Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Gamta

Lietuvoje augantys augalai

QuestionAnswer
Pavasarinės žiedų kekės nudžiugina savo atspalviais ir nuostabiais aromatais. Alyva
Daugiametis, 60-150 cm aukščio, su dilginamaisiais plaukeliais žolinis augalas. Dilgėlė
Ganyklose, pagrioviuose, miško pievose sutiksime visą vasarą žydinčią gėlę. Sakoma, kad ši vaistažolė gali išgydyti 100 ligų. Jonažolė
Vienas didesnių Lietuvoje šių augalų auga Kadagių slėnio botaniniame draustinyje. Kadagys
Žiedai balti arba gelsvi, susitelkę kekėmis, daugelio rūšių itin kvapnūs. Jazminas
Daugiametis žiedinis augalas su pieniškomis, baltos spalvos skystomis sultimis. Dauguma rūšių žydi pavasarį ir vasaros pradžioje. Kiaulpienė
Tai daugiametės ir vienmetės stipriai kvepiančios žolės. Mėtos
Vaisiai – rutuliškos, iš pradžių gelsvos, paskui tamsiai raudonos uogos. Jos prinoksta rugpjūčio pabaigoje ir laikosi iki pavasario. Auga aukštapelkėse ant kiminų ir kupstų. Spanguolė
Žydi balandžio–gegužės mėn. Auga lapuočių, mišriuose ir spygliuočių miškuose, pamiškėse. Žibuoklė
Šviesiame pušyne saulutėje besišildantį tą mažą kvapnų puskrūmį smulkiais violetiniais žiedeliais turbūt atpažįsta kiekvienas. Čiobrelis
Created by: rliachoviciene