Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Te Reo 6 - Haerenga

going places

Te ReoEnglish
Uta Shore
Tātahi Beach
Tāwāhi Overseas
Toa Shop
Tāone Town
Kura School
Whare pukapuka Library
Pēke Bank
Toa hoki kai Supermarket
Tauranga Waka rere Airport
Waka Boat/vehicle
Pahi Bus
Tereina Train
Waka roa Limousine
Waka topatopa Helicopter
Whaka rererangi Airplane
Motopaika Motorbike
Hoiho Horse
Paihikara Bike
Tarakihana Tractor
Tiki Fetch
Hoko Buy/sell
Hākinakina Play sports
Tutaki Meet
Whanaunga Relative
Kimi Search
Taonga Treasure
Tākaro Play
Kei te haere ahau ki Hawaii I am going to Hawaii
Ma runga aha? How are you travelling?
Ma raro By foot
Ma runga paihikara By bike
Hohipera Hospital
Whare karakia Church
Ingarangi England
Taraka Truck
Waka noho Caravan
Waka hākinakina Sports car
Motokā tere Racing car
Ki te aha? For what purpose?
Ki te kai To eat
Ki te inu waina To drink wine
Ki te pāti To party
Kei te haere a Kylie ki te tāone ma runga taxi ki te tutaki i āna hoa Kylie is going to town by taxi to meet her friend
Kua haere a Sharon rātou ko ngā tamariki ki the whare pikitiaki the mātakitaki Avatar Sharon and the children have gone to the movies to see Avatar
Ka haere a Kuka ki Tāmaki-makau-rau ma runga pahi ki te mātakitaki Homai te Pakipaki Kuka will go to Auckland by bus to watch Homai te Pakipaki
I haere ahau ki Bayfair ma runga motokā ki te hoki ngā kakahu I went to Bayfair by car to buy clothes
Mā hea koe haere ai? How will you go?
Mā hea a Donald haere air Ki Disneyland? How will Donald go to Disneyland?
Created by: PennyGNZ