Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vocab ลิลิตตะเลงพ่าย

Vocab ลิลิต

TermDefinition
กมลาสน์ พระพรหม
กระทรวงพยุหบาตร ตามแบบแผนของกระบวนทัพ
กิดาการ ข่าวอันเป็นที่เลื่องลือ
กุมภีล์, สุงสุมาร จระเข้
เกย ที่นั่งคิงสำหรับขึ้นลงในการทรงช้างและพระราชยาน
แกลน กลัว คร้าม
ขอ ของ้าว
ข้อน ตี ค่อน(มากกว่าครึ่งหนึ่ง)
ขัตติยายุทธ์บรรหาร คชคู่ กันแฮ ยุทธหัตถีในครั้งนี้จะเป็นที่กล่าวขวัญสืบไป
ขู มาก โข
แขวงขวา เบื้องขวา
คชยาน พาหนะที่เป็นช้าง
คชยุทธ์ การทำยุทธหัตถี (รบบนหลังช้าง)
คิริเมขล์ ช้างทรงของวสวัตดีมารที่ผจญพระพุทธเจ้า
คู่ค้ำคางเขิน ช้างทรงของมหาอุปฯซึ่งอยู่ข้างล่างเอางาเสยงาของช้างทรงของสมเด็จพระนเรศฯและดันคางจนหงายขึ้นไป
เครื่องต้น เครื่องนุ่มห่มกษัตริย์โบราณ
เคลื่อนพลตามเกล็ดนาค แบบแผนการเคลื่อนทัพตามตำราพิชัยสงคราม (เดินไปทางเดียวกับหัวนาคประจำวันเพื่อสิริมงคล)
จตุรงค์, จัตุรพิรีย์ ทหารสี่เหล่า ช้าง ม้า รถ และพลเดินเท้า
จักรผัน จักรที่หมุนวนไปรอบๆอย่างรวดเร็ว/เปรียบว่าเร็วมาก
จืดสร้อย คลายความเศร้า
จืดเสี้ยน ปราบศัตรูให้มีน้อยลง
เจ้าช้าง คำยกย่องคิงผู้มีช้างเผือกเป็นคู่บารมี
ฉชั้น (สวรรค์) หกชั้น
ฉัด เตะ
ชเยศ ชนะ
ชิงฉัตร ชิงราชบัลลังก์
ชุมค่าย ตั้งค่ายชุมนุม
ชุมโสต รวมหูกัน พร้อมกันเงี่ยหูฟัง
โชยงการ พระดำรัสของพระราชา
ด้วยแรงมันแรงกาย ด้วยกำลังของช้างที่กำลังตกมัน
แดนปราจิน, พสุธารออกทิศ แผ่นดินด้านตะวันออก (กรุงศรีฯ)
ตรับตระหนักสำเนียง ฟังเสียงถนัด
ตรัสทอดพระเนตร เห็น
ตะเลง มอญ (ชาวมอญจำนวนมากในทัพพม่า)
ตากเต็มท่งแถวเถื่อน กองทัพตั้งอยู่เต็มทุ่งนาป่าดง
ถวัลย์ ครอง
เถลิงฉัตร มีฉัตรกั้นอยู่
ทรหึงทรหวน ปั่นป่วน
ทฤษฎี เห็น
ทวารัติ ทวารวดี (กรุงศรีฯ)
ทักษิณาวรรต วนตามเข็มนาฬิกา
เทพสังหร ความฝันที่เทวดาดลใจให้เกิด
เที้ยร เทียร ย่อม
ไท้เทเวศทั้งพรหมาน เทพยดาในสวรรค์ ๖ ชั้น และพรหมในภูมิพรหมอีก ๑๖ ชั้น
ธุมา, ธุมาการ, ธุมางค์ ควัน ฝุ่นตลบ
นครามินทร์ เมืองของพระราม (กรุงศรีฯ)
นฤขัตรพิชัย ฤกษ์ดีมีชัย
บรรหาร พูด
บ่ากัน ไหลมาเบียดเสียดกัน
บำรู ประ ประงา
ประดิยุทธ์ ต่อสู้
ประยูรเศวตฉัตร ตระกูลกษัตริย์
ประเล่ห์ ประหนึ่ง
แปดประการกล กลยุทธ์ ๘ ประการเพื่อชัยชนะ
ผ้าน พ่าน=ไม่เป็นระเบียบ
เผด็จ ตัด
เผือดกล้า กล้าให้น้อยลง
พบู งาม
พรรษาซ้อง ฝนตก
พระตรีโลกนาถ พระพุทธเจ้า
พระศรีสารีริกบรมธาตุ พระอัฐิของพระพุทธเจ้า
พล้ำ พลาด ถลำ
พลุก งาช้าง
พัชรินทร พระอินทร์
พาธา เบียดเบียน
พ่าห์ พาหะ ผู้แบก ผู้ถือ ผู้ทรงไว้
เพลียกถ้า พลาดท่า
ไพจิตร ไพจิตราสูรหรือพญาอสูรเวปจิตติ ผู้ยกทัพรบกับพระอินทร์เพื่อชิงสวรรค์
ฟันฟอน ฟันจนแหลก ย่อยยับ
มั่ว ชุมนุม
ยอหัตถ์ ยกมือ
รณเรศ, รำบาญ รบ
ระเมียร เห็น
รัตนตรัเยศ แก้ว ๓ ประการ (รัตนตรัย)
ราชรามัญ มหาอุปฯ
ราชสำราญ ความเบิกบานใจของคิง
ราพณ์ ทศกัณฐ์
เร่งคำรนเรียกมัน ร้องก้องด้วยความคะนองเพราะตกมัน
เริ่มรั้ง ทำให้มีขึ้น
เรี่ยว แรง เชี่ยว
โรมกุทันฑ์ธนู ระดมยิงด้วยเกาทันฑ์และธนู
ลบอง แบบ ฉบับ
ละเวง ฟุ้งไป
เลบง เล่น การเล่น
เลอ เลิศ
ศัสตราวุธ อาวุธ
ศึกธาร สู้รบการจระเข้ (ศึกในน้ำ)
สมิทธิมาตงค์ ช้างทรงของพระอินทร์
สยามินทร์ ผู้เป็นใหญ่แห่งสยาม
สร่างผทม ตื่นนอน
สาดปืนโซรม ระดมยิง
สุริยราช พระเจ้าแผ่นดินผู้มีอำนาจมากดุจแสงของดวงอาทิตย์
เสนอเนตรมนุษย์ตั้ง แต่หล้าเลอสรวง การทำยุทธหัตถีต่อหน้าของมนุษย์และเทพเจ้า
เสียม สยาม (กรุงศรีฯ)
โสฬสพรหม พรหมสิบหกชั้น
หน่อนเรนทรทิศ ตกด้าว ทายาทกษัตริย์แห่งประเทศตะวันตก (มหาอุปฯ)
หนึ่งสิ้นแสงไถง ราวกับสิ้นแสงอาทิตย์
หนุ่มเหน้า กำลังหนุ่ม
หั่นด้วยขอคม ฟันด้วยพระแสงของ้าวอันคมกริบ
หัสดินอุภัย ช้างทั้งคู่ คือเจ้าพระยาไชยานุภาพ(ของพระนเรศฯ)และเจ้าพระยาปราบไตรจักร(ของพระเอกาทศรถ)
เหตุห้าว เหตุร้าย
แหนงฉงาย สงสัยนัก
ไหลลบวนาดอน แดนตก ทิศนา (น้ำ) ไหลบ่ามาจากทิศตะวันตก (กรุงศรีฯ) จนท่วมผืนแผ่นดิน
อรรณเวศ ห้วงน้ำใหญ่ มหาสมุทร
อายสู อาย (สู แปลว่า อาย)
อุปราชาเชษฐ์ผู้ พระมหาอุปฯ (พระนเรศเรียกพี่)
Created by: BloodWriter