, unutarnji, unutra, unutrašnjost
waiting čekajući, čekanje, iščekivanje
different drugačije, drugačiji, drukčiji, pojedini, različit, različito
captain captain, kapetan, pomorski kapetan, predvoditi, satnik, zapovjednik
least barem, najmanja količina, najmanje, najmanji
important bitan, bitni, uobražen, važan, važnosti, značajan
ah ah
also i, isto, isto tako, još, još i, također
line cijev, crta, fronta, išarati, išpartati, konop, konopac, linija, linijski, niz, poredati, postrojiti se, put, red, redak, srodstvo, stih, traka, uže, vod,
yours njegov, njezin, tvoj, vaš
office crkveni obred, dužnost, kancelarija, misa, nadleštvo, položaj, prodavaonica karata, uprava, ustanova
dinner banket, objed, ručak, večera, večerati
quite dosta, posve, potpuno, prilično, sasvim, veoma, vrlo, vrlo mnogo
against na, nad, naspram, nasuprot, po, prema, protiv, protivno, uz, za
fight bitka, borba, boriti se, dvoboj, probiti, suzbijati, svađa, tučnjava, tući se
side biti pristran, bočni, bočno, bok, korice knjige, krak, naduvenost, obala, obronak, oholost, padina, površina, predio, rub, sporedan, sporedni, strana, stranka, uobraženost, usputni, uzdužni, zid,
six šest
half napola, pol, pola, polovica, polovičan, polovina, polu, poluvrijeme, upola
pick birati, blokada igrača, bockati, brati, čačkalica, čačkati, dignuti, izabrati, izbor, kupiti, motika, odabir, odabirati, odabrati, pijuk, probušiti, šiljati alat, trgati, uzeti,
question ispitivati, pitanje, pitati, postaviti pitanje, preispitivati, rasprava, saslušavati, sumnja, sumnjati
ahead ispred, na čelu, nad, naprijed, sprijeda
cool hladan, hladi, hladiti, hladiti se, hladno, hladnokrvan, hladovina, lijepilo, odličan, pribranost, prohladan, rashladiti, rashlađen, rashlađivati, spokojan, staložen, strašan, svjež,
women žena, ženama, žene, žensku
body društvo, glavni dio, gustoća, karoserija, objekt, oplata, osnova, sanduk, tijelo, tjelesni, trup, zbijenost
high jak, uzvišen, velik, visok
husband bračni drug, gazdovati, kućiti, muž, suprug, štedjeti
john zahod
reason nagovarati, obrazložiti, povod, promisliti, prosuđivati, rasuđivati, razlog, razum, razumijevanje, svijet, uvjeravati, uzrok,
almost gotovo, pretežno, približno, skoro, umalo, zamalo
dog pas, škrip
buy kupiti, kupnja, kupovati, kupovina, nabaviti, nabavljati, podkupiti, podmititi
truth činjenica, fakat, istina, istinit, istinitost, istinu, točnost, vjernost
met sastali, sastati, sreo
telling informacija, iskaz
hot jako začinjeno, ljut, napaljen, papren, pikantno, topao, vatren, vrelijoj, vreo, vruć, vruće, začinjen, žarki, žarkih,
anymore ne više
behind iza, natrag, otraga, pozadi, sa zadnje strane, straga, stražnjica, u pozadini, za, zakašnjeli
started počela, počeli, počeo, pokrenut, pokrenuta, pokrenuti, započeo, započet
speak držati govor, govor, govoriti, istupiti, izraziti, razgovarati, značiti, znati
bed fundament, korito, krevet, ležište, osnova, osnovna ploča, platforma, podloga, podnožje, položiti, postelja, posteljica, štand, vodilica,
moment časak, moment, sadašnjost, tren, trenutak, važnost, značajnost
tried nastojali, pokušala, pokušavano
blood ćud, krv, krvni, srodnost
ma majka, mama
shall će, ćemo, ću, jaki oblik, treba, trebati
daddy tata, tatica
stupid bedak, bedast, budalast, glup, glupi, idiotski, tup
along duž, naprijed, pored, pruža, s kraja na kraj, sa strane, uz, uz bok broda, uzduž, uzdužni
either bilo koji, ili, jedan ili drugi, jedan od, jedan od dvojice, ma koji, ni, niti, oba, obje, oboje, obojica, svaki,
though iako, ipak, mada, makar, međutim, onda, premda, uz sve to, zaista
front čelni, čelo, fronta, ispred, lice, naprijed, obala, pred, prednja strana, prednji, prednji dio, pročelje, sprijeda,
sister časna sestra, dvojnik, parnjak, redovnica, sestra, sestrinski
bye doviđenja, zdravo
send baciti, ispuštati, odaslati, odašiljati, otposlati, otpremiti, poslati, pošaljite, predati, slati, širiti, upućivati, uputiti,
welcome dobrodošao, dobrodošli, dobrodošlica, doček, dočekati, obradovati se, poželjan, prijatan, primiti, radosno pozdraviti, srdačan doček, srdačan prijem, srdačno dočekati,
sometimes kadšto, katkad, katkada, nekad, nekad ponekad, ponekad
trust čuvanje, dati na kredit, imati povjerenje, kartel, oslonac, osloniti se, pod starateljstvom, pouzdanje, povjerenje, povjerenje (imati), rešetka, sigurnost, trust, uzdati se, vjera, vjerovati, vjerovati kome,
free besplatan, besplatno, drzak, gratis, nevezan, osloboditi, protočan, riješiti se, slobodan
book bilježnica, blok, knjiga, knjižiti, kupiti, odrediti, poručiti, predbilježiti, rezervirati, rezervirati mjesto, ubilježiti, uknjižiti, unaprijed platiti, zabilježiti, zapisati,
answer obrana, odazivati se, odazvati se, odgovarati, odgovor, odgovoriti, odziv, riješiti, rješenje, rješenje problema, solucija, uzvratiti,
between izmedju, između, među
children čeljad, dijete, djeca, djeci, djecu, dječja dob, dječje, porod
war borba, oružani sukob, rat, ratni, ratovati, vojevati
hurry jurnjava, užurban, žurba, žurbe, žuriti, žuriti se
fact čin, činjenica, djelo, fakat, fakt, podatak, realnost, stvarnost
brought donesen, doneseno, donešen, donijela, donijeti, donosi, donositi, doveli, dovesti, dovoden, dovodi, dovodili, dovoditi, stizao, stizati,
clear bistar, brisati, čist, čistiti, čišćenje, izbrisati, jasan, nevin, objasniti, očistiti, odjedriti, odstraniti, pojmljiv, pokriti, pokrivati, pregledan, probiti, raščistiti, razbistriti, razgovijetno, razvedriti, vedar, vedrina, vedro, vratiti u početno
bet kladiti se, oklada, opklada, ulog
its njegov, njena, svoj, svoja, svoje
white bijel, bijela kuća, bijeliti, bijelo, sijed
glad biti veseo, obradovati, radostan, razdragan, sretan, veseo, zadovoljan
daughter kćer, kćerka, kći
outside eksterni, izvan, izvana, krajnost, najudaljeniji, najviši, napolju, ocrtavanje, spoljašnjost, van, vani, vanjski, vanjština,
city grad, gradski, poslovni centar velegrada, velegrad, veliki grad
bitch drolja, kučka, kuja, kurva, pas, pravokutna spojka, pravokutna veza, prostitutka
feeling dojam, osjećaj, osjećajan, osjećanje, ugođaj
black crn, crnac, crnilo, crno, sraman, taman
seems čini se, činilo se, činio se, izgleda, razvidno
full cijeli, cijelo, cjelina, cjelovit, debeo, nakrcano, napunjen, obilan, potpun, pun, punopravan, sve
till do, dok, dok ne, kasa, obrađivati zemlju, orati, pretinac, priručna blagajna, sve do
sick bolesna, bolestan, iznuren, koji osjeća mučninu, nemoćan, slab, umoran
light far, izbijati, lagan, lak, prhak, pripaliti, sići, sjati, spustiti se, svijetao, svijetliti, svjetiljka, svjetlo, svjetlosni, svjetlost, upaliti, vedar, vitak, zapaliti, zapaliti se, zapaliti vatru,
shoot bacati, baciti, fotografirati, gađati, izbaciti, izdanak, loviti, obasipati, odašiljati, odmaći, odrediti, pogoditi, proletjeti, pucati, ustrijeliti,
news glas o, novine, novost, novosti, vijesti
lose gubiti, izgubiti, izmaći, pretrpjeti poraz, proigrati, propustiti
wonderful čudesan, divan, divno, izvanredan, krasan, neobičan, predivan, prekrasan, sjajan
months mjeseci
save ekonomizirati, izbaviti, očuvati, odbijati napad, pohrana, pohraniti, poštedjeti, sačuvati, snimanje, snimiti, spasiti, spašavati, spremanje, spremati, spremiti, štedjeti, štednja, uštedjeti,
hour sat, ura
country domovina, država, na ladanju, narodni, okolina, pokrajina, provincija, selo, zemlja
Jesus Isus
needs na svaki način, neophodno, potrebama, potrebe, treba
wow promjena zvuka, širenje zvuka
able kadar, kadra, kvalificiran, moći, obdaren, sposoban, u mogućnosti, vješt, vlastan
Frank Franci
perfect besprijekoran, odlično, okončati, perfekt, perfektan, perfektno, poboljšati, potpun, pravi, sasvim, savršen, savršeno, svršiti, točan, usavršavati, usavršiti, završen,
shouldn't ne bi
running curenje, kretanje, pokrenut, pokretanje, propuštanje, rad, radnja, trčanje, trčeći, trka, upuštanje, uzastopan,
child dijete, dječji
whoa hej!
died pomrlo
order čistoća, defektan, dosljednost, društveni red, nalagati, nalog, naložiti, naredba, narediti, naređivati, naručiti, naručivati, narudžba, običaj, odrediti, poredak, poredati, porudžbina, red, redoslijed, slijed, srediti, uputa, urediti, urednost, uređenje
living izdržavanje, nastamba, prebivanje, stan, stanovanje, stanovati, suvremeni, živ, žive, živi, živim, živjelo, živjeti, življenje, živoga, život, živućeg, živući,
sounds glasnici, glasovi, odjeci, odjeke, tonovi, zvuci
alive bodar, natiskan, osjetljiv, oživljen, pažljiv, pobuđen, pod naponom, pod pritiskom, prijemljiv, radišan, radni, raspoložen, svjestan, u pokretu, u životu, živ, živahan,
food hrana, ishrana, jelo, namirnica, prehramben, prehrana
gentlemen džentlmen, gospođa
luck smola, sreća, sreće, uspjeh
hair češljati se, dlaka, kosa, vlas
drive disketni pogon, goniti, ići, jedinica, kolski put, nagon, odvesti, pobuđivati, pogon, pogonska jedinica, pokretati, prijenos, prodor, tjeranje, tjerati, upravljanje, upravljati, uređaj, usmjeriti, vođenje, voziti, vožnja, zabadati, zabosti, zagon,
promise izgled, nada, obećanje, obećati, zavjet
sex dob, rod, seks, spol, spolni odnos, spolno općenje
music glazba, glazbeni, muzika
power autoritet, energija, jačina, jakost, kapacitet, mehanička snaga, moć, ovlast, ovlasti, ovlaštenje, pokretati, produktivnost, proizvodnost, sila, snaga, utjecaj, vlast,
sort kakvoća, klasa, kvaliteta, način, probrati, rasporediti, razvrstati, sorta, sortirati, svrstati, vrsta
special izvanredan, izvanredno izdanje, naročit, određen, osobit, poseban, specijalan, zaseban
serious ozbiljan, promišljen, staložen, trezven, važan
street cesta, prometnica, ulica, ulični
red crven, crvena boja, crveniti se, crveno, pocrvenjeti, rumen
dance bal, cupkati, igrati, kolo, ples, plesati, plesne, plesni, plesu
hang naučiti rukovati, objesiti, visjeti, vješati, zavisiti, zavješenost
touch biti tangenta, diranje, dirati, dirnuti, dodir, dodirivati, dodirnuti, dotaći, dotaknuti, doticanje, ganuti, kontakt, nagovještaj, napipati, opip, opipati, pipati, pritisnuti, taknuti, ticati se, veza,
team brigada, ekipa, grupa, momčad, nogometni tim, skupina, tim, timski, zaprega
playing djelovanje, igra, igrače, igrala, igranje, igre, izigravanje, sviranje
company društvo, druženje, družina, kompanija, organizacija, osiguratelj, poduzeće, pratnja, satnija, trgovačko društvo, tvrtka, udruženje,
George Juraj
pull drška, gutanje, gutljaj, izbačaj, izvlačenje, izvući, napor, pomoć, potegnuti, povlačenje, povući, prednost, privlačna snaga, promaja, ručica, tegliti, trzaj, vježba čija je osnova povlačenje tereta, vuča, vučenje, vući, zaveslaj,
plan nacrt, nakana, namjeravati, plan, planirati, predviđati, projekt, projektirati, raspored, shema, smisao, smišljati, zamisliti,
sweet bombon, milina, sladak, slatkiš, slatkoća, slatkost, ugodan
ten deset, desetak
coffee kava, kave, kavine, kavu
lucky sreće, sretan, sretno, uspješno
sound bez greške, čvrst, čvrsto, dubok, glas, ispravan, izmjeriti, izmjeriti dubinu, jako, ječati, jedar, jek, mjeriti dubinu, neoštećen, nepovrijeđen, odjek, odjekivati, odred po zvuku, pouzdan, prolaz koji povezuje dva mora, sonda, sondirati, svirati, šum
safe bezopasan, čitav, hladnjak, kasa, neoštećen, neškodljiv, oprezan, ostava, pouzdan, siguran, spremište, točan, zdrav,
date dan, datirati, datula, datulja, datum, dogovor, kavalir, nadnevak, nemoderan, period, rendes, rok, sastanak, spoj, termin, urma,
leaving napuštanje, ostavljanja, ostavljanje
parents roditelji
President predsjednica, predsjednik
himself bez tuđe pomoći, on, on sam, osobno, sam, sam sebi, se, sebe
seem činiti se, doimati se, izgledati, učiniti se
lives živi, život, života, životi, životima
air atmosfera, avijatički, eter, iznijeti u javnost, izraz lica, melodija, napjev, pjesma, povjetarac, provjetravati, sušiti rublje, uzduh, vjetriti, zračiti, zračni, zračnog, zrak, zrakoplovni,
taken dobio, dobiven, donio, podnio, preneražen, preuzet, uzeto, zapanjen, zauzeli, zauzet
picture crtež, film, naslikati, oličenje, opisati, opisivati, portret, predstaviti, sličica, slika, slikati, snimak,
ladies dame, gospođe
Lord gospodin
sent odaslan, poslan, poslane, poslao, slao, upućen
fast brz, brzi, brzih, brzo, brzog, čvrst, čvrsto, gladovati, hitar, jak, nagao, osjetljiv, post, postiti, strm
happens događa
perhaps moguće, možda, pak, valjda
catch dobitak, hvatač, hvatati, kračun, kvačiti, lov, loviti, navući, plijen, shvatiti, sustignuti, ščepati, uhvatiti, ukliještiti, ulov, uloviti, zahvaćati, zamka, zaplijeniti, zateći, zgrabiti,
ride cesta, drum, jahanje, jahati, konjička staza, ploviti, put, šetnja, vozati se, voziti, voziti bicikl, voziti bicikl ili motocikl, voziti se, vožnja, zabava,
win dobiti, osvojiti, pobijediti, pobjeda, postići, steći, zadobiti
kidding šaleći se
top glavni, gornja granica, gornji, gornji dio, najgornji dio, najveći, najviši, natkriliti, odlikovati se, otkresati vrh, strop, vrh, vrhunac, vrhunski,
scared prestrašen, uplašen
dream san, sanja, sanjarija, sanjati, snivati
sign natpis na radnji, obilježiti, obilježje, označiti, oznaka, plakat, potpisati, potpisati se, potpisivati, predznak, simptom, trag, znak,
meeting dvoboj, miting, sastanak, sjednica, skup, spor kolosijek, susret, udovoljenje, zbor
sense čitanje, čitati, čulo, dojam, ispitati, ispitivanje, misao, mišljenje, naslutiti, očitavati, odrediti smjer, opažati, osjećaj, osjećanje, osjet, osjetiti, pamet, razum, saznanje, shvatiti, smisao, smjer, svijest, zdrav razum, značenje,
beat istući, izbijanje, izbijati, izbiti, lupati, obilaženje, otkucaj, patrola, pobijediti, poraziti, potući, puls, pulsiranje, tući, tuku, udar pulsa, udarac, udarati, udariti,
control imati utjecaj, kontrola, kontrolirati, nadgledati, nadzirati, nadzor, ovladati, provjera, regulacija, reguliranje, regulirati, upravljač, upravljački postupak, upravljanje, upravljati, vođenje,
drop baciti, curiti, ispustiti, ispustiti iz ruke, izbacivanje, iznenada posjetiti, kap, kapati, kaplja, kapljica, nadolaziti, opasti, opustiti, pasti, spustiti, spuštati,
cold hladan, hladnoća, hunjavica, prehlada, studen, zima
weeks tjedna
darling drag, draga, dragan, dragi, ljubimac, mezimac, miljenik
figure broj, brojka, cifra, crtež, figura, isticati se, iznos, lik, obličje, oblik, osoba, podaci, podatak, pojava, predočiti, predstaviti, skulptura, slika, sračunati, uobličiti, znamenka,
king kralj, kraljevati
poor bijedan, jadan, jeftin, loš, loše, neplodan, nesretan, nevoljan, oskudan, potrebit, siromah, siromašan, slab
throw bacanje, bacati, baciti, baciti se, dobaciti, domet, izbaciti, lažirati, obaranje, položiti, prebacivanje, skretanje, zbaciti,
asking molba
write bilježiti, napisati, pisati, upisati, zabilježiti
cannot ne moći, ne mogu, ne može
suppose držati, misliti, pretpostaviti, pretpostavljati, smatrati, trebati
small kratak, malen, malenkost, mali, neznatan, sitan, sitnica, slab, tanak, tiho
human čeljade, čovječanski, čovječje, čovječji, čovjek, čovjekov, čovjekova, human, humani, humano, ljudi, ljudski, ljudsko biće, osoba,
piece dio, djelić, djelo, kazališni komad, komad, komadić, napis, puška, sastaviti
boss čep, direktor, gazda, glavčina, gospodar, nadzornik, osovina kotača, osovina točka, poslodavac, slavina, šef, šefu, upravitelj, upravljati,
hospital bolnica
uncle stric, tetak, ujak
past bez, bivši, drugom prilikom, izvan, mimo, minuli, pokraj, pored, posljednji, povijesti, povrh, preko, proći, prošlost, ranije, uzgred,
calling poziv, pozivajući, pozivanje, pozivni, zanimanje, zvanje
known poznat, poznati, poznatim, poznatom, znamenita, znan, znani, znano
follow držati se, goniti, postupiti prema, pratiti, razumjeti, slediti, slijediti, slušati, ugledati se na
movie film, kino, kino-film
straight bez okolišanja, častan, iskren, ispravan, nerazblažen, nesvinut, odan, odmah, otvoren, pošten, pošteno, pravocrtan, propisan, ravan, ravno, smjesta, uistinu!, uspravan, vjeran,
Christmas Badnjak, Božić, Božićna
weren't nismo, nisu
words riječi
clean čist, čistiti, čišćenje, jasan, očistiti, opran, prazan, svjež
kiss ljubiti se, poljubac, poljubiti, poljubiti se, pusa
looked gledao
feet noge, stopala, stopalo
evening večer
million milijun, milijuna, milijunski
lie izmišljotina, lagati, laž, ležati, položaj
felt filc, klobučina, osjećaja, osjećala, pust
moving dirljiv, kretanje, lutajući, pokretan, pomicanje, pomični, premještanje, transfer, uzbudljiv, vertikala
certainly dakako, doista, izvjesno, jamačno, kako da ne, naravno, nesumnjivo, sigurno, svakako, zacijelo, zasigurno,
step čin, koračati, koračni, korak, kročiti, mjera, papuča, postupak, prag, stepenica, zvanje
learn izučiti, naučiti, saznati, učenje, učiti
fall bubnuti, ispasti, jesen, opadati, otpadati, otpasti, pad, padanje, padati, pasti, poginuti, potpadati, propast, spustiti, srušiti se u, vodopad,
bill banknota, ceh, dokument, faktura, fakturirati, kljun, lista, mjenica, nacrt zakona, naplatiti, novčanica, obrazac, oglas, plakat, prijedlog zakona, program, račun, spisak, zakon,
questions pitanja
finally konačno, na kraju, napokon, naposljetku
takes uzima
class grupa, kakvoća, klasa, klasificirati, nastava, razred, razvrstati, red, sat, sloj, stalež, školski sat, učenički kolektiv, vrsta,
quiet miran, mirovanje, smiriti, spokojstvo, tih, tišina, utišati
wonder biti radoznao, čuditi se, čudo, čuđenje, htjeti znati, iznenađenje, pitati se, razmišljati, razmišljati o čemu,
Goodbye Do viđenja, zbogom
law pravilo, pravni, pravo, zakon, zakonodavstvo
become dobiti, dobivati, dolaziti, dolikovati, postajati, postati, pristajati
general general, generalan, generalni, glavni, okvirni, općenit, općenito, opći, sveopći
worked načinjen, rađen
rather bolje, donekle, dosta, dovoljno, malo, prije, prilično, radije, relativno, skoro, točnije
possible eventualan, eventualno, izvodljiv, moguć, podnošljiv, snošljiv, vjerojatan, vjerojatno
goddamn proklet
unless ako, ako ne, ako nije, izuzev, osim, osim ako, osim ako nije, ukoliko, ukoliko ne
mad bijesan, luckast, lud, ljut, mahnit, naljutiti, nastran, pobjesnjeti, poludjeti, udaren u glavu, zaluditi
absolutely apsolutno, bezuvjetno, nezavisno, potpuno, samostalno, sasvim
tired trudan, umoran, zamoren
murder izvršiti ubojstvo, ubiti, ubojica, ubojstvo, umorstvo
road cesta, cestovni, luka, prometnica, put, putni, sidrište, staza, ulica
mike mikrofon
eye gledati, oko, pogled, uška
except isključiti, izostaviti, izuzeti, izvan, osim, samo što
somewhere bilo gdje, bilo gđe, igdje, negdje, nekuda
explain objasniti, objašnjavati, objašnjenje, pokazivati, protumačiti, rastumačiti, razjasniti, tumačiti
less manji
none nijedan, nijedna, nimalo, ništa, ništa manje, nitko
loved voljen
giving dajući, davanje, pruži, pružiti
seeing budući da, pošto, uzimajući u obzir, vid, viđenje
secret povučen, skriven, skrovit, tajan, tajanstven, tajna, tajni, tajnost, uzdržljiv
wear biti povoljniji, biti prevrtljiv, biti promjenjiv, biti u modi, brana, bubanj, držati se, habanje, habati, habati se, ići, imati, imati na sebi, iskrzati, istrošenost, iščeznuti, izdržljivost, izlizati, nositi, nositi obučeno, nositi odijelo, nošenje, ob
worth cijena, dostojan, vrijedan, vrijedi, vrijednost, zaslužan
act akcija, akt, čin, činiti, činjenice, djelo, djelovati, dokument, gluma, glumiti, igrati, izvoditi, nalikovati, nastupati, obavljati, odluka, postavljanje, postupak, postupati, raditi, radnja, službeni spis, ukaz, uredba, vladati se, zakon,
careful brižan, brižljiv, obazriv, oprezan, pažljiv, pažljivom, pomnjiv, predostrožan
quick brz, brzo, duhovit, hitar, nagao, okretan, razborit, snalažljiv, živ
handle baratati, drška, držač, držak, hvatati, kvaka, manipulirati, mogućnost, obraditi, poluga, postupati, ručica, ručka, rukovati, upravljati,
pass biti smatran za, dati, dešavati se, dodati, dodavanje, dodavati, donijeti, klanac, mijenjati se, minuti, položen ispit, položiti ispit, prelaziti, prestići, prevladati, prijeći, probaviti, proći, prolaz, prolaziti, propusnica, propustiti, proživjeti, r
early brzo, daljinsko, davni, mlađahan, na vrijeme, početkom, ran, raniji, rano, ranoranilac, uranio
report bilten, glasine, ispričati, izvijestiti, izviješće, izvješće, izvještaj, podnesak, prijaviti, prikaz, priopćenje, pripovijedati, pucanj, raport, referat, reportaža, ugled, vijest, vijesti,
state formulirati, izjaviti, izložiti, kazati, navesti, oblik, okolnost, položaj, prilike, sadržavati, stanje, stanje razvoja, stav, tvrditi, utvrditi, uzbuđenost,
busy čeprkati, dati posao, marljiv, okupiran, prometan, radan, radin, užurban, vrijedan, zaposlen, zaposliti, zauzet, zauzeto,
turned dotjeran, obrađen, okrenut, preokrenut, pretvoren, zakrenut
table lista, popis, pregled, pult, ravna površina, spisak, stol, stolni, tabela, tablica, trpeza
wake bdijenje, bdjenje, bdjeti, biti budan, brazda za brodom, buditi, buđenje, čuvati, java, nespavanje, pobuditi, potaknuti, probuditi, probuditi se, razbudjeti se, stražarenje, sustrujanje, trag, vodena brazda,
works radovi
broke grub, iskvaren, nepravilan, razbiti
ball bal, gruda, klupko, kugla, kuglica, lopta, ples, sklupčati
major bojnik, glavni, kapitalan, major, natpolovičan, osnovni, stariji, važan, važniji, veći, velik, viši po činu, značajan, znatan,
seven sedam, sedmica, sedmorica
mouth bezobrazluk, grimasa, gubica, izreći, jelac, kreveljenje, mljackati, njuška, otvor, svečano izjaviti, ulijevati se, usta, ušće, ušće rijeke,
marry oženiti, oženiti se, sklopiti brak, spajati, udati, udati se, vjenčati se
meant namijenjen
fault defekt, greška, krivnja, kvar, mana, nedostatak, pogreška, Rasjed
lunch doručak, jesti, marenda, obilat doručak, objed, objeduje, ručak, ručati, ručka
lieutenant poručnik, zamjenik
expect čekati, očekivati
mama majka, mama
future budući, budućnost, futur, glagolsko vrijeme futur
paper časopis, članak, dokumenti, mjenice, novine, obložiti, papir, papirnati, presvući papirom, presvući tapetama, rad, tapecirati, zabilježiti,
officer časnik, činovnik, državni činovnik, oficir, policajac, službenik
hotel hotel
buddy prijatelj
thinks mislio, razmišljao
agent aditiv, agens, agent, činilac, izvršilac, izvršitelj, ljekovita tvar, ljekovito sredstvo, menadžer, obavještajac, posrednik, razlog, sredstvo, uzročnik, zastupnik,
talked govorio
blue azuran, ključ, modar, modro, modro obojiti, plav, plavetan, plavetnilo, plavo, sjetan, tužan
American američki
mistake greška, pobrkati, pogreška, pogriješiti, prevariti se, propust, zabluda, zabuna, zabuniti (se), zabuniti se, zamijeniti,
TV TV
ones jednom
wedding svadba, svadbenim, vjenčanje
clothes odjeća, odjeći, odjeću, rublje, ruho
weird čini, čudan, fantastičan, koban, natprirodan, neobičan, otkačen, sudbina, sudbonosan, tajanstven, usud
changed izmijenjen, mijenja, mijenjali, mijenjan, promijenjen, promijenjene, promijenjenih, promijenjeno
court dvor, dvorište, igralište, parnički, sud, sudište, sudnica, sudski, teren, tribunal, udvaranje, udvarati, udvarati se, ulagivati se, uljudnost,
floor bacati na pod, gumno, kat, pod, rebrenica, strop
watching čuvanje, gledao, promatrajući, promatranje
building graditeljstvo, gradnja, građenje, građevina, građevinarstvo, građevinski, građevinski objekt, građevni, izgradnja, kuća, napraviti, ugrađujući, zdanje, zgrada,
earth kopno, svijet, tlo, uzemljenje, zemaljska kugla, zemlja, zemni
dude dendi, onaj koji oponaša engleski govor i običaje
others drugi, drugima, ostali, ostalih
longer dalje, dulje, dulji, duže, duži
forgot je zaboravio
finish dokrajčiti, dotući, dovršiti, finiš, gladiti, kraj, obrada, okončanje, svršetak, svršiti, završavati, završetak, završiti,
ship brod, dostava, dostaviti, jedrenjak, lađa, otpremiti, plovni objekt, poslati, poslati brodom, prevoziti lađom, slati, ukrcati, utovariti,
club društvo, kijača, klen, klub, kvrga, lokal, motka, palica, toljaga, tref, tući kundakom, udruženje, udruženje s, udružiti se,
attention briga, brižnost, dvorenje, njega, oprez, opreznost, pažljivost, pažnja, poštovanje, pozor, pozornost, udvaranje,
eight osam
worse bolesniji, gore, gori, jadniji, lošiji, zao
pain bol, boljeti, čemer, ići na živce, iritirati, jad, mučiti, muka, nanijeti bol, napor, nevolja, patnja, porođajni trudovi, potruditi se, trud, zaboljeti, zadati bol, žalost, žalostiti,
sing cvrkutati, hujati, opjevati, pisati pjesme, pjevati, proslaviti, zavijati, zujati, zvoniti
blow bura, duhati, hitac, hvalisanje, nesreća, odsvirati, pregorjeti, propuhivanje, puhanje, puhati, udar, udarac, ugasiti,
choice biranje, izbor, izvor, odabir, odabran, probrani
ray isijavati, obasjati zrakama, osvijetliti, radirati, raja, raja s, raža, sijati, tračak, trak, zračak, zračiti, zrak, zraka,
birthday datum rođenja, rođendan
stick batina, drška, držak, držalo, gurnuti, keljiti, kolac, nalijepiti, oklijevati, palica, prevariti, prianjati, prikačiti, priljubiti se, probosti, proburaziti, provincija, prut, ručka, serija, staviti, štap, ustrajati, zabadati, zabiti, zabosti, zalijepit
relax odmarati, olabaviti, omlitaviti, opustiti, opustiti se, oslabiti, popustiti, slabiti, smekšati, ublažiti
yesterday jučer, jučerašnji dan
honor čast, obraz, počast, poštovanje, prihvatiti, slava
smart bistar, bolan, duhovit, elegantan, inteligentni, lukav, ljut, okretan, oštar, pametan, prepreden, žestok, živahan, žustar,
colonel pukovnik
boat barka, brod, brodica, brodić, čamac, kaić, lađa, voziti se
plane avion, blanja, gladak, izgladiti, izribati, osnova, platana, ploha, ravan, ravna površina, ravnica, ravnina, stupanj, zrakoplov,
month mjesec, mjesec dana
lovely čaroban, divan, dražestan, koji ushićuje, krasan, lijep, lijepo, ljubak, ljubazno, očaravajući, prekrasna, privlačan,
given dan, dane, dani, dat, datih, davali, dobiven, dodijeljen, dodijeljeno, naveden, navedene, neki, odobren, određen, određeni, omogućen, omogućio, s obzirom na, taj, zadan, zadani, zadanom,
train dresirati, kolo, niz, osposobiti, povlačiti, povorka, pratnja, red, trenirati, učiti, vježbati, vježbati se, vlak, vodilica, vući, željeznica,
fair fer, iskreno, izložba, lijep, lijepo, nepristran, otvoreno, plav, plavokos, pošten, poštene, pošteno, poštenog, pravedan, pravedno, pravično, prosječan, sajam, svijetao, vašar, vedar, velesajam,
worried brižan, zabrinut
needed neophodno, potreban, potrebe, trebalo, zahtjevalo
sitting nadušak, sjedenje, sjediti, sjednica, snimanje, zasjedanje
security garancija, jamstvo, novčani papiri, osiguranje, pokriće, sigurnosan, sigurnost, uvjerenost, uvjerenje, zaloga, zaštićenost, zaštita,
cover deka, futrola, kapak, korice, korice knjige, naknaditi, nasuti, navlaka, obložiti, obuhvaćati, obuhvatiti, ogrnuti, omot, osiguranje, osigurati, paravan, poklopac, poklopiti, pokriće, pokriti, pokrivač, pokrivati, pokrov, prekriti, preljev, presvlaka, p
across kroz, na onoj strani, onkraj, poprijeko, preko, s druge strane, s one stran, skroz, ukršten, unakrst
bag bogatstvo, fišek, kesa, kofer, košara, lovačka torba, lovina, mreža, podočnjaci, torba, torbica, ubiti, vime, vreća, vrećica,
terrible grozan, grozno, strašan, užasan, užasno, zastrašujući
caught dobiven, uhvaćen, ulovljen, zahvaćen, zahvatila
song glazba, pjesma, pjev, pjevanje
spend iscrpsti se, istrošiti se, potrošiti, provesti, provoditi, rasipati, trošiti, trošiti novac, upotrijebiti, utišati se, utrošiti,
horse konj, konjetina
ring kolajna, kolut, krug, kružnica, obruč, odjekivati, poprište, pozvoniti, prsten, zvoniti, zvono, zvonjenje, zvuk,
sell izdati, iznevjeriti, prevariti, prodaja, prodati, prodavati, trgovati, uvjeriti
return dohodak, izabrati, izvrat, naknada, naknaditi, obrt, odgovor, odgovoriti, plod, poslati natrag, povrat, povratak, povratan, povratna tipka, povratni, povući, prihod, prijava, profitabilnost, urod, uzvratiti, vraćanje, vraćati, vraćati se, vratiti, vra
personal osobni, pokretan, pokretnost, privatan, tjelesni
c programski jezik
message cedulja, informacija priređena u oblik pogodan za prijenos, izvještaj, misija, obavijest, obavještenje, pismo, poruka, poruku, poslanica, poslati obavijest, pošiljka, vijest, zadatak,
system poredak, sistem, sustav, uređaj, uređenje, ustroj
afternoon po podne, popodne, poslije podne, poslijepodne
bob klatno, njihati se, teg, visak, zmajev rep
hasn't nije
happening događaj, događanje, zbivanje
tough čvrst, grub, krut, otporan, težak, tvrd, žestok, žilav
christ Krist
peter kurac, pimpek
quit izlaz, nadoknaditi, napustiti, naredba prijamniku, naredba uređaju da se vrati u početno stanje, okončati, ostaviti, ostavljen, otići, platiti, prekinuti, prestati, prestati (naredba), raščistiti, razriješen, završiti,
count brojač, brojanje, brojati, brojenje, brojiti, cijeniti, grof, izbrojati, izbrojiti, knez, nabrajati, pobrojiti, prebrojavanje, račun, računati, sadržaj brojača, smatrati za, uračunati, zaračunati, zbroj, zbrojiti,
box boksati, boksati se, doza, grafički element, kocka, kolčak, korpa, košara, kovčeg, kućište, kutija, kutijica, loža, okvir, polje, polje na deklaraciji, polje na potvrdi, pregrada, prozor, sanduk, stražara, stražarska kuća, šamar, šasija, škrinja, udarati
missed nedostajuće, propušten
present aktuelno, današnji, dar, dosadašnji, dostaviti, glagolsko vrijeme, izvesti, nazočan, podnijeti, poklon, pokloniti, postojeći, predočiti, predstaviti, predstavljati, prezent, prikazati, prisustvovati, prisutan, sada, sadašnje vrijeme, sadašnji, sadašnjica
kept čuvati, održan, pohranjenih, sačuvan, sačuvao, zadržao je
charge cijena, davanje, dug, dužnost, lik, metak, nabiti, naboj, nadzor, naknada, napajati, napasti, naplaćivati, naplata, naplatiti, natovariti, natući, navala, odgovornost, okriviti, opteretiti, optužba, optužiti, pristojba, puniti, punjenje, stopa, taksa,
information informacija, informacije, informacijski, informiranje, navod, obavijest, obavijesti, obavještavanje, obavještenje, podaci, podatak, priopćenje, vijest,
fool bedak, budala, idiot, lud, luda, ludovati, luđak, obmanjivanje, prevariti, zavarati
simple bezazlen, glup, jednostavan, jednoznamenkast, naivan, pravilan, prost, prostak, prostodušan, prostota, prvog stupnja,
middle polovina, sredina, srednji, usred
calm bez vjetra, hladnokrvan, miran, mirno, smiren, staložen, tišina, umiriti se, utišati
surprise čuđenje, iznenaditi, iznenađenje, začuditi
forever uvijek, vječito, vječno, za sva vremena, zauvijek, zauvjek
decided odlučen, odluči, odlučili, odlučiti, odrediti, određen, zaključen, zaključili
dark crn, mračan, mračni, mrak, tajanstven, tama, taman
anywhere bilo gdje, gdje bilo, igdje, kamo god, kojekuda, ma gdje, negdje, nekud, nekuda, svuda, svugdje
miles milje
swear kleti se, polagali, priseći, prisezali, prisezati, psovati, zakleti se, zaklinjati se
land agrar, aterirati, iskrcati, iskrcati se, kopno, površina, pristati, sletjeti, slijetati, spustiti avion, spustiti se, stići, zemlja, zemljište,
missing izgubljen, koji nedostaje, nedostajanje, nedostaje, nestao, odsutan, propuštanje
cute dovitljiv, dražestan, ljubak, pametan, sladak, vješt
lying laganje, lažan, ležanje, ležao, ležeći
master direktor, gazda, glavni, glavni ključ, gospodar, gospodariti, izvorni, kapetan duge plovidbe, maestro, magistar, magistarski, majstor, majstora, majstorluk, majstorski, matični, nadzornik, nastavnik, original, osvojiti, ovladavati, poglavar, potčiniti,
dress haljina, oblačiti, oblačiti se, obući, odjeća, pognojiti, ravnanje, ruho, strugati ravne površine, ukrasiti
strong čvrst, energičan, jak, kršan, moćan, oštar, snažan
key ciljati, dirka, glavni, klin, ključ, ključan, osnovni, rasplet, reket, šifra, tipka, tipkalo, udesiti
fix dogovoriti, fiksirati, ispravak, lažirati, nalijepiti, namjestiti, namještaljka, odrediti, položaj, popraviti, popravljati, pozicija broda na karti, pričvrstiti, prilijepiti, škripac, učvrstiti, uglaviti, utvrditi, zbrinuti,
interesting interesantan, interesantne, interesantno, komplicirano, zanimljiv, zanimljivih, zanimljivo, zanimljivom,
wearing habanje, lizanje, nošenje
strange čudan, čudno, neobičan, neobično, nepoznat, nepoznato, stran, strano, tuđ
Johnny besposlen kicoš, mladac, mladić
voice glas, govor, izjaviti, objaviti, stanje, zvuk
rock greben, hrid, hridina, kamen, kamenčić, klatiti se, litica, ljuljati, ljuljati se, naslaga, njihati, njihati se, pećina, preslica, sloj, stijena, stijenska, stijenske, žila,
cop murjak, policajac
window ekranski prikaz, izlog, prozor, šalter
bar bar, bife, brana, crta, deblji vodič, gostionica, kavana, krčma, letva, lokal, odvjetništvo, pivnica, ploča, poluga, prav, prečka, prepreka, prepriječiti, ravan, šipka, šipkast, šipke, štap, tabla, traka, traku, zabraniti, zatvor prolaz, zatvoren prolaz
totally posve, potpuno, u cijelosti, ukupno
interested zainteresiran, zainteresirane, zainteresiranih, zainteresirano, zanimalo
appreciate biti zahvalan, cijeniti, ocjenjivati, poštovati, priznati, razlikovanje, razumjeti, shvatiti, smatrati vrijednim, usvajanje, uvažavati, zahvalan,
army armija, armijski, vojna sila, vojni, vojska
paid plaća, plaćen, plaćeno, platile, posvećen, posvećuje, posvetili, uplatiti
short kratak, kratke hlače, kratki spoj, malen, nedovoljan, nizak, oskudan, sažet, slab, trošan
record bilješka, bilježenje, bilježiti, blok podataka, evidencija, evidentirati, gramofonska ploča, knjiženje, memoari, nosač zvuka, ovjekovječiti, protokol, registar, registrirati, rekord, slog, slog podataka, snimati, snimiti, snimka, spis, svjedočanstva, uk
bought kupljen
card čestitka, grebenati, karta, karta za igru, kartica, karton, posjetnica, sudački karton, ulaznica
certain eventualan, eventualna, izvjestan, jamačan, kakav, nedvojben, neke, neki, nekih, nesumnjiv, određen, određene, određenim, određenoj, pojedini, pojedinih, pojedinim, pouzdan, siguran, stanoviti, stanovitog, uvjeren,
college dio sveučilišta, faks, fakultet, fakulteta, fakultetu, koledž, kolegij, sveučilište, škola, učilište, vrsta samostalne škole, zavod, zbor,
fly bježati, lepršati, lepršati se, letenje, letjeti, muha, odletjeti, pilotirati, poletjeti, rasporak, šlic, vijoreći,
evidence argument, dokaz, dokazati, dokazivanje, evidencija, očiglednost, očitost, pokazati, razjasniti, svjedočenje, svjedočiti, trag,
bank banka, bankarski, bankovni, baterija, bedem, blok, grupa, grupiranje, klupa, ležište, nanos, nasip, niz, obala, otići sa broda na obalu, plićak, serija, sprud,
besides nadalje, osim, osim toga, pored, pored toga, povrh, također, uz, uz to
completely definitivno, dovršen, kompletno, potpuna, potpuno, sasvim, u potpunosti
ran trčao
cops policajci
test iskušati, iskušavanje, ispit, ispitati, ispitivanje, ispitivati, ispitni, isprobati, kušnja, ogled, pokus, pretraga, proba, probati, probni, provjera, provjeriti, test, testiranje, testirati, zadatak za ispitivanje znanja,
history historija, povijest, prošlost
finished dovršen, finiširan, gotov, svršen, završen, završene, završetka, završimo
born rođen
proud dostojanstven, nadmen, ohol, ponosan, ponosi, ponosni, raskošan, tašt, ugledan, uobražen, vatren, veličanstven, zadovoljan,
fish pecati, riba, riblji
join pridružiti, pridružiti se, priključiti, sastaviti, sjediniti se, spajanje, spajati, spoj, spojiti, udružiti, uključiti,
lead dovesti, dovesti do, dovodi, dovoditi, izazvati, izvod, kabel, navesti, olovo, prednjačiti, predvoditi, predvođenje, pretjecanje, priključak, prored, provesti, uzor, vodeći, voditi, vodstvo,
smell čulo mirisa, miris, mirisati, njuh, njušiti što, omirisati, onjušiti, pomirisati, smrad, smrdjeti, zadah
near blisko, blizak, blizu, bližiti se, direktan, do, pipav, pored, približiti se, primicati se, skori, srodan, u blizini, uz, zamoran,
apartment apartman, niz soba, soba, stan
enjoy doživjeti, gustirati, imati, naslađivati se, radovati se, uživati, zabavljati se
letter dopis, list, napisati, označiti slovima, pismo, simbolizirati, slovo, znak
situation mjesto, okolnost, položaj, raspoređen, situacija, slučaj, služba, smještaj, stanje
trip isključivač, izlet, kočni, kratka vožnja, kratko putovanje, oboriti, okidač, omaći se, omesti, otpuštanje, pogrešan korak, poigravati, put, putanja, putovanje, skakutati, spotaći se, spoticanje, tapkati, tura, zaustavljački, zaustavljanje,
harry pljačkati, uništavati
mark bodovati, cilj, jedinica, meta, mrlja, obilježiti, obilježje, ocijeniti, ocjena, otisak, označiti, oznaka, pečatiti, trag, ukazati, zapaziti, zarez, znak, žig, žig na uhu,
store čuvati, magazin, memorija, memorirati, naslaga, obilje, ostava, ostaviti, pohraniti, pohranjivati, prodavaonica, rezerva, riznica, robna kuća, sačuvati (podatke), skladište, smjestiti u memoriju, spremište, spremiti, stovarište, trgovina, u rezervi,
yo hej!
amazing čudnovat, frapantan, iznenađujući, nevjerojatan, nevjerovatan, zadivljujući, zapanjujući
star igrati glavnu ulogu, iteracija, sudbina, udes, usud, znamenitost, zvijezda, zvjezdan, zvjezdica
accident incident, nesreća, nesretan slučaj, nezgoda, slučaj, udes
imagine izumiti, maštati, predočiti si, stvoriti predodžbu, zamisliti, zamišljati
doc doktor
pleasure dobra volja, radost, razonoda, ugodno, ushićenje, užitak, uživanje, uživati, zadovoljstvo, želja
ought i, išta, morati, štogod, trebalo bi, trebao, trebao bih, trebati
list imenik, lista, listati, nabrajati, nabrojiti, nagib, nagib broda, nagnuće broda, nagnuti se, navesti, obrubiti, popis, popisati, pregled, spisak, tablica,
rich bogat, bogatoj, bogatstvu, bujan, bujnom, gust, hranljiv, imućan, izdašan, mastan, obilan, raskošan, raskoši, rodan, sjajan, sočan, vrijedan,
calls nazove, poziva, pozive, proglasi
service ljubaznost, misa, održavanje, održavati, opsluživati, pomoć, popravljati, posluživanje, posluživati, red, rod vojske, rok, servirati, servis, servisni, skup funkcija koje poslužnik stavlja na raspolagan, služba, službeni, služenje, snabdjeti, usluga, us
entire cijel, cijeli, cijelog, cijelom, cio, cjelina, cjelokupan, cjelokupni, čitav, potpun, sav
difference diferencija, razlika
judge ocijeniti, procijeniti, prosuditi, sudac, suditi
ice led, sladoled, smrznuti, zalediti se
lawyer advokat, notar, odvjetnik, pravnik
fat celulit, debeo, debljina, gojiti se, jak, masnoća, mast, mastan, obilan, salo, ugojen, unosan
alright dobro, sve je u redu, u redu
instead u zamjenu, umjesto
age dob, doba, dugi rok, dugo vrijeme, era, godine, godine života, godište, odležati, period, pokoljenje, postarati se, razdoblje, stariti, starjeti, uzrast, vijek, vječnost,
station boraviti, čvor mreže, mjesto, namjestiti, položaj, postaja, postaviti, radio stanica, smjestiti, stacionirati, stajalište, stanica, staviti, uređaj kojim se mogu razmjenjivati informacije, zborište, željeznička stanica,
realize dobiti prihod, izvesti, izvršiti, ostvariti, predočiti, predstaviti si, razumjeti, realizirati, shvatiti, spoznati, uvidjeti, zamisliti stvarnim,
gold zlatan, zlatne boje, zlato
seat biti smješten, centar, imati mjesta za, ljetnikovac, mjesto, moći primiti, nalazište, nalaziti se, namjestiti se, naslonjača, posaditi, postaviti, prebivalište, sjedalo, sjedište, sjedištu, sjesti, središte, stolica, žarište bolesti,
liked voljela
hundred sto, stotina, stotinu, stotinjak
summer ljetni, ljeto, ljetovati
dollars dolara, dolari
standing položaj, poziv, regularan, stajanje, stalan, stalež, stanovište, stojeći, trajanje, uobičajen, uspravljen, ustaljen, zanimanje,
angel anđeo, anđeoske, eho nepoznatog porijekla, Ejndžel (ime), kut
mess čorbasta hrana, hraniti se, isprljati, izmiješati, neprijatnost, nered, objed, prljavština, trpezarija, zamrljati, zamrsiti, zaprljati, zbrka,
America Amerika
chief glava, glava štita, glava zastave, glavar, glavni, načelnik, poglavar, poglavica, pročelnik, šef, vođa, zapovjednik,
killing klanje, ubilački, ubojstvo
radio radija, radiju, radio
hungry gladan, gladan (biti), natašte
problems poteškoća, tegobe
marriage brak, čvrst savez, sklapanje braka, svadba, udaja, vjenčanje, ženidba
brain glava, mozak, pamet, računski stroj, um
soul biće, bit, čovjek, dobrodušnost, duh, duša, duše, muška duša, oličenje, osoba, soul, suština, utjelovljenje
forgive opraštati, oprostiti
drunk pijan, pijandura, pijanica, pili, pripit
deep dubina, dubinski, dubinskog, dubok, dubokog, dubokoj, napredovanje, ozbiljan
figured shvaćen, svatio
likes želi
girlfriend djevojka, prijateljica, prijteljica
folks porodica, ukućani
slow bez žurbe, dosadan, glup, koji zaostaje, lagan, nezanimljiv, smanjiti brzinu, sporije voziti, sporovozan, usporen, usporiti,
private osoban, osobni, privatan, privatni, redov, skrovit, tajni, vlastit, vlastiti, vojnik, vojnik bez čina
during dok, po, prilikom, tijekom, tokom, u toku, u vrijeme, za, za vrijeme
attack atentat, influenca, izgrizati, juriš, jurišati, nalet, napad, napadaj, napadati, napasti, nasrnuti, nastup, nastupanje, navala, navaliti, okomiti se, pogoditi, prepad, razoriti, udar, zahvatiti,
beer piva, pivo
definitely definitivno, definitvno
stopped zaustavljen
partner drug, kompanjon, muž, ortak, partner, partnera, partnerom, suradnik, suvlasnik, učesnica, učesnik, vezati se, združiti se,
walking hod, hodajući, šetanje
area dio, djelokrug, kraj, kvart, oblast, ograđen prostor, područje, područje vrijednosti, površina, prostor, prostranstvo, sfera, zona,
dangerous opasan, opasnan, pogibeljan, poguban, ugrožen
offer dati, davati, nuditi, pokušavati, ponuda, ponuditi, predložiti, probati, pružanje, pružati, pružiti, pružiti otpor, ukazati se, žrtvovati,
scene bina, događaj, kulise, mjesto radnje, podij, poprište, pozornica, prizor, scena, skandal, zbivanje
third treće, treći, trećih, trećina, trećinu, trećoj
upset gaditi se, izvrnuti, metež, nered, oboren, pad, poremetiti, prevrnut, prevrnuti se, smeten, svađa, uzrujan, zbrka,
bus autobus, autobusni, magistrala, put prijenosa, sabirna šina, sabirnica, spojiti šinama, šina
owe biti dužan, biti obavezan, dugovati
shoes cipele
driving vozački, vozeći, vožnja
English engleski, Engleskinja, engleskog, engleskom, Englez
group družina, grupa, grupiranje, grupirati, instrumentalni sastav, postrojba, sastav, skupina, skupiti, zajednica
kick lupiti nogom, odboj, odskok, otkaz službe, prigovor, pritužba, trzaj puške, udar, udarac nogom, udariti nogom
evil grješan, grozna, loš, nevolja, opak, zala, zao, zla, zlo
joke dosjetka, šala, šaliti se, vic
fell dlaka, koža, koža s dlakom, krzno, ledina, oboriti, okrutan, srušiti
truck hodati, kamion, kamionet, kamionski, kolica, kotur, otvoreni teretni vagon, piljariti, posao, povrće za trgovinu, predmeti od male vrijednosti, prijevoz kamionom, prikolica, skitati, terenac, teretni vagon, teretnjak, trampa, trampiti, trgovina, vagon
teach instruirati, naučiti, obučiti, podučavati, poučavati, predavati, učiti, učiti koga, učiti nekoga
ground baza, igralište, list, mljeven, osnova, pod, polje, prizeman, prizemlje, razlog, smrviti, temelj, temeljiti se, teren, tlo, uzemljiti, zdjela, zemlja,
green mlad, svjež, tratina, zelen, zeleniti se
loves voli
cash gotov novac, gotovina, novac, platiti u gotovini, promijeniti, promijeniti novac, u gotovom, unovčiti
forward istaknut, isturen, krilo, nadalje, naprijed, otpremiti dalje, poslati, pramčani dio broda, prednje, prednji, proslijediti, prosljeđivati, sprijeda, terminski,
honest častan, iskren, otvoren, pošten
boyfriend dečko, dragi, mladić, momak, prijatelj
park mjesto za parkiranje, ograditi, ostaviti auto, park, parka, parkom, parkovna umjetnost, parku, perivoj, sakupiti, stacionirati, staviti, veliki vrt, visoravan, zasađivati,
single izdvojiti se, jedan, jedini, jedinstven, jednostavan, jednostruk, jednostrukom linijom, neoženjen, odabrati, pojedinačan, pojedini, poseban, sam, samac, samica, singl, singlica,
position gledište, lokacija, mišljenje, mjesto, mogućnost, položaj, pozicija, služba, stanje, šalter
respect cijeniti, glede, imati obzira, obzir, obzirom, odnos, pogled, poštivanja, poštivati, poštovanje, poštovati, štovati, štujući, u pogledu, uvažavanje, uvažavati,
broken isprekidan, otvoren, polomljen, porušen, prekinut, prekršeni, prelomljen, razbijen, slomljen, u prekidu
crime kriminal, kriminalitet, nedjelo, zločin
wrote napisao, pisala, pisao
public državni, gledaoci, javan, javni, javnost, narod, narodni, opći, publika, slušaoci, svjetina, zajednica
mommy mama
congratulations čestitam, čestitka, čestitke
grab grabilica, grabiti, zgrabiti
fighting borba, borben, borbeni
art likovni odgoj, lukavstvo, način, okretnost, podmuklost, umijeće, umjetnički, umjetničko djelo, umjetnost, vičnost, vješt, vještina, vrsta, zanat, znanje,
favor favorizirati, naklonost, napraviti uslugu, pogodovati, usluga
upstairs gore, na gornjem katu, nagore, uz stepenice, uza stepenice
wall bedem, granica, obzidati, opasati zidom, stijena, stijenka, zid
force natjerati, oskvrnuti, prinuda, prisiliti, probiti, prodrijeti, sila, snaga
seconds proizvod loše kvalitete, sekunde, sekundi
jail kaznionica, tamnica, uhapsiti, zatvor
push čavlić, dugme, guraj, guranje, gurati, gurnuti, hitati, krajnost, napad, navaljivati, nevolja, pritisnete, progurati, reklamirati, ubod, udarac,
prove biti, dokazati, dokazivati, isprobati, osvjedočiti, pokazati se, potvrditi, potvrditi se
normal normala, normalan, normalan tip, običan, obično, okomica, okomit, pravilan, prirodan, redovan, redovit, redovno stanje, srednji, uobičajen,
protect braniti, čuvati, ići na ruku, protežirati, sačuvati, štititi, zaštite, zaštiti, zaštititi
machine automat, oruđe, sprava, stroj, strojni, uređaj
field bojište, djelokrug, igralište, list, njiva, područje, polje, teren, terenski
spent iscrpljen, iskorišten, iznuren, potrošen, provedene, trošiti, upotrijebljen, utrošen
feels osjeća
speaking govorenja, govornogi, jezični
named imenovan, imenovane, imenovani, imenovanim, nazvan, pod nazivom, s nazivom, zvan
jump porast, preskočiti, skakati, skočiti, skok
starting početni, počevši, pokretanje, upućivanje, započinjanje
saved očuvan, pohranjen, sačuvan, snimljen, spremljeni
nose ispust, nanjušiti, nos, njuh, njuška, ući u trag, udisati, uvlačiti nosom
hide koža, kriti se, prikriti, sakriti, sakriti se, sakrivanje, skrivati
sun sunce, sunčati se
church crkva, crkven, crkvica
peace bezbrižnost, mir, mirovanje, red, tišina
Professor profesor
bobby policajac, redar
share akcija, dijeliti, dijeljenje, dio, dionica, dokument o udjelu, doprinos, imati što zajedničko, komad, kvota, podijeliti, raonik, raspodijeliti, sudjelovanje, sudjelovati, udio, ulog, uplata, zajednički koristiti,
French Francuska, francuski, francuski jezik, Francuzi, frazeologija
bullshit sranje
moved ganut, pomaknut, potječe, premješten, premještena
picked izabran, ubran
thousand hiljada, hiljadu, tisuća, tisuću
Paris pariški, pariških, Pariškoj, Pariz, Pariza
holding držala, držanje, holding, hvatanje, paket, posjed, zadržavanje
fear bojati se, bojazan, plašiti se, strah, strahovanje
using iskorištavanje, koristeći, korištenje, uporaba
tape fonogram, lenta, magnetofonska vrpca, omotati, traka, trakasti metar, vrpca
suit biti podesan, biti prikladan, kombinezon, kostim, odgovarati, odgovarati kome, odijelo, odjeća, parnica, po mjeri, prilagoditi, pristajati, prosidba, serija, tužba, udesiti se, ugađanje, ugoditi,
pictures film, kino, slike
Holy svet, Svetog
Created by: evoxzg
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards