Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Atáirgeadh Daonna

TS Eolaíocht Bitheolaíocht

TermDefinition
Gaiméit Gnéaschill
Speirm An ghaméit fhireann.
Ubh An ghaméit bhaineann.
Caithreachas Treimhse sa saol nuair a athraionn an corp ó leanbh go duine fásta.
Seamhan An leacht ina snámhann na speirme.
Ubhagáin Áit ina dhéanfar Uibheacha
Úirí Áit ina dhéanfar Speirme.
Cadairne Structúr ina mbíonn na húirí ag teocht líos lú ná an corp.
Úiréadra Imíonn speirm & seamhan tríd an píopa seo agus amach.
Feadán Fallópach Tárlaíonn toirchiú anseo.
Toirchiú Nuair a nascann Ubh le Speirm.
Útaras Áit ina bhfuil an féatas le linn toircheas.(ag súil paiste)
Ceirbhéacs Bealach isteach sa útaras.
Faighean Áit ina mbíonn an péineas le linn comhriachtan (gnéas).
Míostrú Nuair a scaoiltear an líneáil an útaras chuille mhí.
Síogót Cill atá déanta nuair a nascann speirm agus ubh.
Amnían Mála sreabhan cosanta ina forbraíonn féatas.
Plaicaint Tugann sí bia agus ocsaigin don féatas agus baineann sí fuíoll substaintí.
Frithghinúint Bealach chun cosc a chur ar thoirchiú agus STIs
Téististéarón Hormón freagracht as forbairt ghnéasach fhireann.
Éastraigin Hormón freagracht as forbairt ghnéasach bhaineann.
Created by: alidonald
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards