Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Aparell digestiu

Anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu

QuestionAnswer
Transformació dels aliments en nutrients Digestió
Pas dels nutrients del tub digestiu als vasos sanguinis Absorció
Entrada d’aliments al tub digestiu Ingestió
Eliminació de les substàncies no digerides a l’exterior Defecació
Aparells que intervenen en la nutrició Digestiu, respiratori, circulatori i excretor
Òrgans del tub digestiu Boca, faringe, esòfag, estómac, intestí prim i intestí gros
Glàndules digestives Glàndules salivals, el fetge, el pàncrees
Estan a la boca Llengua, dents i glàndules salivals
Procés de digestió mecànica que té lloc a la boca Masticació
Acte de pas de l'aliment cap a l'esòfag amb tancament de l'epiglotis Deglució
Conducte comú a les vies respiratòries i les digestives. Faringe
Vàlvula que tanca la tràquea i permet l'aliment seguir cap a l'esòfag. Epiglotis
Tub musculós que uneix la faringe amb l'estómac Esòfag
Tub de 6 m de longitud que es troba plegat a la cavitat abdominal Intestí prim
Última porció del tub digestiu Intestí gros
Parts de l'intestí gros Cec, colon i recte
Petita prolongació del cec Apèndix vermiforme
Obertura del recte a l'exterior Anus
Tubs que comuniquen les orelles amb la faringe Trompes d'Eustaqui
La digestió es produeix a l'estómac
Intercanvi de diòxid de carboni i oxigen a les cèl·lules Respiració cel·lular
Aliments mastegats i amarats de saliva Bol alimentari
Moviments de contracció i relaxació dels músculs del tub digestiu Moviments peristàltics
Vàlvula d'entrada a l'estómac Càrdies
Glàndules annexes del tub digestiu Glàndules salivals, fetge i pàncrees
Funcions digestives Ingestió, digestió, absorció i defecació
Absorció d'aigua i sals minerals Es realitza a l'intestí gros
Mescla dels aliments amb la saliva Insalivació
Massa semi líquida espessa i molt àcida que es forma a l'estómac Quim
Esfínter de sortida de l'estómac Pílor
Primera part de l'intestí prim Duodè
Suc que es produeix al pàncrees Suc pancreàtic
Massa blanquinosa que es produeix a l'intestí prim Quil
Lloc on es produeix l'absorció de nutrients Intestí prim (jejú i ili)
Replegaments que presenten les parets de l'intestí prim Vellositats intestinals i microvellositats
Accions que compren la digestió gàstrica Química (sucs gàstrics ) i mecànica (moviments peristàltics)
Components del suc gàstric Àcid clorhídric i pepsina
Residu finals de la digestió Femta
Substàncies que produeixen els bacteris simbiòtics de l'intestí gros Vitamina B12 i vitamina K
Lloc on s'acumula la femta Recte
Created by: angelsfri
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards