Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Na Meáin Chumarsáide

BéarlaGaeilge
Magazine, magazines Iris,irisí
Newspaper páipéar nuachta
The radio Raidió
The television Teilifís
Television programmes Cláir theilifíse
The Internet An t-idirlíon
Website Suíomh gréasáin
Mobile phone Fón siúil
DVD's DVDanna
Videos Físeain
The set Láithreán/seit
Actor Aisteoir
Acting Aisteoireacht
Film star Réalta scannán
The characters Na pearsana
The main character An príomhphearsa
The main role An príomhpháirt
The producer An léiritheoir
The director An stiúrthóir
The crew An fhoireann
The novelist An t-úrscéalaí
Comedy movies Scannáin/Leabhair ghrinn
Science-fiction movies/books Scannáin/Leabhair fhicsean eolaíochta
Horror movies/books Scannáin/Leabhair uafáis
Epic movies/books Scannáin/Leabhair eipice
Adventure movies/books Scannáin/Leabhair eachtraíochta
Autobiography Dírbheathaisnéis
To enjoy Taitin le
Interesting Suimiúil
apps Aip(eanna)
It's useful Tá sé úsáideach
I would be lost without the phone Bheinn caillte gan an fón
I can get the bus times on an app on my phone Is féidir liom am an bhus a fháil ar aip ar m'fhón
I download Íoslódáilim
I upload Uaslódáilim
Instagram is my favourite social site Is é instagram an suíomh sóisialta is fearr liom
You can follow very interesting people Is féidir daoine an-suimiúil a leanúint.
I share stories and other interesting things I find Roinnim scéalta nó rudaí éile suimiúla a fhaighim
They are great facilities to talk to you friends Is áiseanna iontacha iad chun labhairt le do chairde
Especially when you have friends that live abroad Go háirithe nuair atá cairde leat ina gcónaí that lear
Don't believe eveything you read on the internet Ná chreid gach rud a léann tú ar an idirlíon
This problem is flourishing in schools in this country Tá an fadhb seo ag flúirseach i scoileanna na tíre
It's difficult to solve a thing like this because of the freedom that comes with the internet Is deacair rud mar seo a réteach toisc go mbaineann saoirse leis an idirlión
It's often that people misuse this freedom Is minic a bhaintear mí-úsáid as an saoirse sin
Proper education should be given to children about the power of the internet Ba cheart oideachas ceart a chur ar dhaoine óga faoi chumhacht an idirlíon
To be on guard Bí + san airdeall
You have to be careful when you are surfing Caitheann tú a bheith cúramach is tú ag surfáil
They look at perfect people on the screen and they don't understand that that world isn't real Feachann siad ar dhaoine foirfe ar an scáileán is ní thuigeann siad nach bhfuil an domhain sin réadúil
This nourishes problems Cothaíonn sé sin fadhbanna
Staying in contact with friends ag fanacht i dteagmháil le cairde
Too many accidents happen because of people talking on the mobile phone when they're driving Is iomaí timpiste a tharlaíonn mar chúis daoine a bhíonn ag caint ar an bhfón póca agus iad ag tiomáint
Informations is available at the touch of a button Tá eolas ar fáil ar bhrú cnaipe
The past is over Is mór idir inniú agus inné
Bullying An mhaistíneacht
Bullying occured to 24 percent of young people between 9 and 7 years old Rinneadh maistíneacht ar 24 faoin gcéad de dhaoine óga idir 9 agus 17 mbliana d'aois
Mental health Sláinnte intinne
In the world of the social webs nothing is safe however I ndomhan na ngréasan sóisialta, níl aon rud sábháilte áfach
Anonymous cyberbullies can insult you, hurt you and destroy your life Is féidir le cibearbhulaithe anaithnid tú a mhaslú, a ghortú agus do shaol a lot
Created by: dcor90
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards