Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kalbos dalys

Mokomės lietuvių kalbos dalių

TermDefinition
Kaitoma kalbos dalis, kuri nusako daikto vardą ir atsako į klausimą „kas?“. Daiktavardis
Kalbos dalis, kuri reiškia daikto veiksmą ar būseną ir atsako į klausimus „ką veikia? arba kas vyksta, darosi, atsitinka?“ Veiksmažodis
Kalbos dalis, žyminti daikto ypatybę ir atsakanti į klausimus koks? kokia? kokie? kokios? Būdvardis
Kalbos dalis, kuri nurodo daiktą, ypatybę arba skaičių, bet jų nepavadina. Įvardis
Nekaitoma kalbos dalis, kuri atsako į klausimus kaip? Kada? Kiek?Kur? Kada? Prieveiksmis
Savarankiška kalbos dalis, kuri nurodo patį skaičių, daiktų skaičių arba vietą skaičiuojamoje eilėje. Atsako į klausimus: „kiek? kelintas? kelinta?“ Skaitvardis
Nekaitoma, nesavarankiška kalbos dalis, kuri jungia sakinio dalis ir pačius sakinius. Jungtukas
Nekaitoma kalbos dalis, kuri teikia sakiniui arba jo dalims papildomų prasminių atspalvių. Dalelytė
Nekaitoma kalbos dalis, perteikianti įvairius jausmus. Jaustukas
Nekaitoma kalbos dalis, kuri nurodo veiksmo(-ų) sukeliamus garsus (pvz., trakšt, triokšt, pykšt, pokšt, trept, bumpt, brakšt, šliūkšt, cypt, tekšt) bei vaizdinius (žvilgt, šypt, žirgt ir kt.). Ištiktukas
Tarnybinė kalbos dalis, kuri rodo daiktavardžio arba daiktavardiškai pavartoto žodžio sintaksinius santykius su kitais savarankiškais žodžiais. Prielinksnis
Created by: Rasa K