Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ДУМИ

Дайте відповіді на запитання

QuestionAnswer
Коли виникли думи? XV столітті
Чим дума відрізняється від історичної пісні? речитативом
Які думи найбільш поширені? істоико-героїчні(про боротьбу проти чужоземних завойовників)
Як називається заспів у думі? заплачка
Як називається традиційна кінцівка в думі? славослів'я
Основна особливість будови думи - це... нерівноскладовість
Думи не поділяються на строфи, натомість складаються з ... тирад (періодів)
Найбільш відомим кобзарем XIX століття був ... Остап Вересай
Серед сучасних виконавців дум уславилися ... брати Литвини
До якого циклу народних дум належить "Маруся Богуславка"? думи про перебування полонених у турецькій неволі
Де відбуваються події, описані в думі про Марусю Богуславку? на Чорному морі, на камені біленькому
Скільки невільників перебувало в темниці? 700
Про яке свято нагадала Маруся невільникам? Великдень
Назвіть рідне місто Марусі. Богуслав
З якої родини Маруся Богуславка? родини священника
Яку звістку Маруся передає батькам? щоб не збирали гроші для її викупу
Чим закінчується дума про Марусю Богуславку? молитвою за всіх невільників
Created by: qwerrtrtyy