Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Verpleegplan Hst 3

Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 3: Het analyseren van informatie.

QuestionAnswer
Wat is analyseren? Het systematisch ontleden van een complex geheel in zijn elementen. Analytisch denken en kritisch denken liggen in elkaars verlengde.
Wat is het doel van informatie verzamelen? Je een zo compleet beeld vormen van de zorgvrager.
Welke vijf relevante kenmerken van kritisch denken noemt Nieweg (Wilkinson, 2008)? Rationaliteit/rede, reflectie, vaardigheden en gedragingen, creatief denken, kennis.
Nieweg (Wilkinson, 2008) formuleert op basis van het werk van Richard Paul uit 1990 over kritisch denken tien eigenschappen die je nodig hebt bij kritisch denken en handelen. Noem de eerste vijf. Onafhankelijk kunnen denken, intellectuele nederigheid, intellectuele moed, intellectuele empathie, intellectuele integriteit.
Nieweg (Wilkinson, 2008) formuleert op basis van het werk van Richard Paul uit 1990 over kritisch denken tien eigenschappen die je nodig hebt bij kritisch denken en handelen. Noem de laatste vijf. Intellectueel doorzettingsvermogen, intellectuele nieuwsgierigheid, vertrouwen op het verstand, eerlijkheid/neutraliteit, openstaan voor onderzoeken gedachten en gevoelens.
Waardoor wordt het verpleegkundig perspectief gevormd? Kennis, vaardigheid en methodisch werken. Theorie├źn en modellen spelen een rol. Ook de houding, normen en waarden vormen een belangrijk onderdeel.
Verpleegkundige houding. Welke drie vormen van reflectie zijn er? Reflecteren op persoonlijk functioneren (Wie ben je?), beroepsmatig handelen (Methodisch handelen), persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context (Effect op omgeving).
Normen en waarden. Wat zijn belangrijke waarden uit de Nationele Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden? Respect, vertrouwelijkheid, eerlijkheid, weldoen, geen schade toebrengen, autonomie en rechtvaardigheid.
Welke vier categorie├źn kent de beroepscode? Uitgangspunten met betrekking tot de beroepsuitoefening, de VPK in relatie tot de zorgvrager, de VPK in relatie tot andere zorgverleners, de VPK in relatie tot de samenleving.
Waarom is logica of redeneerkunst van belang voor een verpleegkundige? Omdat zorgvragers afhankelijk zijn van jouw handelen.
Hoe heten beweringen in de logica? Proposities. Ze dienen getoetst te kunnen worden op waarheid.
Welke vier zaken dien je te vermijden als het gaat om beweringen? Persoonlijke voorkeuren, waardeoordelen, vragen of opdrachten.
Welke twee soorten beweringen zijn er? Bewijsbare en niet-bewijsbare beweringen.
Wat is een probibalistische bewering? Een bewijsbare bewering die vaak waar is.
Wat is een deterministische bewering? Een bewijsbare bewering die altijd waar is.
Van welke soort beweringen wordt in de verpleegkunde meestal gebruik gemaakt? Bewijsbare probabilistische beweringen.
Hoe is een redenering opgebouwd? Een conclusie + premissen (onderbouwingen).
Welke twee vragen kun je stellen bij elke bewering? Kun je de premissen als waar beschouwen? Volgt de conclusie uit de premissen?
Created by: 1746698362022521