Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

A fejes káposzta

A fejes káposzta, rokonai és kártevője

QuestionAnswer
Mi a palánta? Fiatal növény, aminek 2-3 levele van. Általában a magot melegágyba(üvegház) vetik és a palánta kerül szabad földbe.
A fejes káposzta gyökérzete: főgyökérzet
A káposzta levelei egymásra borulnak és kemény káposztafejet alkotnak.
Rövid, vaskos szára a torzsa
A káposzta levelei nagyok, húsosak, tápanyagot raktároznak
A káposzta virágja: sárga színű és négy sziromlevele van.
Termése : becőtermés
A fejes káposzta kétnyári növény, mert első nyáron csak a gyökérzet és a leveles szár fejlődik ki. A második nyáron hoz virágot és érlel termést.
A káposztát tartósíthatjuk savanyítással.
A káposzta savanyodását erjesztőbaktériumok okozzák.
Virágzatát fogyasztjuk: a karfiolnak és a brokkolinak.
A karalábé megvastagodott szárát fogyasztjuk
A kelbimbó rügyeit fogyasztjuk.
A káposzta kártevője: káposztalepke
A káposztalepke testfelépítése: három testtáj: fej, tor, potroh három pár ízelt láb két pár szárny
Szárnyait kitinpikkelyek fedik, ez adja a mintázatát.
Fejlődése: teljes átalakulás: pete, lárva, báb, kifejlett rovar(= imágó)
A petékből kikelő hernyók jellemzői: a levelekkel táplálkoznak, gyorsan nőnek, többször vedlenek
Created by: Vatai Anna