Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Córas Matancnámh.

Bitheolaíocht Ardteist

TermDefinition
Cnámharlach Aiseach Blaosc, easnacha (12 péire), steirneam & veirteabraí (cnámh droma).
Cnamharlach Aipinidiceach Crois Brollaigh & Crois Peilbheach, na géaga (lámha & cosa)
Cuas Meideallach Lár an cnámh fada -líonta le smior buí a stóraileann saill.
Pearoistéam Cóta snáithíneach righin atá taobh amuigh den chnámh.
Loingeán Clúdaíonn sé barr na gcnámha ag altanna, laghadaíonn frithchuimilt
Cnámh Dhlúth Déanta as cealla beo oistéaicití i bhfostú i maitrís de shalainn chailciam agus proitín ar a dtugtar collaigin
Collaigin Proitín snaithíneach sna cnámha.
Cnámh spuinsiúil Déanta as colúin tanaí cnámh agus plataí chomh maith le spásanna atá líonta le smior [dearg nó buí].
Smior dearg Déanann sé cealla fola (dearg, bán agus pláitíní).
Smior buí Saillte stóraílte anseo.
Ált Áit a mbuaileann 2 chnámh le chéile.
Ballnaisc Ceanglaíonn sé cnámh le cnámh ag na altanna.
Teannáin Ceanglaíonn sé matán de chnámh.
Alt Doghluaiste Cnámha táite (brúite le chéile / fused), ms. Blaosc.
Alt Beagán Inchorraitheach Sleamhnaíonn na cnámha thar a chéile , bíonn loingeán idir na cnámha e.g. Rosta.
Sreabhán Sionóibhiach Bealaíonn (lubricates) an alt, feidhmíonn mar cuisín.
Alt Úll agus Cuas​ Alt a cheadaíonn gluaiseacht i ngach treo, e.g. Cromán , gualainn.
Alt Bacánach Alt a cheadaíonn gluaiseacht i bplána amháin, e.g. Uillinn, glúin.
Matáin Tarraingíonn siad ar chnámha agus cuireann gluaiseacht ar fáil.
Frithphéirí matáin. Matáín a fheidhmíonn i dtreonna difriúla. ​
Airtríteas Mí Ord Chreatlaí ina bhfuil athlasadh (Inflammation) in alt amháin nó níos mó.
Oistéablastaí Cealla a thógann chámh nua go leanúnach.
Oistéaclastaí Cealla a bhrisann síós chnamh go leanúnach.
Created by: alidonald