Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Teoric Eiceolaíochta

Bitheolaíocht Ardteist

TermDefinition
Éiceolaíocht Staidéar ar phlandaí & ar ainmhithe & ar an ngaolmhaireacht atá acu lena dtimpeallacht
Bithsféar An chuid sin den domhan & den atmaisféar inar féidir le rudaí beo maireachtáil.
Éiceachóras Pobal na n-orgánach beo & an timpeallacht ina maireann siad.
Iomaíocht An choimhlint idir organaigh i gcomhair achmhainn atá gann.
Creachóireacht Ag marbh (nó bailiú) agus ag ithe ainmhí eile.
Seadánachas Ag maireachtáil ar nó i speiceas eile (déanamh díobháil)
Tosca Éidifeacha Tosca a bhfuil baint acu leis an ithir
Táirgeoirí Orgánaigh a dhéanann a mbia féin (ó ábhar neamhorgánach)
Tomhaltóirí tosaigh Luibhiteoirí & dianscaoilteoirí a itheann plandaí.
Tomhaltóirí tánaisteacha Feoiliteoirí, itheann siad na tomhaltóirí tosaigh.
Tomhaltóirí treasacha Itheann siad tomhaltóirí tánaisteacha.
Dianscaoilteoirí Orgánaigh a itheann / meathann rudaí marbh (aischuir mianraí)
Biashlabhra Spriceas amháin ag gach leibhéal trófach
Bia-eangach Ar a laghad 2 bhiashlabhra idircheangailte.
Gnathóg Áit a mhaireann speiceas (nó Orgánaigh)
Cumann Na speicis uile a bhfuil na hachmhainní in éiceachóras á roinnt acu. (Community)
Pobal Baill den speiceas céanna atá ina gcónaí in eiceachóras.
Nideog An ról feidhmiúil a bhíonn ag an orgánach san eiceachóras.
Toisc bhitheach Tionchar na n-orgánaigh beo ar a chéile.
Suirbhé cáilíochtúil D’fhonn láithreacht speicis a dheimhniú.
Siombóis Gaolmhaireacht idir speiceas (difiúla) ina mbhaineann ceann acu ar a laghad tairbhe as.
Comórtas sriob screab Faigheann chaon orgáinaigh cuid d'achmhainn.
Saprafíteach Maireachtáil ar orgánaigh marbh.
Cáinníochtúil Méid / uimhir aonair speiceas i lathair.
Pirimid Uimhreach Léaráid a thaispeánann orgánaigh ag chaonn leibhéal trófach.
Trúailiú Aon rud díóbhálach don timpeallacht
Miníocaíocht Céatadánach Céatadán cuadraí ina bhfuil speiceas i lathair
Uiliteoir Íosann plandaí agus ainmhithe.
Heitreatrófach Faigheann Bia ó orgánaigh eile / ní dhéanann siad a mbia féin.
Eochar Leabhar nó billeog le treoir / aitheantas speiceas difriúla.
Flóra Plandaí
Fána Ainmhithe
Oiriúnú Gnéithe a chabhraíonn l'orgánaigh maireachtáil ina gcomhshaol / timpealleacht. (Adaptation.)
Fachtóirí Aibitheach Fachtóirí neamh-bheo le tionnchar ar n horgánaigh san eiceachóras.
Comórtas Choimhlinte Coimhlint díreach idir dhá orgánach le hagheadh achmainne gann. Ní fhaigheann ach ceann amhain acu an achmhain.
Created by: alidonald
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards