Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Short sentences

Short sentences

English Malayalam
How much will it cost? Adhine Etra vilayakum?
I didn't do it intentionally ഞാൻ മനഃപൂർവം ചെയ് തതല്ല
Adutha thavana- Next time
Ithuvare Illa Not yet
What time is it എത്ര മണിയായി
This occured to me അത് എനിക്ക് തോന്നി
Be careful not to fall down വീഴാതെ നോക്കണേ
The books became unwanted പുസ്തകം വേന്താതായി
What nayar say is not true. നായർ പറയുന്നത് ശരിയല്ല
He has been going out from times to times അയാൽ ഇടകിടെ ഇറങ്ങി പോകാരുണ്ട്
Try it/ taste it കഴിച്ച് നോക്കു
Don't do that അത് ചെയൃരുത്
Important പ്രധാനമായി
The servant must have been taking a little money every day. വേലകാരൻ എന്നും കുറച്ച് പണം എടുക്കാറു- ണ്ടായിരിക്കുണം
Mr asked if i come to the office എനിക്ക് ആഫീസിൽ വരാമോ എന്ന് സാർ ചോദി- ക്കുന്നു
ചോദിച്ചതിനുശേഷം After asking
Before going പോകുന്ന- തിനുമുമ്പ്
Ravi that i study is coming niangalude classil പഠിക്കുന്ന രവി വരുന്നു
The young people who have a job ജോലിയുള്ള യുവാകർമാർ
If you come its a good idea വന്നാൽ കൊല്ലാം
Going is enough? പോയാൽ മതി
It's nice നന്നയിരി- ക്കന്നു
പോകണ്ട Don't go (polite)
Don't go (forceful) പോകാരുത്
Unwanted matters വേണ്ടാത്ത കാരൃങ്ങൽ
Children who don't go to school സ് ക്കൂളിൽ പോകാത്ത- കുട്ടികൽ
Because of not liking me എന്നെ ഇഷടമി- ല്ലാത്തത്
Why aren't you going? എന്ത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൽ പോകാത്തത്
Is because you haven't done the work that you are being terminated. ജോലി ചെയാ- ഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പിരച്ചുവിടുന്നത്
അ സ് ത്രീ ഒന്നും അറിയാത്തവൽ ആണ് That woman doesn't know anything
Those who have something to ask
എന്നോട് വല്ലതും ചോദിക്കണ- മെന്നൂള്ളവർ
Don't fight തരക്കിക്കാ- തിരികു
He beats me with a stick അയാൽ എന്നെ വടികൊണ്ട് അടിച്ചു
All the house got decorated എല്ലാ വീടുകളും അലന്കരി- കപ്പെടുന്നു
We passed the time talking നിങ്ങൽ സംസാരിച്ചു-കൊണ്ട് സമയം കഴിച്ചു
I had her call Ravi ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് രവിയെ വിളിപ്പിച്ചു
When he come i will ask that അവൾ വരുന്പോൾ ഞാൻ അട് ചോദിക്കാം
He changed cloth as soon as he came അവൻ വണയുടൻ വേയഷം മാറി
ഞാൻ ബസ്സ്ററോപ്പിൽ എത്തേണ്ട താമസം ബസ് വിട്ട് പോയി
They gave him something അവർ എന്തോ അവന് കൊടുത്തു
No sooner did i reach the bus stop than the bus took off. (Missed the bus)
Her look has improved അവളെ കാണാൻ ഭേദപ്പെട്ടു
I am in trouble ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടു
Those who like tea ചായ ഇഷ്ടമു-ള്ളവർ ചായ ഇഷ്ടപ്പെ-ടുന്നവർ
Good late coming is not good അവൻ താമസിച്ച്വരുന്നത് നല്ലതല്ല
His coming late is not good അവനെറ താമസിച്ചുള്ളവരവ് നല്ലതല്ല
They wouldn't let us enter the movie theater. അവർ ഞങ്ങളെ സിനിമാശാലയിൽ കയറാൻ സമ്മതക്കുകയില്ലായിരുന്നു
There is no other way for you to go there നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല
She will dance or sing അവൾ ആടുകയോ പാടുകയോ ചെയും
Good late coming is not good അവൻ താമസി-ച്ച്വരുന്നത് നല്ലതല്ല
His coming late is not good അവനെറ താമസിച്ചു-ള്ളവരവ് നല്ലതല്ല
They wouldn't let us enter the movie theater. അവർ ഞങ്ങളെ സിനിമാശാ-ലയിൽ കയറാൻ സമ്മതക്കു-കയില്ലായിരുന്നു
There is no other way for you to go there നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുകയ-ല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല
She will dance or sing അവൾ ആടുകയോ പാടുകയോ ചെയും
Your school run better than mine സാറിനെറ സ്ക്കൂൾ എനെറ സ്ക്കൂലി-നേകാൾ നല്ലതയിട്ട് നടകുനു
This hours is bigger than that house. ഇ വീട് ആ വീടിനേകാൾ വലിയതാണ്
Mother must be hungrier than us അമ്മക്ക് നമ്മളേകാൾ കൂടൂതൽ വിശപ്പണ്ടാ-യിരികണം
I am not as tall as rama എനിക്ക് രമയുടെ അത്രയും പൊകമില്ല.
I am as thin as Satish ഞാൻ സതീഷിനെറ അത്രയും വണ്ണം കുറഞ്ഞുവൻ ആണ്
Who is the tallest of them? അവരിൽ ആർക്കാണ് എററവും കൂടുതൽ പോക്കം?
I will do this as fast as possible ഞാൻ ഇത് കഴിയുന്നതും വേഗം ചെയാം ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര വേഗം ചെയാം ഞാൻ ഇത് എത്രും വേഗം ചെയാം ഞാൻ കഴിവുള്
Sing along with me (permission) എനെറ കൂടെ പാടികോ
Several of fathers outdated opibions അച്ഛനെറ പല പഴയതായ അഭിപ്രായണ്ടൾ
The price will be around 20 rupees ഒരു ഇരുപതു രൂപ വിലയാകും
I don't want to hear that one thing എനിക്ക് അ ഒരു കാരൃം മാത്രം കേൾക്കണ്ട
You did that to me നി എന്നോടത് ചെയ്തല്ലോ
I dislike him എനിക്ക് അയാളോട് ഇഷ്ടകട് ഇണ്ട്
I came 3 months ago ഞാൻ വന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി
Don't go (polite)
That woman doesn't know anything
Do what you can pattunnathu cheyyuka.
Created by: Sahaja09
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards