Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Atáirgeadh Daonna

TS Eolaíocht Bitheolaíocht

TermDefinition
Gaiméit Gnéaschill
Speirm An ghaméit fhireann.
Ubh An ghaméit bhaineann.
Caithreachas Treimhse sa saol nuair a athraionn an corp ó leanbh go duine fásta.
Seamhan An leacht ina snámhann na speirme.
Ubhagáin Áit ina dhéanfar Uibheacha
Úirí Áit ina dhéanfar Speirme.
Cadairne Structúr ina mbíonn na húirí ag teocht líos lú ná an corp.
Úiréadra Imíonn speirm & seamhan tríd an píopa seo agus amach.
FeadánFallópach Tárlaíonn toirchiú anseo.
Toirchiú Nuair a nascann Ubh le Speirm.
Útaras Áit ina bhfuil an féatas le linn toircheas.(ag súil paiste)
Ceirbhéacs Bealach isteach sa útaras.
Faighean Áit ina mbíonn an péineas le linn comhriachtan (gnéas).
Míostrú Nuair a scaoiltear an líneáil an útaras chuille mhí.
Síogót Cill atá déanta nuair a nascann speirm agus ubh.
Amnían Mála sreabhan cosanta ina forbraíonn féatas.
Plaicaint Tugann sí bia agus ocsaigin don féatas agus baineann sí fuíoll substaintí.
Frithghinúint Bealach chun cosc a chur ar thoirchiú.
Created by: alidonald