Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zoology

QuestionAnswer
מוצא הגמטות באנדודרם
מערכת העצבים מתפתחת מ: אקטודרם
נפח שאריתי (residual volume) הוא נפח הריאות לאחר הנשיפה
תאי הזקיק (folicle) אחראים להפרשת הורמונים אנדרוגניים
ההורמון פנקריאוזימין המופרש באיזור השוער (?) גורם להפרשת אנזימי עיכול בלבלב, גורם לכיווץ שיריר כיס המרה ולהפרשת נוזל המרה לתריסריון
אדם הגיע לחדר מיון בבדיקת דמו נמצאו הערכים הבאים: pH = 7.3, PCO2 = 50, HCO3 = 27 המצב יוגדר כאצידוזיס רספירטורי (respiratory acidosis) ויש להנשימו בקצב גבוה.
אדם הגיע לחדר מיון בבדיקת דמו נמצאו הערכים הבאים: pH = 7.2, PCO2 = 40, HCO3 =18 המצב יוגדר כאצידוזיס מטבולי (metabolic acidosis) ויש להזריק תמיסה בסיסית.
אדם הגיע לחדר מיון בבדיקת דמו נמצאו הערכים הבאים: pH = 7.5, PCO2 = 42, HCO3 = 30 המצב יוגדר כאלקלוזיס מטבולי (metabolic alkalosis), ויש לגרום לשיתונו
אדם הגיע לחדר מיון בבדיקת דמו נמצאו הערכים הבאים: pH = 7.6, PCO2 = 30, HCO3 = 15 המצב הפיזיולוגי יוגדר כאלקלוזיס רספירטוקי (respiratory alkalosis), יש לדאוג להנשמתו בתוך שקית סגורה
מוצא האוזן התיכונה מסדק הזים הראשון בפרנקס
עורק שרירי מתפקד בויסות זרימת הדם המזינה לאיברים שונים
הסרעפת בזוחלים לא מגדילה ולא מקטינה את נפח בית החזה בהתכווצות שריריה. ולא לוחצת על האיברים הפנימיים בהימתחותה.
חדירות האפיתל למעבר חומרים תלויה במספר ה tight junction
הרכסים המזודרמליים בעובר יתפתחו ל מיתר ועמוד שדרה. לשרירים סגמנטליים, מערכת הפרשה ומערכת המין
האינסולין מגביר מעבר הסוכר מהדם לתאי שריר ותאי כבד. מופרש על ידי תאי ה beta בלבלב.
השופכה (urethra) ביונקים מובילה שתן בנקבה, שתן וזרע בזכר
האמפולות ע"ש לורנציני בדגי סחוס: משמשות כאלקטרורצפטורים
חלוקה של ביצה טלולצתלית (teliclecithal) היא חלוקת הקוטב האנימלי בלבד
תפקיד האלנטואיס (allantois) היא: שק שתן עוברי הנוטל גם חלק בנשימה.
יותרת האשך היא: שריד לכליה האופיסטונפרית/מזונפרית
ההיפופיזה בחוליתנים מקורה בתרומת חמה (אינפוגדיבולום)ומהכיס של Rathke בגג הפה ומפרישה הורמונים
יעילותה הגבוהה של מערכת הנשימה בעוף הנובעת מ: הזרימה החד כיוונית בריאה
שלפוחית השחיה: משמשת להגברת גלי קול בדגים. מקטינה את המשקל הסגולי של דגים.
בהשוואה לשריר חלק, בשריר מפוספס: אחוז המיוזין יחסית לאקטין גבוהה מאשר בשריר חלק.
בפרה ובסוס מתרחש עיכול תאית: שני היונקדים נבדלים בכך ש: בפרה הפירוק המכני של המזון יכול להגיע לשלבים מתקדים הרבה יותר מאשר בסוס
בדו חיים, פתח החצוצרה נוצר: מאיחוי משפכים איסניים של הפרונפרוס (pronephoros)
כליה מזונפרית היא כליה אמצעית בהתפחות עוברית
משאבת הנשימה בדו חיים מופעלת ע"י שילוב של תנועת קרקעית הפה ופתיחת הנחיריים והגלוטיס.
הסיבים האדומים בשריר מפוספס: מאופיינים ע"י התכווצות איטית לזמן ממושך
הסיבים הלבנים בשריר מפוספס: מאופיינים ע"י התכווצות מהירה לזמן קצר. מאופיינים ע"י מיעוט מיטוכונדריה בהשוואה לסיבים אדומים
רקמת העצם מתפתחת מ מוודרום
במעי הדק ספיגת המים היא פאסיבית בעקבות העברה אקטיבית של יוני הנתרן מחלל הצינור.
יכולת ריכוז השתן תלויה ברגישות הפרשת ה ADH לשינויים אוסמוטיים בדם. אורך לולאת הנלה
תה להבה הוא: תא פונקציונאלי במערכת ההפרשה של האיזמלון
מערכת שער בכליות אינה קיימת ב חולדה
כיס המרה הוא שק אגירה לנוזל המרה המיוצרים בכבד
נוזל המרה מסייע בפירוק ועיכול שומנים במערכת העיכול
ביונק טיפוסי, מופרש החלב מתוך בלוטות החלב באמצעות סיבים מתכווצים המצויים בתוך תאי האפיתל של הבלוטה
הגוף הצילארי מתפקד במיקוד הראיה בהפעלו את העדשה
התכונות המייחדות מיתרנים הן: פס עצבים גבי, זימים, כורדה
התכונות המייחדות חולייתנים הן: כורדה, חוליות ופס עצבים גבי
במערכת המין של יונקים האשך כופה זכריות על מערכת צינורות שהיא ביסודה ביפוטנציאלית
הלקטאל אשר במערכת העיכול מצטיין ב: (Lacteal) נוכחות גבוהה של כדוריות דם לבנות
עורק אלסטי מתפקד בבלימת הלחץ הגבוה הנוצר ע"י משאבת הלב.
הגופיף הצהוב (corpus leteum) אחראי על הפרשת ההורמון הנקי פרוגסטרון
אלוואלי הם: (Alveoli) צינורות באיזור האוזן הפינימית של הכריש
הלבלב בחוליתן בוגר מתפקד: בייצור מיצי עיכול והורומונים, שני התפקידים מבוצעים בתאנים שונים.
תא חוש משני הוא: תא עצב גנגליוני, המעביר אינפורמציה למערכת העצבים המרכזית
אמניוטה הם: (ameniota) זוחלים, עופות, ויונקים
עצבים סנסוריים ויסצרליים קולטים גירויים ממערכת העיכול והאיברים הפנימיים
עצבים סנסוריים סומטיים קולטים גירויים מהעור ומהשרירים
עצבים מוטוריים ויסצרליים מעבירים גירויים לשרירים לא סגמנטלים כמו במערכת העיכול ובבלוטות
עצבים מוטוריים סומטיים: מעבירים גירויים לשרירי הגוף הסגמנטליים ולגפיים
בכבד נכנס וריד שער הכבד ומנקז וריד הכבד
וריד הריאה מוביל דם עשיר בחמצן מהריאות ללב
עורק הראיה מוביל דם מחוזר מהלב לריאות
כליה מטאנפרית היא: כליה אחורית בהתפתחות עוברית
איברי המטרה של ההורמון האנטידיורטי בו חיים הם: עור, שלפוחית השתן, כליות
בשלפוחית השחיה יש זרימה מנוגדת בין (countercurrent flow) המערכת הורידית והמערכת העורקית
כיס המרה הוא: שק אגירה לנוזלי המרה המיוצרים בכבד. מקום אחסון למרה הנוצרת בכבד
לולאת הגלה נמצאת ב: עופות וביונקים
וריד הכבד מוביל דם ורידי מהכבד ללב
וריד שער הכבד מוביל דם ורידי מהכליה לכבד
מערכת אפרנטית היא: (afferent) כלי דם היוצאים מהלב לזימים. כלי דם המביאים דם מהזימים לשאר חלקי הגוף.
שרירי עין בחוליתנים מעוצבבים ע"י שורשים ונטראליים בלבד
יעילותה הגבוהה של מערכת הנשימה בעוף נובעת מ הזרימה החד כיוונית בריאות
היכולת להכנס למצב ממושך של התכווצות חלקית ללא אבדן אנרגיה מאפיינת שרירים חלקים
ההבדל בין עורק לוריד הוא: היחס בין חלל הצינור לעובי הדופן גדול יותר בוריד
vasa efferantia מובילה זרע לכליה המזונפרית
כליה של דו חיים קולטת מלחים בחלק הדיסטאלי. קולטת סוכר בחלק הפרוקימלי.
tight junction רבים קיימים ב שלפוחית השתן