Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Córas Matancnámh.

Bitheolaíocht Ardteist

TermDefinition
Cnámharlach Aiseach Blaosc, easnacha (12 péire), steirneam & veirteabraí (cnámh droma).
Cnamharlach Aipinidiceach Crois Brollaigh & Crois Peilbheach, na géaga (lámha & cosa)
Cuas Meideallach Lár an cnámh fada -líonta le smior buí a stóraileann saill.
Pearoistéam Cóta snáithíneach righin atá taobh amuigh den chnámh.
Loingeán Clúdaíonn sé barr na gcnámha ag altanna, laghadaíonn frithchuimilt
Cnámh Dhlúth Déanta as cealla beo oistéaicití i bhfostú i maitrís de shalainn chailciam agus proitín ar a dtugtar collaigin
Collaigin Proitín snaithíneach sna cnámha.
Cnámh spuinsiúil Déanta as colúin tanaí cnámh agus plataí chomh maith le spásanna atá líonta le smior [dearg nó buí].
Smior dearg Déanann sé cealla fola (dearg, bán agus pláitíní).
Smior buí Saillte stóraílte anseo.
Ált Áit a mbuaileann 2 chnámh le chéile.
Ballnaisc Ceanglaíonn sé cnámh le cnámh ag na altanna.
Teannáin Ceanglaíonn sé matán de chnámh.
Alt Doghluaiste Cnámha táite (brúite le chéile / fused), ms. Blaosc.
Alt Beagán Inchorraitheach Sleamhnaíonn na cnámha thar a chéile , bíonn loingeán idir na cnámha e.g. Rosta.
Sreabhán Sionóibhiach Bealaíonn (lubricates) an alt, feidhmíonn mar cuisín.
Alt Úll agus Cuas​ Alt a cheadaíonn gluaiseacht i ngach treo, e.g. Cromán , gualainn.
Alt Bacánach Alt a cheadaíonn gluaiseacht i bplána amháin, e.g. Uillinn, glúin.
Matáin Tarraingíonn siad ar chnámha agus cuireann gluaiseacht ar fáil.
Frithphéirí matáin. Matáín a fheidhmíonn i dtreonna difriúla. ​
Airtríteas Mí Ord Chreatlaí ina bhfuil athlasadh (Inflammation) in alt amháin nó níos mó.
Oistéablastaí Cealla a thógann chámh nua go leanúnach.
Oistéaclastaí Cealla a bhrisann síós chnamh go leanúnach.
Created by: alidonald
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards