Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Finnish-English

Finnish to English translations

QuestionAnswer
bussinkuljettaja bus driver
tohtori doctor
inisinōōri Engineer
johtaja Manager/ boss/ director
lāākāri Medical doctor/ physician
muusikko musician
sairaanhoitaja nurse
pianisti pianist
poliisi police
presidentti president
pāāministeri prime minister
kuningatar Queen
toimittaja reporter
lehtimies Reporter/ journalist
myyjā sales assistants
sihteeri secretary
opiskelija student
oppetaja teacher
lippunmyyjā Ticket seller
viulisti violinist
tarjoilija waiter / waitress
disko disco
folkki (colloquial) folk music
kansanmusiikki folk music
kitara guitar
muusiikki music
bāndi (slang) music band
yhtye music band
orkesteri orchestra
piano piano
saksofoni saxophone
tango tango
trumpetti trumpet
viulu violinist
alushousut pants
aurinkolasit sunglasses
farkut jeans
hame skirt
hattu hat
housut trousers
kassi bag
kaulahuivi scarf
kaulaliina
kengāt shoes
kenkā shoe
kumisaappaat rubber boots
kāsilaukku hand bag
kāsine glove
kāsineet a pair of gloves
lenkkarit sneakers (slang)
lenkkitosut sneakers
paita men's shirt
pss = pussi bag (paper/plastic)
puku men's suit
saapas a boot
saappaat a pair of boots
saatakki raincoat
saandali sandals
satenvarjo umbrella
shortsit shorts
sukat a pair of socks
sukka sock
t-paita t-shirt
takki coat or jacket
talvisaappaat winter boots
talvitakki winter coat
turkki fur coat
rotsi coat (slang)
sairanhoitaja nurse
kasvissyoja vegetarian
opiskelija student
laulaja singer
hyvää huomenta good morning
hyvää päivää good day
hyvää iltaa good evening
hyvää yötä good night
näkemiin (formal); puhelimiin (phone) good bye
kaikki all/ everyone
kuvitella imagine
neuraa to love
ole hyvä/ olka hyvä please
juuri just
ilmasto climate
pitkä long/ tall
sataa lunta it's snowing
tai sitten ei or then not (sometimes not)
taivas sky
aina always
anakin at least
joskus sometimes not
aika quite/ fairly fat
hiljainen quiet (not talkative)
mukava pleasant/ nice
kuitenkin however/ anyway
ystävällinen friendly
korkea high (house/ table)
matala low (house/ table)
pitkä tall (person)
lyhyt short (person)
leveä broad (street)
kapea narrow (street)
nuori young (person)
vanha old (person)
siisti tidy (room/ person)
epasiisti untidy (room/ person)
paksu thick (book)
ohut thin (book)
painava heavy (bag)
kevyt light (bag)
laina skinny (person)
lihava fat (person)
vahva strong (person)
heikko weak (person)
kallis expensive (car/ coat)
halpa cheap (car/ coat)
valoisa light (room/ day)
pimeä dark (room/ day)
aurinko sun
aurinkoinen sunny
ilma weather/ air
pakkasta below zero
kova pakkanen well below zero (very cold)
aste degree (Centigrade)
liian (kuuma) too (hot)
tosi (kuuma) really (hot)
helle hot spell
sääennuste weather forecast
pilvi cloud
pilvinen cloudy
tuuli wind
tuulinen windy
kova tuuli strong wind
sumu fog
sumuinen foggy
ukkonen/ ukonilma thunderstorm
myrsky storm
lentoasema/ lentokenttä airport
bussipysakki bus stop
ranta shore
satama harbor
silta bridge
kiva nice
ruma ugly
huono bad
sinusta in your opinion
valkea difficult
ihan kiva quite alright
tumma dark (haired)
paljon plenty/ a lot
hoikka slim
ihminen person/ human being
iloinen happy/ joyful
puhelias talkative
toinen another/ second
vaalea blond
minkälainen? what (is) like?
millainen? what kind?
hampaat teeth
tai or
samalla at the same time
kello on paljon it is late
hitaasti slowly
niin so
nopeasti fast/ quickly
jos if
hiljaa quiet!
hitto damn!
hölmö silly/ fool/ stupid
kun when/ as
Vie itse! Take it (out) yourself!
ulos out
roskis garbage bag/bin
tavaratalo department store
kauppatori market place
lähin nearest
tuolla over there
apteekki pharmacy
kauppa shop
kirjakauppa bookshop
kampaamo (shop) hairdresser
parturi (shop) barber
suutari shoemaker
kirkko church
terveyskeskus health center
asema station
linja autoasema bus station
hyvin very
silloin (then) at that time
ulkomalaista foreigner
ensin - sitten first - then
eilen yesterday
eilen oli yesterday was
toissa päivänä the day before yesterday
tämä this
kuka? who?
tyttöystävä girlfriend
poikaystävä boyfriend
toimisto office
varme certain/ sure
kylla kai probably yes/ I think so
vaarmankin probably/ most likely
usein often
aikasin early
ihanko totta? is that true? / really?
mennä työhön to go to work
käydä työssä to work
voitko? / voitteko? can you
*voisitteko? could you?
Saanko kysyä jotakin? May I ask something?
huonosti badly
voi oh
ikävä kyllä unfortunately
tietysti naturally / certainly
täälä here
aamiainen breakfast
lounas lunch
paivallinen dinner
senjalkeen after that
sitten then
menen takaisin I go back
asti until / up to
aamupalla morning snack
ton / tön without
työtön jobless
rahaton / rahatta without money
naimaton single (without marriage)
yksinhoultaja single parent
rukkoilla pray
sankÿ bed
lokakuussa month
kuin than
vaan but (negative)
mutta but (positive)
että that
kunnes such as
ennen kuin before that
koska because
vaika even if
kuten as well as
paitse except
kyllä / joo yes
en I don't
kylä village
koti home
osoite address
vain only
pikkuleipä cookies
myöhemmin later
myöhassä to be late / not being on time
myohaan late / not early
justo cheese
kylmä cold
sieni mushroom
suuri large
saari island
kieli language
pieni small
uusi new
vesi water
vousi year
kuukausi month
milloin when?
mitä / mikä / minkä what?
missä where in? / where at?
mitten how?
kuinka monta / montako how many?
kuinka paljon / paljonko how much?
miksi? why?
mistä? where from? / from what?
kanssa with
edessä in front of
takana behind
keskustassa in the center
vieressä next to
jalkeen after
yli across
mehu/a juice
kukkat flowers
jotakin something
jääteloa ice cream
kakku cake
ystävä friend
minua me
nyt now
yliopisto university
itse self
maito milk
puisto park
joka amulla every morning
sairaalassa hospital
(olla) työssä to work
pian soon
ruoka food
kaikille to all
kaupungissa city
komea handsome
kaunis beautiful
rikas rich
köyhä poor
musta black
valkoinen white
ruskea brown
oranssi orange
punainen red
vihreä green
harmaa gray
sininen blue
no well
ei no
ok (oko) / selvä ok
anteeksi I'm sorry / Excuse me / Pardon me
Ei se mitään That's okay / Never mind
tamikuu January
helmikuu February
maaliskuu March
huhtikuu April
toukukuu May
kesäkuu June
heinakuu July
elokuu August
syyskuu September
lokakuu October
marraskuu November
joulukuu December
vaihtaa to (ex)change
hyvāskyā to accept
sopia to arrange to fit / to suit
saapua to arrive
kysyā to ask
leipoa to bake
olla to be / have
pelātā to be afraid of
syntyā to be born
sāāstyā to be saved
tulla to become / come
uskoa to believe
varata to book / reserve
lainata to borrow / lend
tuoda to bring
rakentaa to build
polttaa to burn
ostaa to buy
peruuttaa to cancel
vālittāā* to care
juhlia to celebrate / party
jutella to chat
valita to choose
valitan to complain
itkea to cry
tanssia to dance
hāiritā to disturb
tehdā to do / make
juoda to drink
ansaita to earn
syōdā to eat
paleltaa to feel chilly / cold
lentaa to fly
kielta to forbid
paistaa to fry
saada to get / to be allowed to
nousta to get up
antaa to give
suoda to grant
hioa to grind
vināā to hate
taytyā to have to (do something)
osua to hit
halata to hug
sattua to hurt
aikoa to intend to do something
isetella to introduce
esitellā to introduce
kutsua to invite
hypātā to jump
tappa to kill
suudella to kiss
tietāā to know
tuntea to know personally
lukea to learn
oppia to learn
lāhteā to leave / to go
lahtea to leave / to go
jāttāā to leave someone / something
ilmoittaa to let someone know / announce
pitāā to like
tykātā to like
kuunnella to listen
asua to live (in a place)
katsoa to look / check
rakasta to love
keittāā to make (coffee)
naida to marry / have sex
tavata to meet
kaipaa to miss
likkua to move
tarvita to need
tarjota to offer
aueta to open
tilata to order
maksaa to pay
leikkia to play (child's play)
pelata to play games
soittaa to play instrument or call by phone
sāilōa to preserve / conserve
luvata to promise / forecast
vetāā to pull
lunasta to purchase
tyōntāā to push
panna to put
kieltāytyā to refuse
katua to regret
muista to remember
toistaa to repeat
vastata to reply / answer
levātā to rest
vatsasta to ride
juosta to run
sanoa to say / to tell
tervehtia to say hello
nahdā to see
nāhdā to see
myydā to sell
lāhettāā to send
tekstata to send a text message
palvella to serve
nākyā to show
nāyttāā to show / look like something
laulaa to sing
istua to sit
luistella to skate
hiihtāā to ski
nukkua to sleep
tuoksua to smell / scent
tupakoida to smoke a cigarette
kuulostaa to sound like something
puhua to speak
aloitta to start
ruveta to start (doing something)
alkaa to start / begin
jāādā to stay
pysāhtyā to stop
selvintyā to survive
uida to swim
ottaa to take
kestāā to take / last
vieda to take away
viedā to take away
kertoa to tell
vasemmallee to the left
oikealle to the right
ajatella to think
muuttaa to transfer
matkustaa to travel
yrittāā to try
ymmārtāā to understand
kāyttāā to use
imuroida to vacuum
odottaa to wait
herātā to wake up
kavella to walk
haluta to want
pestā to wash
katsella to watch
kastella to water
voittaa to win
taivoa to wish
nostaa to withdraw (money)
olla tyōssā to work
hātāillā to worry
paketoida to wrap
kirjoittaa to write
haukotella to yawn
mennä suikhuun to have a shower
panna vaatteet päälle to put clothes on
kiroilla to swear (use bad language)
tanne to here
asia matter / thing
aski box / packages
auto car
avain key
elokuvat picture/movies
rahaa money
hello kitchen/stove/cooker
hima at home
huone room
hounekalu furniture
hylly shelf/book case
ikkuna windows
kaappi cupboard/closet
kamera camera
kartta map
kasetti cassette
katto ceiling / roof
keittiō kitchen
kello clock/watches/bell
kirja book
kirjahylly bookcase
komerō cupboard
kuppi cup
kylpyhuone bathroom
kynā pencil
kānnykkā cell phone
lahja gift
lattia floor
lehti newspaper / magazines
luottokortti credit card
lupa license / permission
makuuhuone bedroom
matkapuhelin mobile phone
matto carpet
nahka leather / skin
olohuone living room
pakastin (deep) freezer
paperi paper
parveke balcony
passi passport
peili mirror
prk = purkki jar / tiny can
puhelinluettelo telephone
puhelin numero telephone number
pullo bottle
purkki container
pyykki laundry washing
pōytā table
radio radio
rakkauskirji love letter
reppu rucksack / backpack
roska garbage / rubbish
saippua soap
sanakirja dictionary
savusauna chimneyless
seinā wall
shakki chess
suihku shower
sāhko electricity
talo house / building
tietokone computer
tietosanakirja encyclopedia
tikkuaski matchbox
tulitikku match stick
tuoli chair
tōlkki carton
vaate garments / a piece of clothing
valokuva photograph
veitsi knife
vessā laboratory / toilet
vessanpōnttō toilet seat
vessa paperi toilet paper
video (kasetti) video cassette
yōpuki pajamas
roskis garbage balding
sohva sofa
huoneisto apartment / flat / residence
asuntola dormitory
baari bar
bailut / bileetls party (slang)
duuni work / job (slang)
elāintarha zoo
eteinen front hall / hallway / entrance
halli hall
hottelli hotel
juna train
jārvi lake
kaksio two room flat duplex
keskusta center
Created by: bdabarcelo