Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Paronimie

Exercițiu de verificare a cunoașterii semnificațiilor lexemelor.

QuestionAnswer
Solitar care este singur, izolat.
Solidar care e legat de cineva, ceva printr-o responsabilitate, interes comun.
Insera a introduce un fragment, o informație într-un tabel, text, ziar etc.
Însera a se face seară.
Enerva a face să-și piardă sau a-și pierde calmul, a-și ieși sau a scoate pe cineva din fire; a (se) înfuria, a (se) irita; a (se) indispune.
Inerva a produce o stare de excitare a unui organ sau a unui țesut.
Lacună spațiu gol în interiorul unui corp; gol, lipsă în continuitatea, în integritatea unui lucru, întrerupere involuntară și penibilă într-un text, în înlănțuirea unor fapte, a unor idei, ceea ce lipsește pentru ca un lucru să fie bun, desăvârșit.
Lagună porțiune din bazinul unei mări sau al unui ocean separată aproape complet de rest printr-o fâșie îngustă de pământ.
Familiar intim, cunoscut, știut, obișnuit, simplu, fără pretenții, prietenos, fără respectul cuvenit.
Familial care aparține familiei, privitor la familie; destinat familiei.
Glacial referitor la gheață, rece ca gheața, care îngheață. Fig. (Despre acțiuni, manifestări ale oamenilor) Lipsit de orice căldură, bunăvoință, prietenie; distant, rece.
Glaciar provenit din topirea ghețarilor; rezultat în urma acțiunii ghețarilor. Perioadă glaciară = perioadă din era cuaternară în care ghețarii ocupau regiuni foarte întinse pe pământ și în care alternau intervalele reci cu cele calde
Fișă foaie (mică) de hârtie sau de carton folosită pentru a face însemnări în cursul unei documentări, foaie care conține note, observații, detalii documentare.
Fisă mică placă de metal, poate servi drept plată convențională într-un local, jocurile de noroc=jeton, piesă metalică în formă de monedă care, introdusă în mecanismul unui automat, declanșează funcționarea acestuia.
Created by: Liliana Miu