Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kontinentalni travnj

Biljke i životinje

QuestionAnswer
djetelina oprašuju je kukci,na korijenu ima zadebljanja i kvržice žii u simbiozi s bakterijom
vodopija ima čvrstu stabljiku i svjetloplave cvatove cvate cijelo ljeto proizvodi nadomjestak od kojeg se proizvodi bijela kava
trave zeljaste biljke koje doro podnose sušu imaju plitko i čupavo korijenje česte trave su livadna vlasulja,livadna vlasnjača,ljulj,mišji repak
škanjac živi u šumi gradi gnijezda na drveću ima dobar vid te jak i svinut kljun plijen su mu miševi,krtice,žabe i gmazovi
bumbar ima crnožuto dlakavo tijelo živi zadružnim načinom života i gradi nastambe u tlu hrani se nektarom cvijetova i oprašuje ih
maslačak veličinom listova se prilagođava različitoj količini svjetla cvat mu je žuta glavica i oprašuje se kukcima
travnjak kopneni ekološki sustav u kojem prevladavaju trave i druge zeljaste biljke
leptiri razvijaju se iz ličinke-gusjenice koja jede lišće gusjenice su najčešće zelene odrasli leptiri sišu slatki sok i oprašuju biljke
zelembać gušter bojom tijela prilagođen okolišu njegova temperatura ovisi o temperaturi okoliša za toplih je dana vrlo brz i lovi kukce
Created by: Iva Jursic