Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hormony

Nazwy hormonów, miejsce, gdzie są wytwarzane i ich funkcje w organizmie

TermDefinition
wazopresyna / hormon antydiuretyczny Podwzgórze | Reguluje gospodarkę wodną organizmu.
TSH Przysadka mózgowa | Stymuluje pracę komórek tarczycy.
tyroksyna / T4 Tarczyca | Reguluje przemianę materii.
melatonina Szyszynka | Sprawia, że proces zasypiania jest szybszy i synchronizuje zegar wewnętrzny.
estrogeny Jajniki | Odpowiada za powstanie żeńskich cech płciowych i dojrzewanie komórek jajowych.
progesteron Ciałko żółte | Przygotowuje macicę do przyjęcia zarodka.
androgeny / testosteron Jądra | Odpowiada za powstanie męskich cech płciowych i wytwarzanie plemników.
parathormon Przytarczyce | Zwiększa stężenie wapnia we krwi, przenosząc jego cząsteczki z kości do krwioobiegu.
kalcytonina Tarczyca | Zmniejsza stężenie wapnia we krwi, przenosząc jego cząsteczki do kości.
adrenalina Rdzeń nadnerczy | Przyspiesza pracę serca i oddychanie oraz podnosi ciśnienie.
kortyzol Kora nadnerczy | Reguluje przemiany cukrów w organizmie.
hormony tropowe Przysadka mózgowa | Wpływają na pracę innych gruczołów.
oksytocyna Przysadka mózgowa | Odpowiada za skurcze macicy podczas porodu.
insulina Trzustka | Przyspiesza magazynowanie glukozy w wątrobie w postaci glikogenu przez co obniża poziom cukru we krwi.
glukagon Trzustka | Rozbija cząsteczki glikogenu i powoduje podniesienie poziomu cukru we krwi.
somatotropina / hormon wzrostu Przysadka mózgowa | Pobudza podział komórek, co skutkuje wzrostem organizmu.
Created by: Pompon
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards