Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

An tÁdh

Foclóir ar 'An tÁdh' le Pádraig O Conaire

GaeilgeBéarla
An tádh Luck
Scéalaí Story teller
i bhfolach hidden
ag bádoireacht Boating/Sailing
Caladh Harbour
Crannchur Lottery
Tráithnín blade of grass
Díomá Disappointed
Bádh gach duine Everyone was drowned
fliuch go craiceann Drenched
Eachtra incident
Tubaiste Disaster
Tubaisteach Disastrous
Tragóid tragedy
Tragóideach tragic
Chuaigh an bád go toinn poill The boat went under
Cailleadh Was lost
Mí-ádh Misfortunate
Scéal brónach Sad story
Scéal suimiúil Interesting story
beirt bhuachaillí two boys
Gan dabht Without a doubt
Dlúthchairde best friends
Áiféala Regret
Gardaí síochána Gardaí
cnoc hill
an bádóreacht boating
an t-ádh luck
bhí sceitimíni orthu they were excited
cleas trick
fonn oibre desire to work
i measc na muc among the pigs
máidí ramha oars
málaí folamh empty bags
margadh muc pig market
Triúr three people
trí thraithnín three straws
rothar bike
bád boat
lascadh a beating
úafasach horrible
Bhí Padraig, Séamas agus Micilín i bhfolach ar an trá Padraig, Séamas agus Micilín were hiding on the beach
Ní raibh fonn oibre orthu They had no desire to work
Ba mhaith leo dul ag bádóireacht They wanted to go boating
Fuair said lascadh an t-am roimhe sin nuair a thóg said bád Mharcais Bhig go hInis Mór. They got a beating the last time they too Marcus Bhig's Boat to Inis Mór
Mar sin, bhí na buachaillí scanraithe Therefore, the boys were scared
Bhí margadh muc ar siúl agus bhí Tom Beag ag dul ar a bhád There was a pig market going on and Tom Beag was going on his boat
Smaoinigh Pádraig faoi phlean Pádraig thought of a plan
Bhí málaí muice ar an mbád There were pig bags on the boat
Bhí plean ag Padraig chun dul isteach sna málaí muice ar an mbád Padraig's plan was to get into the pig bags on the boat
Ach, ní raibh ach spás do bheirt. But there was only space for two
Rachadh beirt ar an mbád agus fanfadh duine amháin ar an gclaí Two would go on the boat and one would stay on the pier
Tharraing na buachaillí tráthníní The boys drew blades of grass
Tharraing Pádraig an ceann ab fhaide Pádraig drew the longest piece
Bheadh sé ag fanacht siar He would be staying behind
Cheangail sé na bucahaillí eile sna málaí He tied the other boys in the bags
Tháinig Tom Beag le roinnt fhear eile Tom Beag came with some other men
Bhí said ag canadh They were singing
Ba fhear cantalach é Tom Tom was a cranky man
Chonaic sé Pádraig agus d'inis sé dó chun dul abhaile He saw Pádraig and told him to go home
D'imigh Tom Beag agus na buachaillí ar an mbád The boys and Tom left on the boat
Bhí brón mór ar Phádraig Pádraig was very sad
Thosaigh sé ag caoineadh He started crying
Thit sé ina chodladh ar an trá He fell asleep on the beach
Nuair a dhúisigh sé thosaigh sé ag siúl abhaile When he woke he began walking home
Bhuail sé le tuismitheorí Mhicilín He met Micilín's parents
Bhí Máthair Mhicilín ag caoineadh Micilín's Mother was crying
D'inis Pádraig an scéal di ó thus go deireadh Pádraig told her the story from start to finish
Lean sé abhaile He continued home
Nuair a shrioc sé, bhí athair Sheámais ann When he arrived, Séamas' Dad was there
Bhí fearg an domhain air He was very angry
D'inis sé an scéal dó faoin bhád He told him the story about the boat
Ansin, chuala Pádraig faoin timpiste Then Pádraig heard about the accident
Chuaigh an bád go tonn poill agus fuair gach duine bás ach dhá mhuc The boat sank and everyone died but two pigs
Bhí croí Phádraig briste i ndiadh a chairde Padraig's heart was broken for his friends
Bhí an t-ádh le Pádraig ar an lá sin Pádraig was lucky that day
Created by: dcor90
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards