Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Virusai, bakterijos

QuestionAnswer
nesudėtingos sandaros dalelė, kuri negali gyventi ir daugintis laisvai virusas
Gripo sukėlėjai virusai
raupų, pasiutligės, poliomelito sukėlėjai virusai
AIDS ligos sukėlėjai virusai
Virusas dauginasi tik ... ląstelėje gyvoje
organizmai įžiūrimi tik per mikroskopą mikroorganizmai
rutulio formos bakterijos kokai
lenktos lazdelės formos bakterijos vibrionai
bakterijos panašios į spirales spirochetos
lazdelės formos bakterijos bacilos
organizmas, kuris savo ląstelėje neturi branduolio bakterija
išaugėlė, kuria bakterija gali judėti žiuželis
bakterijos, kurios minta organinėmis negyvų organizmų medžiagomis saprotrofinės
bakterijos, kurios įsikuria gyvuose organizmuose ir minta jų organinėmis medžiagomis parazitinės
bakterijos, kurios turi chlorofilo ir geba fotosintetinti melsvabakterės
skildamos pusiau dauginasi bakterijos
grybai, kopūstai, agurkai marinuojami ir konservuojami pasitelkiant .... bakterijas rūgimo
apsaugo produktus nuo gedimo ir suteikia savitą skonį pieno rūgštis
Ankštinių augalų šaknyse apsigyvenusios bakterijos azoto bakterijos
maisto produktus gadinančios bakterijos puvimo bakterijos
marą, anginą, salmoneliozę sukelia bakterijos
bakterijos sukelia ligų protrūkius epidemijas
antibiotikais gydomos ligos, kurias sukelia... bakterijos
produktai, kuriuose yra gerųjų žarnyno bakterijų probiotikai
Created by: biologija