Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

sudurtiniai žodžiai

sudurtinių žodžių tarimas

QuestionAnswer
MĖLYNOS AKYS MĖLYNAKĖ
DIDELĖS AKYS DIDŽIAAKIS
ILGOS KASOS ILGAKASĖ
ŠVIESŪS PLAUKAI ŠVIESIAPLAUKĖ
MALŪNO SPARNAI MALŪNSPARNIS
GANDRO LIZDAS GANDRALIZDIS
GARAS LAIVAS GARLAIVIS
SUNKUS VEŽTI SUNKVEŽIMIS
PELES ĖDA PELĖDA
LAIŠKUS NEŠA LAIŠKANEŠIS
RANKAS ŠLUOSTO RANKŠLUOSTIS
PUSĖ SESERS PUSSESERĖ
KALNO VIRŠŪNĖ VIRŠŪKALNĖ
SAULĖ TEKA SAULĖTEKIS
LAUMĖS ŽIRGAS LAUMŽIRGIS
BURĖ LAIVAS BURLAIVIS
PUSIA STORAS PUSSTORIS
DARBAS METAS DARBYMETIS
DŪMAS TRAUKIA DŪMTRAUKIS
ŽVYRAS DUOBĖ ŽVYRDUOBĖ
SŪRIS MAIŠAS SŪRMAIŠIS
KRYŽIUS KALNAS KRYŽKALNIS
LEDO KALNAS LEDKALNIS
RUGIUS PJAUNA RUGPJŪTIS
ERDVĖ LAIVAS ERDVĖLAIVIS
DAILUS RAŠTAS DAILYRAŠTIS
ŽEMĖ LAPAS ŽEMĖLAPIS
KRYŽIUS ŽODIS KRYŽIAŽODIS
PILIS KALNAS PILIAKALNIS
VIRŠUS GALVA VIRŠUGALVIS
PUSĖ SALOS PUSIASALIS
Created by: jolantamarija