Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Name Description Category Updated User Cards Stars
Hormoonproductie Waar worden de verschillende hormonen gemaakt? Nursing 2017-01-20 1746698362022521 32 0 edit
Hormoonbestemmingen Hormonen en hun doelwitorganen Nursing 2017-01-20 1746698362022521 34 0 edit
Hormooneffecten Welke effecten hebben hormomen vanuit hun doelwitorganen? Nursing 2017-01-20 1746698362022521 34 0 edit
Verpleegplan Hst 1 Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 1: Voor welk model kies jij? Nursing 2017-01-20 1746698362022521 31 0 edit
Verpleegplan Hst 2 Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 2: Verzamelen van informatie. Nursing 2017-01-20 1746698362022521 9 0 edit
Verpleegplan Hst 3 Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 3: Het analyseren van informatie. Nursing 2017-01-21 1746698362022521 18 0 edit
Verpleegplan Hst 4 Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 4: Formuleren van een verpleegprobleem. Nursing 2017-01-20 1746698362022521 14 0 edit
Verpleegplan Hst 5 Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 5: Welk verpleegprobleem is belangrijk? Nursing 2017-01-21 1746698362022521 9 0 edit
Verpleegplan Hst 6 Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 6: Formuleren van doelen. Nursing 2017-01-21 1746698362022521 12 0 edit
Verpleegplan Hst 7 Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 7: Kiezen van interventies. Nursing 2017-01-21 1746698362022521 6 0 edit
Verpleegplan Hst 8 Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 8: Rapporteren en evalueren. Nursing 2017-01-21 1746698362022521 13 0 edit
Spirometrie Longfunctiegrootheden Nursing 2017-01-28 1746698362022521 10 0 edit
Zuurstofopname Observatietechnieken bij het meten van de zuurstofopname. Nursing 2017-01-28 1746698362022521 9 0 edit
Temperatuur Observatietechnieken bij temperatuur meten Nursing 2017-01-28 1746698362022521 25 0 edit
Positionele termen Anatomie: wat ligt waar? En hoe zeg je dat? Nursing 2017-09-29 1746698362022521 14 0 edit
Lichaamsgebieden Hoe worden de verschillende lichaamsgebieden genoemd? Nursing 2017-09-29 1746698362022521 33 0 edit
Abdomen (posities) Hoe worden de negen posities van de buik genoemd? Nursing 2017-09-29 1746698362022521 9 0 edit

Use checked sets