Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Temperatuur

Observatietechnieken bij temperatuur meten

QuestionAnswer
Hoeveel scheelt de lichaamstemperatuur in de ochtend doorgaansmet die in de middag (maximaal)? Niet meer dan 1°C.
Normale lichaamstemperatuur: tussen 36°C en 37,5°C.
Ondertemperatuur: < 36°C. Hypothermie.
Subfebriele temperatuur: tussen 37,5°C– 38°C.
Matige koorts: tussen 38°C– 39°C.
Hoge koorts: tussen 39°C- 41°C.
Zeer hoge koorts: > 41 °C.
Hoe is het temperatuurverloop bij intermitterend koorts? Wanneer het verschil tussen de ochtend- en middagtemperatuur meer dan 1 graad Celsius bedraagt en beide gemeten waarden verhoogd zijn ten opzichte van de normale lichaamstemperatuur.
Welke reflex treedt in bij een verhoogde lichaamstemperatuur om de lichaamstemperatuur te doen dalen? Vasodilatatie.
Hoe is het temperatuurverloop bij remitterende koorts? Meer dan 1 graad Celsius. Eén van de gemeten waarden is echter normaal.
Welke temperatuur hoort bij de benaming hyperpyrexie? >42 °C.
Met hoeveel graden kan bij een maligne temperatuur de temperatuur per 5 minuten toenemen? Met 1 tot 2 graden Celsius per 5 minuten (door ontregeling stofwisseling).
Wat meet je als je de kerntemperatuur meet? De temperatuur van het bloed.
Waar kun je de kerntemperatuur meten? Slokdarm. rectum, trommelvlies oren.
Wanneer is er sprake van continue koorts? Als de temperatuur 's ochtends al verhoogd is en 's middags ook (verschil minder dan 1 graad.)
Wanneer is er sprake van een temperatuurinverstie? Als de temperatuur 's middags lager is dan 's morgens.
Hoeveel graden is de temperatuur lager bij orale meting ten opzichte van rectale meting? 0,3 °C.
Wanneer bestaat de kans op ventrikelfibruleren bij een lage lichaamstemperatuur? Wanneer de lichaamstemperatuur tot 28 graden Celsius afneemt
Is de kerntemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur? In principe niet (tenzij in extreme situaties als een persoon bijvoorbeeld niet meer in leven is).
Als een cliënt kunstmatig in coma wordt gehouden om de hersenen te ontlasten, wat is dan de gewenste kerntemperatuur? 34 °C.
Wat is thermogenese? Het proces van het lichaam om de lichaamstemperatuur in stand te houden.
Wat gebeurt er als de temperatuur onder de 32 graden komt? De hersenfunctie neemt af en de cliënt raakt bewusteloos.
Wat is de invloed van een temperatuur die hoger wordt op de polsslag? Iedere graad temperatuur hoger leidt tot 10 extra polsslagen meer.
Hoeveel is de temperatuur lager bij het axillair meten ten opzichte van de rectaal gemeten temperatuur? 0,5°C lager.
Wat is de normale temperatuur bij een kind? Tussen de 36 en 37,5 °C.
Created by: 1746698362022521