Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Verpleegplan Hst 1

Zo maak je een verpleegplan. Hoofdstuk 1: Voor welk model kies jij?

QuestionAnswer
Wat is een theorie? Een verzameling van een aantal samenhangende verschijnselen.
Wat verklaart een theorie? Hoe de verschijnselen samenhangen en voorspelt hoe zij veranderen als de omstandigheden worden gevarieerd.
Wanneer is een theorie wetenschappelijk? Als zij onderzoekbaar is, dat wil zeggen als er toetsbare (werk)hypothesen uit kunnen worden afgeleid.
Welke elementen (4) bevat een verpleegkundige theorie? Verplegen (als actie), de zorgvrager (als persoon), de omgeving van de verpleegkundige in interactie met de zorgvrager, gezondheid als doel.'
Over welke samenhang zeggen verpleegkundige theorieën wat? Over de samenhang tussen: verplegen als activiteit, de zorgvrager, de omgeving en de gezondheid van de zorgvrager.
Wat is het doel van een verpleegkundige theorie? Het beschrijven en verklaren van de verpleegkundige praktijk.
Wat is het doel van een verpleegkundige theorie in de verpleegingswetenschap? Hypothesen uit theorieën afleiden en onderzoeken.
Een grand theory geeft over het algemeen antwoord op de vraag hoe er verpleegd zou moeten worden. Bijvoorbeeld King (1971) richtte zich op de interactie en relatie tussen zorgvrager en verpleegkundige. Noem een kenmerk van een grand theorie. Helaas vaak abstract en algemeen waardoor toetsing lastig is.
Middle range theories hebben een iets kleinere reikwijdte. Bijvoorbeeld: de invloed van ondersteuning van verpleegkundigen aan zorgvragers met postoperatieve pijn. Wat is het kenmerk van een middle range theory? Toetsbaar door onderzoek en praktijkvoering.
Praktijktheorieën zijn theorieën die zich spitsen op het effect van verpleegkundige activiteiten. Bijvoorbeeld: de noodzaak van goede voeding in het kader van decubituspreventie. Wat is het kenmerk van een praktijktheorie? Opvattingen over de samenhang tussen bepaalde verschijnselen in de grote theorieën zijn over het algemeen richtinggevend voor het onderzoek in de kleinere theorieën.
Wat is inductie? Onderzoek van concreet naar abstract. Bijvoorbeeld: een uur lang vogels tellen en dan een conclusie trekken over welke vogels er in je tuin leven.
Wat is deductie? Onderzoek van abstract naar concreet. Bijvoorbeeld: een veronderstelling van iemand dat roodborstjes de meest voorkomende vogels in Nederland zijn bewijzen of verwerpen
Wat is een combinatie van inductie en deductie? Theorieën testen via hypothesen. Bijvoorbeeld: literatuuronderzoek naar vogels in Nederland en praktijkonderzoek om het literatuuronderzoek te kunnen onderbouwen of weerleggen.
Wat is volgens Imone King het doel van verplegen? Gezondheid behouden, verkrijgen of herstellen, zodat zorgvragers kunnen functioneren in de rollen die zij in hun leven hebben en om waardig te sterven.
Welke drie interacterende systemen noemt King? Persoonlijk systeem, interpersoonlijk systeem en sociaal systeem.
Wat voor een kenmerk wordt er genoemd van de theorie van King? Het 'hoe en waarom' wordt beantwoordt, het 'wat' niet.
Wat stelt Castilla Roy in haar verpleegkundige theorie? De zorgvrager is een adaptief systeem. De zorgvrager kan zich aanpassen aan de omgeving. Hij kan ook de omgeving beïnvloeden.
Waar richt verpleegkundige zorg zich op, volgens Roy? (5 zaken.) Individueel persoon, gezin, groep, gemeenschap, samenleving.
Wat is de kern van de theorie van Dorothea Orem? Zorgvragers zijn mensen die beperkingen ervaren in de zorg voor henzelf (of voor degenen die van hen afhankelijk zijn). Deze beperkingen hangen samen met de gezondheidstoestand. Zorgvragers hebben een beperking in hun zelfzorgvermogen. Verplegen bestaat u
Welke drie theorieën over zelfzorg onderscheidt Orem? Theorieën over zelfzorg, zelfzorgtekort en verpleegkundige gedragssystemen.
Waarover gaan theorieën die over het 'wat van verplegen' gaan? Over interventies die voor verpleegkundigen zinvol zijn bepaalde situaties die zij tegenkomen bij zorgvrager. Bijvoorbeeld: pijnbestrijding, voedingsrichtlijnen, wondverzorging, etc.
Wat is een verpleegkundig model? Een rationele, vereenvoudigde, abstracte weergave van de werkelijkheid. Het doel is kennis en inzicht te verkrijgen in de complexe werkelijkheid, zodat die begrepen en beheerst kan worden.
Noem twee voorbeelden van verpleegkundige modellen. Zelfzorgactiviteiten van Orem en het Sunrise Model van Leininger.
Wat zijn zorgpaden? Een verzameling van methoden en hulpmidelen om de zorgprocessen van (poli)klinische of transmurale multi- of interdisciplinaire teams rond een specifieke patiëntengroep op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken. Dit vergroot de kwaliteit en effici
Waarvoor zijn zorgpaden bedoeld? Voor de optimalisatie van zorgprocessen. Kwaliteitsverbetering en kostenbesparing door afstemming.
Wat is classificeren? Het sorteren van zaken in voorgedefinieerde categorieën.
Wat is het doel van classificeren? Een vereenvoudigde structuur aanbrengen in de relatie tussen objecten.
Welke elf zorgpatronen onderscheidt Gordon? Noem de eerste zes. Gezondheidsbeleving en -instandhouding, voeding/stofwisseling, uitscheiding, activiteiten, slaap/rust, waarneming en cognitie.
Welke elf zorgpatronen onderscheidt Gordon? Noem de laatste vijf. Zelfbeleving, rollen/relatie, seksualiteit/voortplaning, tressverwerking, waarden/overtuiging.
Waarvoor staan de hoofdletters in SAMPC? Somatisch, Activiteiten, Maatschappelijk functioneren, Psychisch functioneren, Communicatie.
Wat zijn de vier levensdomeinen? Lichamelijk welbevinden, Woon- en leefomstandigheden, Patricipatie, Mentaal welbevinden.
Created by: 1746698362022521