Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

774 siSwati Words

QuestionAnswer
siSwati English
(a)ka- -i He/She does not... 3PS (negative)
-(k)ati noun: female
(kute) inkinga (no) problem
(l)ibhola | emabhola ball
(u)ngubani ligama lakho? What is your name?
(wo)ta come
(y)abela share
(y)akha build / make
(y)ala refuse
(y)ati to know
(y)elapha treat (medical)
(y)elula stretch
(y)embula uncover
(y)emukela accept / receive
(y)endlula pass
(y)enta do
(y)esula wipe
(y)etfula unload
(y)omisa to dry
(y)onga save // retain
_balela to sunny
_bamba *catch/hold
_bandza to cold
_beka *put back
_bhala *write
_bona *see
_buhlungu feel pain/sorrow
_buka *look
_buka look
_bukela *watch
_butsa *collect
_cala *begin
_cela *request
_chamuka kuphi / ubuyaphi come from
_cima *switch off/erase
_dla *eat
_dlala *play
_dvuma to thunder
_dzabuka *originate
_ema *stop
_endlala *prepare (a bed)
_etama *try
_etsemba *trust
_fika arrive
_funa *want / look
_fundza *study
_fundzela *study
_fundzisa *teach
_gcibela *bury
_gibela *ride
_gijima *run
_hamba *go/walk
_hhusha to wind
_hlabela *sing
_hlala Stay/Sit
_hleka *laugh
_jika Turn
_juba *cut
_juba tinwele Hair Cut
_khala *cry
_khitsika to snow
_khona here
_khula grow
_khululeka *be free
_khuluma *speak
_lala *sleep
_lalela *listen
_mamasteka *smile
_manyata to lightening
_mbonya *cover
_na to rain
_natsa *drink
_ngena *enter
_nika give
_ningi Much
_nwaya *scratch
_osa *braai
_pha *give
_pheka *prepare (cook)
_phila *be healthy
_phindze pardon
_phuma came out from
_sebenta *work
_shadza (pronounced _shada) *marry
_shanyela *sweep
_shaya *hit/make
_shayela *drive
_shisa to hot
_sukuma *stand
_sula *wipe
_tingela *hunt
_tsandza *like/love
_tsatsa Take
_tsenga buy
_umphatsi *boss
_va *perceive/feel
_vakasha Visit
_vala *close
_vikela *prevent
_vuka *wake up
_vula *open
_vusela *greet
_washa *wash
-a verb: normal
aba- -i They do not... 3PP (negative)
Ahmen Amen
akunandzaba it doesn't matter
-ana verb: to XXX each other
angi- -i I do not... 1PS (Negative)
angikeva I did not understand / hear
angiphili I am not well.
angisati siSwati kahle I don't speak siSwati well.
angistandzi... I don't like...
ani- -i Ya'll do not... 2PP (negative)
as'ambe Let's go
asi- -i We do not...1PP (negative)
awu- -i You do not... 2PS (negative)
ba- They... 3PP
-ba- Object: Them 3PP
babe | bobabe father
bala count
baleka run away
bamake bami my mothers
bamba catch / hold
bandza (to be) cold
bani who
-banti wide
baphi where are they?
be+sc+verb was were _____ing
beka put / set
bese and then
bhaca hide
bhadala pay
bhala write
bhuti | bobhuti brother
-bi bad
bika report (verb)
-bili two
bita call
bo Adds insistence
bo(na) they (absolute pronoun)
Bobuthi bami my brothers
boleka Lend | borrow
bona see
bonga thank
bonkhe everyone (there)
bopha tie
buhlalu bami my beads
bukhulu greatness
bulala kill
bumnyama darkness
busika winter
Buso | Bheka (human) face |face (direction)
busuku night
buya come back
buyela go back
buyisa give back
cabanga think
cala begin / start
cedza finish / cease
cha no
chaza explain
chitsa spend / waste / spill
chubeka continue
cima put out / cease
cindzetela press
cinisa confirm
cishe almost
condza Straight
condzisa straighten
cuba mix
cukula Lift (heavy things)
dla(ni) eat
dlala play
dodi garbage
dokotela | bodokotela doctor
dvonsa pull
dzabula tear
-dzala old
-dze long / tall
dzinga need
-e verb: we have XXX (short perfect)
e- -ini locative
ebusuku at night
eceleni alongside / against
-ehlukile different
ekhatsi Inside | between
ekuseni In the morning
ekuseni Morning
-ela verb: to XXX for
emakhata Cold
emakhilo lasihlanu 5 kilos
emalangani lalishumi 10 emlangani
emalangani lasihlanu 5 emlangani
emalangani layimfica 9 emlangani
emanti water
emasi sour milk
Emasontfo ami my churches
emazambane Potatoes
embili in front
emini At noon
emini Noon
emkhatsini In between
emlangani lamabili 2 emlangani
emlangani lamane 4 emlangani
emlangani lamastatfu 3 emlangani
emlangani lasikhombisa 7 emlangani
emlangani lasiphohlongo 8 emlangani
emlangani lasitfupha 6 emlangani
empeleni actually
Emphumalanga East
emuva behind / after
-enela/e enough
Eningizimu South
Enshonalanga West
entsambama Afternoon | Evening
Enyakatfo North
-ephuta slow | late
etulu up
faka put in/on
fihla hide something
fisa wish
-fishane short
fuca push
funa want
fundza learn / read / study
fundzisa teach
futsi again/also
gadza Supervise | gaurd
gamula break
gceba tidy
gciba bury a thing
gcina keep
gcoka wear
gcwalisa fill
gega avoid
Gesi Electricity
geza wash / bathe
gibela ride / climb
gijima run
goba bend
Goca Wrap (a present)
gocota Wrap up (meeting)
gogo | bogogo Grandmother
hamba go
hamba kahle Go well (goodbye)
hlabela sing
hlala sit / stay / reside
hlanganisa attach
hlanta clean
-hlantekile to be cleaned
-hle good
hlikihla rub
-hlobile to be clean
hlope white
-hlophe white
hlupha worry
iairtime airtime
ibhasi | emabhasi bus
icoke zero Coke Zero
ikliniki | emakliniki clinic
-ile verb: to have done XXX (long Perfect)
imali money
imfica 9
imiti yami my homes
imoto | timoto car
imphela truly / really / indeed
imphelasontfo weekend
imvula | timvula rain
incwadzi | tincwadzi book
indlela // tindlela path / route / way
indlu | tindlu house / hut
indlu yekugezela bathroom
indvodza | emadvodza man / husband
indvodzakati | emadvodzakati daughter
indvodzana | emadvodzana son
inhlonipho respect
Ini | yini what
inja (ti) dog (s)
inja yami my dog
inkhomo | tinkhomo cow
inkhosi | emakhosi king
inkhukhu Chicken
inkomishi Cup
inkundla | tinkundla constituency
inkwindla fall
insimu | tinsimu field
intfo | tintfo thing
intfombatana | tintfombatana young girl
intfombi | tintfombi a girl
intfwasahlobo spring
inyama meat
inyama yenkhomo Beef
inyanga | tinyanga traditional healer (usually male) / moon / month
inyanga lephelile last month
inyanga letako next month
inyoka | tinyoka snake
ipeni | emapeni pen
-isa verb: to cause XXX
-isisa verb: to do XXX intensely
itolo Yesterday
itolo ebusuku last night
jabula to be happy
jika throw / turn
ka- adverbial prefix
kadzeni long ago
kahle Moderate
kakulu very much
kancane a little / slightly
kanengi | kanyenti often
kashane far
-ke then (sequential)
kepha but
khani | -kha pick / fetch
khetsa choose
khipha remove
khiya lock
khona nyalo right now
khotsama bow
-khulu big, great, intense
khulula release
khuluma speak / talk
khumbula remember
khumula undress
khwela climb
khwesha move aside
khweta pick up
kodvwa but
konkhe everything
ku- to XXX (locative | infinitive)
-ku- Object: You 2PS
kubi it is bad / ugly
kubili 2
kubonga mine (tsine) You are welcome (after thanks)
kudla food
kudla kwami my food
kudulile that is expensive
kudvute near
kuhamba to walk / the walk
kuhle its good
kulungile It's okay
kuna- (kune-) than (comparative)
kunani what is wrong?
kune 4
kungiko yini Is that right?
kungumalini (Lingumalini) loku? How much is that
kunjani How is it?
kunye 1
kuphi where
kusasa Tomorrow
kushiphile that is cheap
kusihlwa In the evening
kusukela since
kutsatfu 3
kutsiwa yini loku ngesiswati what is this called in siSwati?
kuyabandza it is cold
Kwa X emalangeni It costs X emalangeni
Kwamalini? For how much (quantity)
kwentekeni What happened?
kwetekani what is happening?
lahla throw away
lala lie down / sleep
lalela listen
lamuhla ebusuku tonight
lamuhla ekuseni this morning
landza fetch
landzela follow
lapha There
laPHA There (Distant)
lApha | La here
lapho there / yonder
layisha load
le over there (out of sight)
-lele asleep (adj)
lelijaha that guy (respect)
leliviki this week
lenyanga this month
Lesibili Tuesday
lesifishana short time
Lesihlanu Friday
Lesine Thursday
Lesitsatfu Wednesday
letsa bring
libala Delay | forget
libatisa keep busy (delay)
libhavu | emabhavu bath
libhodo | emabhodo pot
libhokisi | emabhokisi box
libhuloho // emabhuloho bridge
libhuluko pants
lidolobha // emadolobha Town or city
lifasitelo | emafasitelo window
Liftonsi | emaftonsi Drop (of water)
Lifu | emafu Cloud |clouds
ligama lakhe ngu... His/her name is [NAME].
Ligama lami ngingu Brett ngiwaka Miller kodvwa bangibita eSwaziland ngaBabe Mlilo My name is…
ligede | emagede gate
lihembe shirt
lihhovisi // emahhovisi office
lihlobo summer
likhala // emakhala nose / nostril
likhaya | emakhaya home
likhilo 1 kilo
likhofi / emakhofi coffee
lilanga | emalanga Sun | day
lilangeni linye one lilangeni
lilayisi rice
lindza wait
lingakuphi x? Where is it?
linganisa compare
liphalishi porridge
liphayiphi | emaphayiphi Pipe
liphepha | emaphepha paper
liphilisi // emaphilisi pill
liphoyisa | emaphoyisa Policeman
lishumi 10
Lisontfo Sunday
lisontfo // emasontfo church
Lisontfo lami my church
litafula | ematafula table
litilogo | ematilogo semi truck
litinyo // ematinyo tooth / teeth
litiya / ematiya tea
litulu rain
liviki // emaviki week
liviki leliphelile last week
liviki lelitako next week
liyana it is raining
Loku kuhle this is good
lokubabako Spicy Hot
lokubandzako cold (beverage)
lokunatfwako drink (noun)
lonkhe lilanga all day
lonyaka this year
lubisi milk
lucingo phone
ludzaka mud
luhambo journey
luhlobo type
-lukhuni hard
-lula easy
luma bite
lungisa fix up / prepare
lunwele // tinwele hair
lunyawo // tinyawo foot
luphawu | timphawu sign (noun)
luphuya | timphuya poor person
lutfuli dust
lutsandvo love
lutsi | tintsi stick
lutsi lwami my stick
-m(u)- Object: him/her 3PS
make | bomake mother
Make Wami my mother
-makhata cold
malume // balume uncle
mani | -ma stand / stop moving
manJE and so
manje now
-manti to be wet
masinyane | masishane soon
-matima difficult
mba(ni) dig
memeta shout
mhla/mzukwana the day
mi(ne) I | 1P Singular
mita swallow / drown
mkhulu | bomkhulu Grandfather
-mnandzi sweet / pleasant / enjoyable
Mntfwanami my child
mnunzane sir
-mnyama dark
-mnyama -black
mpongolota yell
musa ku- | musani ku- do not
na- (ne-) and / together with / also
naku here you go
nakuphi everywhere / anywhere
nami (futsi) Me too (singular)
namuhla | lamuhla Today
natsa drink
natsi (futsi) Us too (plural)
nayi... here is...
nayiya there is
-ncane small
ncesi Sorry / Excuse me
-ncono better
ne and
-ne- (-na-) to have
-nemandla strong
nemukelekile Ya'll are welcome (plural)
-nengi | -nyenti much / many
nesi | bonesi nurse
Netisa Satisfy
nga- (nge-) with / concerning / about / to
-nga- -i you must not (negative imperative)
nga/nge with (and)
ngakhi how many / often?
ngakoke therefore
nganga- (ngange-) compares size shape (as big as)
ngani how / why / with what
ngaphandle except
ngaphandle | phandle outside
-ngcolile to be dirty
ngcwaba bury a person
ngena Come in / enter / go in
ngesancele Left (hand side)
ngesekudla Right (hand side)
ngesheya across
ngesikhatsi sonkhe all the time
ngi- I... 1PS
-ngi- Object: me 1PS
ngibokuphatselani is there anything I should get for you?
ngicela uphindze Please repeat.
ngidziniwe I am tired.
ngifuna... I want...
ngijabulile I am happy.
ngikhombise show me
ngikhona I am fine / available (singular)
ngilambile I am hungry
ngimi it is me
Ngingafika njani eX? How do I get to (arrive at) X?
ngingakusita can I help you
nginike... give me...
ngitamutsatsa I will take them
ngitsandza... I like...
ngiva kushisa I am feeling hot
ngiyabonga Thank you (singular)
ngiyacolisa I apologize
ngiyagula I am sick
ngiyajabula kukwati I am happy to know you (singular)
ngiyaphila I am good (singular)
ngiyati I know
ngoba because
ngomile I am thirsty
ngubani Who is it?
ngubani ligama lakhe? What is his/her name?
Ngubani ligama lakho? What is your name
ngubani lowo who is that?
ngulesingakhi lamuhla what day is it today?
ngumalini how much is it?
ni- Ya'll... 2PP
-ni What?
-ni- Object: Ya'll 2PP
ni(ne) You All | 2P Plural
nika give
nikela give up
niketa deliver
nine ke? And you all? (plural)
nini When?
ninjani How are you all (plural)
Nitsi yini loku nge siSwati? What is that in siSwati?
njalo always
njani how?
-njani what kind?
nje just, simply
nje | njeyi like this
njenga- (njenge-) just like (comparison)
njeya like that over there
Nkulunkulu God
noma or
noma ngubani anyone
noma yini /noma nini Anything / anytime
Nonkhe everyone (here)
noun -ana diminutive (a small XXX)
nyalo | manje now
-nye another / other / some
-oma to be dry
-omile to have been dried
-onkhe all
onkhe emalanga every day
pakisha pack
pelepele Peppers
phakamisa raise / lift (light things)
phambana contrary to / against
phangisa hurry
-phangisa to be fast
phani kudla feed
phansi under / down
phatsa hold
pheka cook
phela adds emphasis
phendvula answer / reply
-phi where
phindza repeat
phuma Come out / go out
phumula rest
-sa- verb: we are still XXX
sala stay
sala kahle Stay well (goodbye)
sandla // tandla hand
sangcotfo hail
sangoma | tangoma Traditional healer (usually female)
sanibonani Hello (plural)
sawubona Hello
sayina sign (verb)
sc+a+verb __ed (remote past)
sc+taku+verb will (with or 2 you)__
sc+tawu+verb shall ___
sc+to+verb will ___
sc+verb object __ing the object
sc+verb+e Object __ ed the object
sc+verb+ile __ed
sc+ya+verb __ing
sc+yawu+verb will (2 mo +), __
sc+yo+verb will (immediately)__
sebenta work
sebentisa use
sengiyeta I am coming now
seva serve
-sha new / young
shano kancane ngiyacela Say it slowly please
shaya hit
shayela drive
shisa burn
shiya leave something
shwila twist
si- We... 1PP
-si- Object: us 1PP
sibhakabhaka sky
sibhedlela hospital
sibili truly
Sibongo sakho sitsini?/Ngubani sibongo sakho? What is your surname
sicatfulo sami my shoe
sigulane // tigulane patient
sihlahla | tihlahla tree
Sihlahla | tihlahla tree(s)
sihlalo | tihlalo chair
sihlanu 5
sika cut
sikhashana a short time
sikhatsi lesidze a long time
sikhatsi sini what time is it?
sikhiya | tikhiya key
sikhombisa 7
sikhona We are fine (plural)
sikhulu | tikhulu Chief
sikhumba // tikhumba skin
Sikhwama | tikhwama Bag
sikolo | tikolo school
sindzisa save
siNgisi English
sinkhwa | tinkhwa bread
siphohlongo 8
sisebenti | tisebenti a worker
sisi | bosisi sister
sisu // tisu stomach
sita help
sitfupha 6
sitfwatfwa frost
sitja | titja bowl
sitjulo senkhomo Beef Stew
sitolo // titolo shop
sitselo | titselo fruit
sivalo| tivalo door
sivunguvungu storms
siyabonga We thank you (plural)
siyajabula kukwati We are happy to know you (plural)
siyaphila We are good (plural)
siyilo | tiyilo floor
suka leave
sukuma stand up
susa take away
talo its his hers
tama try
tamatisa shake / stir
-tawu- verb: we will XXX
-te without
tetfu ours
tfola find / get
tfola umutfu lowati siNgisi Find someone who speaks English
tfukulula undo
tfulula empty
tfuma send
tfwala carry
thishela | bothishela teacher / instructor
thula be quiet
-ti- object: reflexive
ticatfulu tami my shoes
tilungisele get ready
tincwandzi books
tinja tami my dogs
tinkhanyeti stars
tinkhungu fog
tintsi tami my sticks
titila complain
titselo fruit
tjala Plant (put in soil)
tjani grass
tjela tell
tjengisa show
tjwala alcohol
tsandza to love / like
tsani | -tsi say
-tsatfu three
tsatsa take
tsela pour
tsemba trust
tsembisa promise
tsenga buy
tsengisa sell
tsi(ne) we | 1P Plural pronoun
u- You... 2PS | He/She... 3PS
ufuna malini how much money do you want?
umbiko | imibiko report (noun)
umfana | bafana boy
umfati umkami | bafati bomkami woman / wife
umfudzisi | bafundzisi teacher | priest
umfula | imifula river
umfundzi | bafundzi student
Umgcibelo Saturday
umgwaco | imigwaco road
umhlanga | imihlanga reed
umkhono // imikhono arm
umlente // imilente leg
umlomo // imilomo mouth
umlungu | belungu white person
umndeni family
umntfwana | bantfwana child
umnyaka / iminyaka year
umnyaka lophelile last year
umnyaka lotako next year
umnyango | iminyango doorway
umoya wind spirit
umphakatsi | imphakatsi chiefdom
umsebenti | imisebenti work (noun)
umshumayeli | bashumayeli preacher
Umsombuluko Monday
umtali // batali parent
umtimba // imitimba body
umuno // imino finger
umuntfu | bantfu person
umuti | imiti homestead / village
Umuti wami my home
umyango Door
umzuzu A Minute
unemanga you are lying
ungashukumi don't move
ungubani Who are you?
unjani How are you (singular)
uphi... where is...
Ustini nge siSwati? How do you say in siSwati?
utsini what is she saying
utsiteni what did you say?
uya kuphi where are you going?
uyaphi // niyaphi Where are you going?
vakashela visit
vala close / shut / turn off
vimba stop / block
vula open
vula ngesikhiya unlock
vulela open for
vuma admit / agree
vumela Allow
vusa awake
we(na) You | 2P Singular
wela Cross (a stream)
wemukelekile You are welcome (singular)
wena ke? And you? (singular)
wephutile you are late
wisa Drop (let it fall)
wota/uyeta/bayeta come back
-ya- verb: we are XXX (long present tense)
ya(ni) go to
yabo theirs
yakhe his/hers
yakho yours (singular)
yami mine
ye(na) he/she (Absolute Pronoun)
yebo Yes
yenu y'alls (plural)
yini question mark
yini lentfo What is this thing?
yini loyontfo What is that thing?
Created by: DocBrett
Popular Languages sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards