Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8th GRADE UNIT 3 MM

COOKING

TermDefinition
to me Bana göre
no one Hiç kimse
important önemli
for me benim için
information bilgi
all types her tür, her çeşit
most en çok
take ..... out ....yı çıkarmak
for a while bir süre(liğine)
previous önceki
search aramak, araştırmak
wonderful harika
good at bir şeyde iyi olma
learn öğrenmek
lasagna bir tür makarnalı İtalyan böreği
meatball köfte
choose seçmek
together birlikte
survey anket
the most en .....
all over the world tüm dünya(da/yı)
chart tablo, çizelge, grafik
crazy about Çok/çılgınca sevmek
more than.... ...dan daha fazla
around Yaklaşık olarak, civarında
dissolve / melt çözünmek, erimek
Cherry pie Vişneli pasta
enough yeterli
vanilla extract vanilya özütü
Do we have to ...? .... zorunda mıyız?
send göndermek
later daha sonra
imagine hayal etmek, varsaymak
for için
for a couple of... bir kaç....
minute dakika
too much çok fazla, aşırı
page sayfa
cookbook yemek kitabı
below aşağıda(ki)
How to make ..... ..... nasıl yapılır
sausage Sosis
second saniye
turn ... upside down Altını üstüne çevirmek
Enjoy! Afiyet olsun!
at the moment şimdi
fajita Tex-Mex mutfağına ait etli bir yemek
What else? Başka ne?
order 1.sipariş etmek 2.sıraya koymak
in the mood for ... modunda olmak
application uygulama
bill fatura, fiş
pay ödemek
firstly ilk olarak
am/is/are going to ..ecek / ...acak
today bugün
special özel
same aynı
department bölüm
only sadece
Especially özellikle
fizzy drinks gazlı içecekler
such as ...gibi / örneğin
decide karar vermek
call çağırmak / telefonla aramak
ask for istemek
help yardım
noodle şerit makarna / şehriye
a couple of bir kaç..... / bir iki ......
bread ekmek
pay attention dikkat etmek
a drop of.... bir damla......
milky sütlü
croissant kruvasan
good for.... .....için iyi
health sağlık
look fit fit / formda görünmek
don't forget to.....! .......yapmayı unutma!
toss alt üst etmek, harmanlamak
cream krema
mostly çoğunlukla
come third üçüncü sırada olmak
Imagine that.... şunu hayal et....
cooking way pişirme yöntemi
first ilk, birinci
choice seçenek
refrigerator buz dolabı
needed ihtiyaç duyulan
temperature sıcaklık
flavour tat, lezzet
however fakat, ama
enough yeterli
sugar şeker
I guess Sanırım
for a while bir süre(liğine)
warm ılık
herb yemeklere tat vermek için konulan bitki
olive oil zeytin yağı
By the way Bu arada
drop serpmek, atmak, damlatmak
a pinch of.... bir tutam, bir pinçik.......
constantly sürekli olarak
movie theatre sinema salonu
comment yorum
buy satın almak
arrive varmak, ulaşmak
how much time? Ne kadar süre?
What is it? O nedir?
It doesn't matter. Sorun değil.
know bilmek
brownie çikolatalı kek
ways of cooking pişirme yöntemleri
lettuce marul
international uluslararası
raw çiğ, pişmemiş
plastik wrap streç film, kaplama naylonu
tool alet, araç-gereç
tsp of.... çay kaşığı .....
bamboo mat bambu hasır
remove uzaklaştırmak, çıkarmak
seed çekirdek
sesame susam
cherry kiraz, vişne
say it again tekrar söylemek
repeat tekrar etmek
carrot havuç
cilantro kişniş
What else? Başka ne?
put in içine koymak
apple pie elmalı pasta
same aynı
type of tür, çeşit
Serve servis etmek, sunmak
immediately hiç beklemeden, hemen
well iyi, güzel
go out dışarı gitmek
order sipariş etmek
sometihing birşey
decide karar vermek
choice seçenek
unhealthy sağlıksız
come back geri gelmek
the day after.... ....dan sonraki gün
couscous kuskus
become olmak
a kind of.... bir tür .....
Anything else? Başka bir şey var mı?
That's all for now şimdilik hepsi bu kadar
baking powder kabartma tozu
as soon as ....yapar yapmaz / hemen, derhal
beef biftek, sığır eti
beef broth et suyu
bell pepper dolmalık biber
cornstarch mısır unu
dried kurutulmuş
freezer dondurucu
greasy yağlı
improve geliştirmek
seaweed deniz yosunu
sheet yaprak
toward ...e doğru
Created by: mudog
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards