Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Növényszervezettan

Embriogenezis, mag, terméstípusok

QuestionAnswer
Endospermium Az embriózsák központi sejtjének és egy hímivarsejt egyesülésével létrejövő táplálószövet a magban.
Dormancia Optimalizálás. Utódnemzedék biztonsága. Idő előtti kicsírázás gátlása.
Testa Maghéj.
Integumentum Magkezdemény burka.
Cotyledon Sziklevél
Nucellusz Magkezdemény teste.
Perispermium Nucelluszból fejlődő táplálószövet a magban.
Hilum Köldök. A funikulusz csatlakozási pontja.
Funikulusz Köldökzsinor. A magkezdeményt a placentához kapcsoló rövid nyél, melyben a magkezdeménybe lépő szállítónyaláb fut.
Mikropile A radikula kilépési pontja.
Radikula Gyököcske. A magyvas növények magjában lévő embrió gyökérrendszert kialakító rész.
Gametofiton A spóra kialakulásától az ivarsejtképzésig tart (n).
Sporofiton Az ivarsejtek egyesülésétől a spóraképzésig tart (2n).
Archegónium Női jellegű gamétákat termelő gametangium.
Gametangium Ivarszerv; két típusa az archegónium és az anterídium.
Anterídium Hím jellegű gamétákat termelő gametangium.
Autochoria Mag- és termésterjesztés módja, gravitáció által. (pl.: almatermésűek)
Anemochoria Mag- és termésterjesztés módja, szél által.
Hidrochoria Mag- és termésterjesztés módja, víz által.
Zoochoria Mag- és termésterjesztés módja, állatok által.
Epizoochoria Mag- és termésterjesztés módja. Állatok szőrébe, bőrére ragadva.
Endozoochoria Mag- és termésterjesztés módja. Állatok által elfogyasztva.
Apokarp Olyan polikarp termőtáj, melyben minden egyes termőlevél különálló termőt alkot.
Cönokarp Olyan polikarp termőtáj, melyben valamennyi egymással összenőve alkot egyetlen termőt.
Perikarpium Termésfal.
Created by: KirályPiros