Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Teoric Eiceolaíochta

Bitheolaíocht Ardteist

TermDefinition
Éiceolaíocht Staidéar ar phlandaí & ar ainmhithe & ar an ngaolmhaireacht atá acu lena dtimpeallacht
Bithsféar An chuid sin den domhan & den atmaisféar inar féidir le rudaí beo maireachtáil.
Éiceachóras Pobal na n-orgánach beo & an timpeallacht ina maireann siad.
Iomaíocht An choimhlint idir dhá organach nó níós mó le haghaidh achmhainne atá gann.
Creachóireacht Nuair a sheilgeann agus a mharaíonn ainmhí amháin ainmhí eile le haghaidh bia.
Seadánachas Dhá orgánach éagsúla ag maireachtáil lena chéile, tairbhe á baint ag ceann díobh (an seadán) agus dochar a dhéanamh don ceann eile (an tóstach).
Tosca Éidifeacha Tosca a bhfuil baint acu leis an ithir
Táirgeoirí Orgánaigh a dhéanann a gcuid bia féin ag úsáid fuinneamh na gréine
Tomhaltóirí tosaigh Luibhiteoirí & dianscaoilteoirí a itheann plandaí.
Tomhaltóirí tánaisteacha Feoiliteoirí, itheann siad na tomhaltóirí tosaigh.
Tomhaltóirí treasacha Itheann siad tomhaltóirí. tánaisteacha
Dianscaoilteoirí Orgánaigh a itheann / meathann rudaí marbh
Biashlabhra Pictiúr den aistriú fuinnimh san éiceachóras & den ghaolmhaireacht chothaitheach a bhíonn idir orgánaigh diffrúla
Bia-eangach Ar a laghad 2 bhiashlabhra a thrasnaíonn a chéile
Gnathóg Áit ina gcónaíonn orgánach
Cumann Na speicis uile a bhfuil na hachmhainní in éiceachóras á roinnt acu.
Pobal Baill den speiceas céanna atá ina gcónaí in eiceachóras.
Nideog An ról a bhíonn ag an orgánach sa ghnáthóg
Toisc bhitheach Toisc bheo.
Suirbhé cáilíochtúil D’fhonn láithreacht speicis a dheimhniú.
Created by: alidonald