Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Verpleegplan Hst 4

Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 4: Formuleren van een verpleegprobleem.

QuestionAnswer
Hoe noem je de conclusies die je trekt op basis van verschillende gezondheidsaspecten ook wel? Verpleegkundige diagnosen.
Wat is de definitie van een diagnose volgens Gordon? Een verpleegkundige diagnose wordt opgesteld door een (professionele) verpleegkundige en beschrijft actuele/potentiële gezondheidsproblemen, ten aanzien waarvan de verpleegkundige op grond van opleiding hulp/bijstand kan/mag verlenen.
Wat is de definitie van een diagnose volgens het Beroepsprofiel van de verpleegkundige? Beroepsmatig ondersteunen/beïnvloeden vermogens van zorgvrager bij feitelijke/potentiële reacties op gezondheids-/ daaraan gerelateerde bestaansproblemen en op behandeling/therapie, om evenwicht draagkracht/draaglast te handhaven/herstellen
Waardoor wordt het perspectief bepaald bij het stellen van een verpleegkundige diagnose? Door de professie en context waarin je werkt.
Waarmee houdt een verpleegkundige zich vooral bezig bij het stellen van een verpleegkundige diagnose? De verpleegkundige houdt zich vooral bezig met de reacties op gezondheids- of daaraan gerelateerde bestaansproblemenbehandeling en op de behandeling of therapie.
Wat zijn belangrijke voorwaarden voor verpleegkundige tussenkomst? Verpleegkundige tussenkomst moet gewenst zijn. De zorgvrager moet serieus genomen worden. Verder moet het probleem relevant zijn: verpleegkundige tussenkomst moet zinvol zijn.
Waarvoor staat PES? Problem, ethiology, signs and symptoms.
Hoe formuleer je het probleem? Zo kort mogelijk, in een of twee woorden ('label').
Waarvoor is de E in PES belangrijk? De informatie bij de E is voor de keuzes en interventies van groot belang.
Wat zijn signs? Jouw bevindingen als verpleegkundige.
Wat zijn symptoms? De ervaringen van de zorgvrager.
Wanneer ken je een Probleem toe? Als er sprake is van voldoende bewijs, consistent bewijs en overeenstemming met collega's en zorgvrager.
Wanneer ken je Etiologie toe? De problemen zijn echt aan het probleem gerelateerd, grond van theoretische kennis en op basis van correcte waarnemingen.
Waarbij moet sprake zijn bij Signs en Symptoms? Realistische S&S bij het Probleem, waarin collega's en zorgvrager zich herkennen.
Created by: 1746698362022521