Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Smulkioji tautosaka

Paaiškink

klausimaiatsakymai
Kovoja su vėjo malūnais. Nori įgyvendinti neįmanomą.
Kaip perkūnas iš giedro dangaus. Netikėtai.
Kaip žuvis vandenyje. Gerai jaučiasi.
Žiūri pro pirštus. Atlieka darbą bet kaip.
Skaldo kaip riešutus. Lengvai sekasi
Vedžioja už nosies. Apgaudinėja.
Prisivirei košės. Pasidarei problemų.
Galvą pametęs. Nebežino, ką daryti
Nekask duobės kitam, pats įkrisi. Nedaryk kitam bloga, pačiam bus blogai.
Rytas už vakarą protingesnis. Pailsėjus lengviau galvoti.
Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu sugrįžta. Vienu žodžiu gali įžeisti žmogų (galvok, ką kalbi)
Sugyvena kaip šuo su kate. Pykstasi.
Auksinė galva. Protingas.
Rašo kaip su vištos koja. Rašo negražiai.
Mokslas kišenės neplėšia. Kuo daugiau mokėsi, tuo geriau.
Iš didelio rašto išėjo iš krašto. Persistengė.
Created by: Violetamokytoja