Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Gamta

Lietuvoje augantys augalai

QuestionAnswer
Pavasarinės žiedų kekės nudžiugina savo atspalviais ir nuostabiais aromatais. Alyva
Daugiametis, 60-150 cm aukščio, su dilginamaisiais plaukeliais žolinis augalas. Dilgėlė
Ganyklose, pagrioviuose, miško pievose sutiksime visą vasarą žydinčią gėlę. Sakoma, kad ši vaistažolė gali išgydyti 100 ligų. Jonažolė
Vienas didesnių Lietuvoje šių augalų auga Kadagių slėnio botaniniame draustinyje. Kadagys
Žiedai balti arba gelsvi, susitelkę kekėmis, daugelio rūšių itin kvapnūs. Jazminas
Daugiametis žiedinis augalas su pieniškomis, baltos spalvos skystomis sultimis. Dauguma rūšių žydi pavasarį ir vasaros pradžioje. Kiaulpienė
Tai daugiametės ir vienmetės stipriai kvepiančios žolės. Mėtos
Vaisiai – rutuliškos, iš pradžių gelsvos, paskui tamsiai raudonos uogos. Jos prinoksta rugpjūčio pabaigoje ir laikosi iki pavasario. Auga aukštapelkėse ant kiminų ir kupstų. Spanguolė
Žydi balandžio–gegužės mėn. Auga lapuočių, mišriuose ir spygliuočių miškuose, pamiškėse. Žibuoklė
Šviesiame pušyne saulutėje besišildantį tą mažą kvapnų puskrūmį smulkiais violetiniais žiedeliais turbūt atpažįsta kiekvienas. Čiobrelis
Created by: rliachoviciene
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards