Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hormony

Nazwy hormonów, miejsce, gdzie są wytwarzane i ich funkcje w organizmie

TermDefinition
wazopresyna / hormon antydiuretyczny Podwzgórze | Reguluje gospodarkę wodną organizmu.
TSH Przysadka mózgowa | Stymuluje pracę komórek tarczycy.
tyroksyna / T4 Tarczyca | Reguluje przemianę materii.
melatonina Szyszynka | Sprawia, że proces zasypiania jest szybszy i synchronizuje zegar wewnętrzny.
estrogeny Jajniki | Odpowiada za powstanie żeńskich cech płciowych i dojrzewanie komórek jajowych.
progesteron Ciałko żółte | Przygotowuje macicę do przyjęcia zarodka.
androgeny / testosteron Jądra | Odpowiada za powstanie męskich cech płciowych i wytwarzanie plemników.
parathormon Przytarczyce | Zwiększa stężenie wapnia we krwi, przenosząc jego cząsteczki z kości do krwioobiegu.
kalcytonina Tarczyca | Zmniejsza stężenie wapnia we krwi, przenosząc jego cząsteczki do kości.
adrenalina Rdzeń nadnerczy | Przyspiesza pracę serca i oddychanie oraz podnosi ciśnienie.
kortyzol Kora nadnerczy | Reguluje przemiany cukrów w organizmie.
hormony tropowe Przysadka mózgowa | Wpływają na pracę innych gruczołów.
oksytocyna Przysadka mózgowa | Odpowiada za skurcze macicy podczas porodu.
insulina Trzustka | Przyspiesza magazynowanie glukozy w wątrobie w postaci glikogenu przez co obniża poziom cukru we krwi.
glukagon Trzustka | Rozbija cząsteczki glikogenu i powoduje podniesienie poziomu cukru we krwi.
somatotropina / hormon wzrostu Przysadka mózgowa | Pobudza podział komórek, co skutkuje wzrostem organizmu.
Created by: Pompon