Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Verpleegplan Hst 2

Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 2: Verzamelen van informatie.

QuestionAnswer
Wat zijn de twee doelen van informatieverzameling? Informatie inwinnen en het begin van het opbouwen van een vertrouwensband.
welke vier soorten informatie levert de anamnese op? Algemene gegevens, metingen, informatie over medicatiegebruik, zorg en zorgbehoeften.
Welke activiteiten (3) onderneem je na het afnemen van de anamnese? Tijdens het verlenen van zorg: observaties, gesprekken en metingen.
Welke vier vormen van observeren kennen we? Objectief en subjectief, structureerd en ongestructureerd.
Welke vormen van observeren zijn belangrijk voor de verpleegkundige? Objectief en gestructureerd.
Noem zeven vaardigheden an de verpleegkundige als het gaat om gesprekstechniek. Welke is niet zo geschikt om informatie te verzamelen? Open vragen, gesloten vragen, luisterende houding, suggestieve vragen, reflecterende vaardigheden, e-in en e-ex-vragen, gericht doorvragen.
Waarbij kunnen classificatiesystemen helpen? Bij gericht zoeken en verzamelen, ordenen en structureren.
Waarvoor is specifieke informatie vaak nodig? Om een geldig verpleegprobleem te kunnen formuleren.
Noem drie voorbeelden van specifieke informatie. Pijnbestrijding, leefstijl, voeding. Denk aan meetinstrumenten bij het verzamelen van deze informatie.
Created by: 1746698362022521