Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Peace Corps Albainan

recommended phrases

AlbainanEnglish
Mirë se vini! Welcome, Hello
Mirëmëngjes! Good morning!
Mirëdita! Good afternoon!
Mirëmbrëma Good Evening!
Mirupafshim Good bye!
Ju lutem! Please
Faleminderit (shumë)! Thank you (very much)!
po yes
jo no
Shprehje të përdorshme Useful phrases
Nga jeni ju? Where are you from?
Unë jam nga Amerika. I am from the united states
Unë jam amerikan. I am American
Ku banoni ju? Where do you live?
Unë banoj në… I live in...
Si jeni ju? How are you?
Mirë, faleminderit! Fine, thanks!
Mirë, faleminderit! Fine, thanks!
Cfarë pune bëni ju? What do you do?
Unë jam vullnetar. I am a volunteer
Unë flas vetëm anglisht. I speak only English
Unë nuk flas shqip. I don't speak Albanian
Sa është ora? What time is it?
Flisni më ngadalë, ju lutem, Please, speak more slowly.
Flisni me zë më të lartë,ju lutem. Please, speak more loudly.
Unë kuptoj… I understand
Unë nuk kuptoj… I don't understand
Përsëriteni, ju lutem. repeat it, please
Shkruajeni, ju lutem. Write it down, please
Unë jam I am
i/e uritur hungry
i/e ngopur full
i/e etur thirsty
i/e zënë busy
i/e lirë free
i/e lodhur tired
i/e sëmurë sick
i/e lumtur happy
i/e trishtuar sad
i/e gëzuar, glad
i/e zemëruar angry
(Unë) Dua ndihmë. I need help.
Kujdes! Look out!
Dëgjoni! Listen!
Mund të më ndihmoni? Can you help me?
Mund të më tregoni? Can you tell me?
Po kërkoj... I am looking for...
Unë dua të shkoj… I want to go…
(Unë) E di. I know
(Unë) Nuk e di. I don't know
(Unë) Mendoj kështu. I think so.
(Unë) Nuk mendoj kështu. I don't think so.
(Unë) Besoj se po. I believe, yes.
(Unë) Nuk besoj.
Sa kushton kjo? How much is this?
(Unë) Dua një kafe. I want a coffee
(Unë) Nuk dua... I don't want..
(Unë) Dua të ha I want to eat
(Unë) Dua të pi. I want to drink
(Unë) Nuk dua të ha/pi. I don't want to eat/drink
Më pëlqen. I like it.
Nuk më pëlqen. I don't like it
Ky/kjo është e mirë This is good
Ky/kjo nuk është e mirë. This is not good
Ku është…? Where is the...?
Në të majtë On the left
Në të djathë on the right
Drejt straight-ahead
Këtu afër near by
Jo larg nga këtu not far from here
Sipër above
Poshtë fshatit down the village
Prapa behind
një 1
dy 2
tre 3
katër 4
pesë 5
gjashtë 6
shtatë 7
tetë 8
nëntë 9
dhjetë 10
njëmbëdhjetë 11
dymbëdhjetë 12
trembëdhjetë 13
katërmbëdhjetë 14
pesëmbëdhjetë 15
gjashtëmbëdhjetë 16
shtatëmbëdhjetë 17
tetëmbëdhjetë 18
nëntëmbëdhjetë 19
njëzetë 20
tridhjetë 30
dyzetë 40
pesëdhjetë 50
gjashtdhjetë 60
shtatdhjetë 70
tetëdjetë 80
nëntëdhjetë 90
një qind 100
një mijë 1000
milion 1,000,000
Created by: joey97501
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards