Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Aparell digestiu

Anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu

QuestionAnswer
Transformació dels aliments en nutrients Digestió
Pas dels nutrients del tub digestiu als vasos sanguinis Absorció
Entrada d’aliments al tub digestiu Ingestió
Eliminació de les substàncies no digerides a l’exterior Defecació
Aparells que intervenen en la nutrició Digestiu, respiratori, circulatori i excretor
Òrgans del tub digestiu Boca, faringe, esòfag, estómac, intestí prim i intestí gros
Glàndules digestives Glàndules salivals, el fetge, el pàncrees
Estan a la boca Llengua, dents i glàndules salivals
Procés de digestió mecànica que té lloc a la boca Masticació
Acte de pas de l'aliment cap a l'esòfag amb tancament de l'epiglotis Deglució
Conducte comú a les vies respiratòries i les digestives. Faringe
Vàlvula que tanca la tràquea i permet l'aliment seguir cap a l'esòfag. Epiglotis
Tub musculós que uneix la faringe amb l'estómac Esòfag
Tub de 6 m de longitud que es troba plegat a la cavitat abdominal Intestí prim
Última porció del tub digestiu Intestí gros
Parts de l'intestí gros Cec, colon i recte
Petita prolongació del cec Apèndix vermiforme
Obertura del recte a l'exterior Anus
Tubs que comuniquen les orelles amb la faringe Trompes d'Eustaqui
La digestió es produeix a l'estómac
Intercanvi de diòxid de carboni i oxigen a les cèl·lules Respiració cel·lular
Aliments mastegats i amarats de saliva Bol alimentari
Moviments de contracció i relaxació dels músculs del tub digestiu Moviments peristàltics
Vàlvula d'entrada a l'estómac Càrdies
Glàndules annexes del tub digestiu Glàndules salivals, fetge i pàncrees
Funcions digestives Ingestió, digestió, absorció i defecació
Absorció d'aigua i sals minerals Es realitza a l'intestí gros
Mescla dels aliments amb la saliva Insalivació
Massa semi líquida espessa i molt àcida que es forma a l'estómac Quim
Esfínter de sortida de l'estómac Pílor
Primera part de l'intestí prim Duodè
Suc que es produeix al pàncrees Suc pancreàtic
Massa blanquinosa que es produeix a l'intestí prim Quil
Lloc on es produeix l'absorció de nutrients Intestí prim (jejú i ili)
Replegaments que presenten les parets de l'intestí prim Vellositats intestinals i microvellositats
Accions que compren la digestió gàstrica Química (sucs gàstrics ) i mecànica (moviments peristàltics)
Components del suc gàstric Àcid clorhídric i pepsina
Residu finals de la digestió Femta
Substàncies que produeixen els bacteris simbiòtics de l'intestí gros Vitamina B12 i vitamina K
Lloc on s'acumula la femta Recte
Created by: angelsfri