Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Növényszervezettan

Embriogenezis, mag, terméstípusok

QuestionAnswer
Endospermium Az embriózsák központi sejtjének és egy hímivarsejt egyesülésével létrejövő táplálószövet a magban.
Dormancia Optimalizálás. Utódnemzedék biztonsága. Idő előtti kicsírázás gátlása.
Testa Maghéj.
Integumentum Magkezdemény burka.
Cotyledon Sziklevél
Nucellusz Magkezdemény teste.
Perispermium Nucelluszból fejlődő táplálószövet a magban.
Hilum Köldök. A funikulusz csatlakozási pontja.
Funikulusz Köldökzsinor. A magkezdeményt a placentához kapcsoló rövid nyél, melyben a magkezdeménybe lépő szállítónyaláb fut.
Mikropile A radikula kilépési pontja.
Radikula Gyököcske. A magyvas növények magjában lévő embrió gyökérrendszert kialakító rész.
Gametofiton A spóra kialakulásától az ivarsejtképzésig tart (n).
Sporofiton Az ivarsejtek egyesülésétől a spóraképzésig tart (2n).
Archegónium Női jellegű gamétákat termelő gametangium.
Gametangium Ivarszerv; két típusa az archegónium és az anterídium.
Anterídium Hím jellegű gamétákat termelő gametangium.
Autochoria Mag- és termésterjesztés módja, gravitáció által. (pl.: almatermésűek)
Anemochoria Mag- és termésterjesztés módja, szél által.
Hidrochoria Mag- és termésterjesztés módja, víz által.
Zoochoria Mag- és termésterjesztés módja, állatok által.
Epizoochoria Mag- és termésterjesztés módja. Állatok szőrébe, bőrére ragadva.
Endozoochoria Mag- és termésterjesztés módja. Állatok által elfogyasztva.
Apokarp Olyan polikarp termőtáj, melyben minden egyes termőlevél különálló termőt alkot.
Cönokarp Olyan polikarp termőtáj, melyben valamennyi egymással összenőve alkot egyetlen termőt.
Perikarpium Termésfal.
Created by: KirályPiros
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards