Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

voortplanting 2vmbo

QuestionAnswer
Primaire geslachtskenmerken Geslachtskenmerken die al bij de geboorte aanwezig zijn, zoals ballen, baarmoeder en penis
Secundaire geslachtskenmerken Geslachtskenmerken die ontstaan vanaf de puberteit, zoals baardhaar, borsten en bredere schouders
Geslachtskenmerken Kenmerken die horen bij het geslacht, zoals borsten bij de vrouw en penis bij de man
Lichamelijke verandering in de puberteit Veranderingen van je lichaam zoals schaamhaar, okselhaar en secundaire geslachtskenmerken
Secundaire geslachtskenmerken bij jongens Borsthaar, baardgroei, zwaardere stem, gespierde lichaamsbouw
Secundaire geslachtskenmerken bij meisjes Borsten, brede heupen, ronde lichaamsvormen
Lichamelijke veranderingen in de puberteit Groeispurt en secundaire geslachtskenmerken ontstaan
Geestelijke veranderingen in de puberteit Meer belangstelling krijgen voor andere mensen, verliefd worden, seksualiteit begint een belangrijke rol te spelen
Sociale veranderingen in de puberteit Zelfstandiger opstellen, graag deel uitmaken van een groepje, soms last hebben van nare gevoelens
Balzak Huidplooi waarin teelballen en bijballen liggen de temperatuur is iets lager dan in de buikholte dat is gunstig voor de ontwikkeling van zaadcellen
Teelballen Vormen zaadcellen en maken hormoon testosteron
Bijballen Tijdelijk opslaan van zaadcellen
Zaadleiders Vervoeren van zaadcellen van de bijbal naar de urinebuis
Zaadblaasjes Voegen vocht toe waardoor de zaadcellen beter gaan bewegen
Prostaat Voegt vocht toe met voedingsstoffen voor de zaadcellen en sluit urinebuis af bij erectie
Urinebuis Vervoeren van urine en sperma
Sperma Bestaat uit zaadcellen en vocht uit de zaadblaasjes en de prostaat
Penis Sperma inbrengen in vagina
Zwellichamen Brengen de penis in erectie
Eikel Vangen de prikkels op die kunnen leiden tot een orgasme
Voorhuid Huidplooi om de eikel
Eierstokken Hierin vindt de ontwikkeling van de eicellen plaats (1 per 4 weken)
Eileiders Vervoeren eicellen van de eierstok naar de baarmoeder. Hierin vindt de bevruchting tussen eicel en zaadcel plaats
Baarmoeder Dikke laag spieren bekleedt met slijmvlies, waarin bevruchte eicel zich kan nestelen
Vagina Hierin komt sperma bij geslachtsgemeenschap, bij menstruatie worden stukjes baarmoederslijmvlies, slijm en bloed via de vagina verwijderd, bij een geboorte komt een kind via de vagina ter wereld
Kleine schaamlippen Produceren slijm waardoor de toegang tot de vagina glad wordt
Grote schaamlippen Liggen om de kleine schaamlippen
Clitoris vangt prikkels op die kunnen leiden tot een orgasme
Maagdenvlies Slijmvliesplooi die de vagina gedeeltelijk afsluit
Kenmerken van zaadcellen Erg klein, kunnen zelf bewegen, bevatten geen reservevoedsel, vele miljoenen per zaadlozing
Kenmerken van eicellen In verhouding groot, kunnen niet zelf bewegen, bevatten veel reservevoedsel, meestal 1 eicel per 4 weken
Hormonen (=regelstoffen) Regelen dat er geslachtscellen worden gemaakt en dat je in de puberteit komt
Masturbatie Zelfbevrediging
Baarmoederslijmvlies Bevat veel bloedvaten om embryo van voedingsstoffen te voorzien
Ovulatie = eisprong Vrijkomen van een eicel uit de eierstok
Bevruchting Kern van mannelijke geslachtscel smelt samen met kern van vrouwelijke geslachtscel
Innesteling Klompje cellen van bevruchte eicel zet zich vast in het baarmoederslijmvlies
Eicel leeft maar... 12-24 uur
Sperma leeft maar... 3-5 dagen
Wat gebeurt er bij geslachtsgemeenschap? Een man stopt zijn penis in de vagina van een vrouw.
Wat is zaadlozing? Er komt sperma met schokken uit de penis.
Een zaadlozing bevat....... miljoen zaadcellen 100 tot 400
Hoe kunnen de zaadcellen zich bewegen? Met behulp van de zweepstaart.
Menstruatie / ongesteld Baarmoederslijmvlies wordt afgestoten door samentrekken spierlaag baarmoederwand
Menstruatie stopt in De overgang
Menstruatiecyclus duurt hoeveel dagen 28 dagen
Wanneer is de ovulatie tijdens de menstruatiecyclus? Op de 14e dag
Ander woord voor anticonceptiemiddel Voorbehoedsmiddel
Welke voorbehoedsmiddelen zijn er? De pil, het condoom, het spiraaltje, geen sex tijdens de vruchtbare periode, het pessarium en sterilisatie
Binnen hoeveel uur moet je de Morning-after pil nemen? Binnen 72 uur
Embryo Kind in baarmoeder
Waar is de placenta (= moederkoek) voor? Zuurstof en voedingsstoffen gaan van moeder naar embryo Koolstofdioxide en andere afvalstoffen gaan van embryo naar moeder
Embryo bevindt zich in vruchtwater, beschermt tegen: Stoten ,uitdroging en temperatuurwisselingen
3 fases bevalling zijn? Ontsluiting, uitdrijving en nageboorte
Ontsluiting Begint met weeën = samentrekken spieren baarmoederwand Baarmoederhals en mond worden wijder Vruchtvliezen breken
Uitdrijving Vrouw helpt mee met persweeën Hoofdje komt als eerste naar buiten
Nageboorte Is placenta + resten navelstreng + vruchtvliezen
SOA Seksueel overdraagbare aandoening
Meest voorkomende SOA Chlamydia
Meest bekende SOA AIDS
Created by: woord
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards