Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Літературна вікторин

Установи відповідність

QuestionAnswer
Головний герой Білий кінь Шептало
Що втілює письменник в алегоричному образі коня? Суперечливу особу періоду "застою"
Які приємні спогади допомагають героєві у важкому повсякденному житті? Спогади про безтурботне дитинство, роки, які "пахли молоком і конюшиною"
Що розповідала мама про гордих білих коней? "від дідів і прадідів працювали на помості", а люди захоплювалися їхньою гордовитою поставою й аплодували їм
Чи змінилося життя білого коня? Білий кінь потрапив до «бригадного стовпища», яке сприймається нами як натовп безликих персоналій. Проте він переконаний, що потрапив до стайні тільки завдяки якомусь випадку, химерній долі
Чому Шептало втрачає своє «я» Переконує себе в тому, що до всього треба звикати, "супроти вітру не побіжиш, то краще, розумніше" прикидатися скореним, а вільним бути лише в душі
Коли виявляється твердість характеру Шептала? Протест проти приниження: "хлопчисько чіпкими руками пригнув голову коня, спритно накинув недогнуздок і владно сіпнув до себе"
Як почував себе на волі кінь? Прекрасно, описи природи допомагають розкрити внутрішній світ героя: «небо над Шептало напнулося, тріснуло навпіл; трави заворожили його своєю духмяністю»
Що змусило коня повернутися до стійбища? Він не хотів бути білим конем, а тому шубовснувся в калюжу і став сірим. Як усі!!!
Що стало алегоричним образом тогочасної системи? Стайня, яка кликала його до себе