Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Literárne termíny6

pojmy z literárnej teórie

TermDefinition
epika základný literárny druh - dej, postavy, rozprávač
lyrika základný literárny druh - nemá dej, vyjadruje pocity, nálady, myšlienky, lyrický hrdina
dráma základný literárny druh - dej, postavy, predvádzanie na scéne
poézia viazaná, veršovaná reč
próza voľná, neveršovaná reč
alegória vyjadrenie myšlienky alebo predstavy obrazom, skrytý význam
báj žáner, v ktorom sú vyjadrené predstavy o pôvode sveta, človeka, zvierat
bájka malá epická forma, ktorá čerpá zo života zvierat, vyslovuje mravné ponaučenie
balada epický žáner, jednoduchý dej, rýchly spád, tragický záver
idea zmysel, hlavná myšlienka diela
poviedka krátky epický útvar, zobrazujúci jednu udalosť zo života človeka, jednoduchý dej, málo postáv
porekadlo žáner ľudovej slovesnosti, vyjadruje životnú skúsenosť, nemá poučný význam
pranostika žáner ľudovej slovesnosti, vznikol na základe dlhodobého pozorovania prírodných javov
príslovie žáner ľudovej slovesnosti, krátky výrok, ktorý vyjadruje ponaučenie
strofa skupina veršov oddelená od ďalšej skupiny veršov medzerou
literárna postava v epických a dramatických dielach vystupujúca osoba
metafora prenášanie významu na základe vonkajšej podobnosti
ja-rozprávanie hlavná postava sa stotožňuje s osobou rozprávača, rozprávanie v 1. osobe
on-rozprávanie rozprávanie v 3.osobe, autorský rozprávač
prirovnanie porovnanie dvoch vecí na základe spoločných vlastností
rozprávač objasňuje dej alebo ovplyvňuje názor čitateľa
téma udalosti a fakty, ktoré autor vyberá zo skutočnosti
rým zvuková zhoda slabík na konci veršov
slabičný veršový systém každý verš má rovnaký počet slabík
mytológia bájoslovie, súbor bájí
dobrodružná literatúra dej je založený na stupňovaní napätia, nezvyčajnosti prostredia a postáv, má aj poznávaciu hodnotu
detektívka motív záhady, pátranie po páchateľovi, hlavnou postavou je detektív
personifikácia prenášanie ľudských vlastností na zvieratá alebo neživé predmety
epiteton básnický prívlastok
hlavná postava postava, okolo ktorej sa odvíja dej
Created by: limba2
Popular Slovak sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards