Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Verpleegplan Hst 7

Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 7: Kiezen van interventies.

QuestionAnswer
Hoe worden interventies ook wel genoemd? Acties, activiteiten of maatregelen.
Wat is een onafhankelijke interventie? Dit is een actie die je als verpleegkundige zelfstandig kunt initiƫren, uitvoeren of delegeren. Verpleegkundige is verantwoordelijk voor de beslissing. Bijvoorbeeld: het geven van mondverzorging bij stomatitis.
Wat is een afhankelijke interventie? Dit is een actie die je als verpleegkundige op voorschrift van een arts uitvoert
Wat is een onderling afhankelijke interventie? Verpleegkundigen werken hierbij samen met paramedische disciplines. Bijvoorbeeld: verpleegkundige werkt met fysiotherapeut samen om een zorgvrager te mobiliseren.
Wat noteer je altijd bij een instructie voor collega's? Datum, termijn en handtekening, wat er precies door wie gedaan wordt, wat er moet gebeuren in termen van gedrag door verpleegkundige, zo kort en bondig mogelijk wat er moet gebeuren.
Wat is van groot belang bij het plannen van interventies? Zorgvuldigheid. Pas al alles klopt, mag je interventies uit gaan voeren/noteren in het zorgplan.
Created by: 1746698362022521