Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Specii literare

Definirea speciilor literare

TermDefinition
Balada Poem narativ pe teme eroice, legendare, fantastice, prezentate în folclor. "Miorița", "Meșterul Manole"
Legenda Povestire populară care are, în general, drept subiect, evenimente sau ființe imaginare sau fapte reale deformate, înfrumusețate. "Cea din urmă noapte a lui Ștefan cel Mare" de D. Bolintineanu
Basmul Specie a epicii populare și culte, de obicei în proză în care personajele imaginare traversează întâmplări fantastice. "Tinerețe fără bătrânețe" de Petre Ispirescu
Snoava Narațiune umoristico-satirică, specie a literaturii populare. Este adesea hazlie și de obicei scurtă. Anton Pann
Poemul Specie lirică sub forma unor proze scurte în care se renunță la caracteristicile tradiționale ale poeziei. "Cântarea României" de Alecu Russo, "Ferestrele" de Ch. Baudelaire
Epopeea Relatare poetică a unor aventuri eroice. Lung poem eroic, specie a genului epic. "Mahabharata", "Ramayama", "Iliada", "Odiseea"
Fabula Compoziție alegorică, cel mai adesea în versuri, care ilustrează o morală. Personajele sunt adesea animale ale căror trăsături sunt asemenea oamenilor pe care-i reprezintă si care sunt ironizate. "Câinele și cățelul" de Gr. Alexandrescu
Schița Specie a genului epic în proză de mici proporții în care e surprins un singur moment din viața unui personaj "Momente și schițe" de I.L. Caragiale
Nuvela Scurtă compoziție literară de ficțiune, la început sinonimă cu povestirea. "Alexandru Lăpușneanul" de Costache Negruzzi
Romanul Specie a genului epic cu o acțiune complexă la care participă un număr mare de personaje și care realizează o imagine complexă a societății evocate. "Cei trei mușchetari" de Al. Dumas, "Ciocoii vechi și noi" de Nicolae Filimon
Tragedia Opera dramatica în versuri care reprezintă personaje eroice în situații conflictuale, excepționale, în măsura să trezească spaima sau mila. "Antigona" de Sofocle
Comedia Specie a genului dramatic care provoacă râsul prin zugrăvirea satirică a moravurilor, a tipurilor umane prin succesiunea unor situații neașteptate. Ciclul "Chirițelor" de V. Alecsandri, "O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale
Drama Piesă de teatru asemănătoare tragediei prezentând o acțiune violentă sau dureroasă în care comicul se poate alătura tragicului. "Despot Vodă" de V. Alecsandri, "Năpasta" de I.L. Caragiale
Elegia Poem liric al cărui ton e adesea tandru, trist și melancolic. În secolul al XV-lea, elegia tinde să dobândească un caracter filozofic. Tibul, Ovidiu
Oda Poem cântat la vechii greci. La moderni, poem liric de înaltă inspirație, compus din strofe simetrice. Asemenea cântecelor corului, această specie avea o compoziție triadică. V. Hugo, Puskin
Pastelul Termen provenit din limba franceză, semnificând pictura cu creioane moi. De la pictura în pastel, termenul s-a extins în literatură, definind delicatețea unei descrieri lirice. V. Alecsandri
Meditația Specie a genului liric în versuri în care e descris un fenomen din natură ale cărui concluzii devin valabile și pentru oameni. Gr. Alexandrescu, "Meditație", Eminescu
Satira Opera în general în versuri în care autorul ironizează ridicolul contemporanilor sau le conturează viciile. Gr. Alexandrescu, "Satiră. Duhului meu"
Pamfletul Specie a genului liric în care sunt criticate defectele unei persoane, societăți cu intenția îndreptării. Poate fi în proză sau în versuri. Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu.
Sonetul Piesă lirică alcatuită din patrusprezece versuri cu aceeași măsură dispusă în două catrene cu rima îmbratișată. Este o poezie cu formă fixă, cea mai frecventată. Dante, Petrarca, Leonardo da Vinci, Michelangelo etc
Rondelul Poezie cu formă fixă, alcătuită din trei catrene și un vers izolat. Versurile 1 si 2 sunt identice cu versurile 7 si 8. Al. Macedonski prin "Poema rondelurilor"
Gazelul Poezie cu formă fixă alcătuită din strofe cu 2 versuri; originară din literaturile orientale, ajunge în Europa la începutul secolului XIX G. Cosbuc, M. Eminescu, Goethe
Glosa Specie a genului liric cu formă fixă. Prima strofă e alcătuită din 4, 6, sau 8 versuri ce conțin tema de bază. Fiecare vers e comentat într-o strofă specială de aceeași mărime cu prima. M. Eminescu, "Glossa"