Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Verpleegplan Hst 8

Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 8: Rapporteren en evalueren.

QuestionAnswer
Waarvoor is rapporteren belangrijk? Voor de continuïteit van de zorg.
Wat kan het nalezen van de rapportage je opleveren? Dat je problemen eerder signaleert.
Waarvoor is rapporteren niet bedoeld? Kritiek uiten op het verpleegkundig team, het uiten van problemen die je ervaart bij de uitvoering van je werkzaamheden door bijvoorbeeld onderbezetting.
Waar gaat je rapportage wel over? Observaties en verzamelde gegevens, activiteiten die er geweest zijn, alles wat toepasselijk en relevant is, duidelijke, concrete, zo objectief mogelijke informatie over je zorgvrager.
Welke vier eisen stelt het CBO (1999) aan rapportage? Concreet gedrag beschrijven, bondig geschreven/hoofdzaken scheiden van bijzaken, eenduidige/heldere begrippen, een onbekende termen.,
Welke zes adere eisen zijn er voor rapportage? Duidelijk/leesbaar handschrift, etikettering/subjectieve termen vermijden, objectief in termen van gedrag, overzichtelijk en volledig, recente informatie, inzage- en correctierecht.
Waarvoor staat de afkorting SOAP? Subjectief, Objectief, Analyse, Plan.
Wat betekent evalueren in het algemeen? Dat er een oordeel gevormd wordt over de kwaliteit, betekenis of waarde van iets aan de hand van eerder gestelde criteria.
Wat betekent evalueren binnen de verpleegkundige praktijk? Wat en hoe is het effect van de verpleegkundige zorg en hoe ging de samenwerking met de zorgvrager.
welke drie informatiebronnen heb je voor een productevaluatie? De rapportage, observties tijdens de evaluatie, gesprek met de zorgvrager en eventueel collega's.,
Welke drie mogelijkheden zijn er op basis van oordeel bij de productevaluatie? De doelen zijn behaald, sommige doelen zijn behaald, andere niet en het plan wordt bijgesteld, geen van de doelen zijn behaald en het plan wordt bijgesteld.
Over welke drie kenmerken van de verpleegkundige, het verpleegkudig team en het multidisciplinaire team levert evaluatie van het proces informatie op? Kwaliteit van de samenwerkings- en onderhandelingsvaardigheden.
Waarmee verzamel je informatie voor de procesevaluatie? Reflectie, gesprek over de samenwerking met je zorgvrager, intervisie, supervisie.
Created by: 1746698362022521