Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Peace Corps Albainan

recommended phrases

AlbainanEnglish
Mirë se vini! Welcome, Hello
Mirëmëngjes! Good morning!
Mirëdita! Good afternoon!
Mirëmbrëma Good Evening!
Mirupafshim Good bye!
Ju lutem! Please
Faleminderit (shumë)! Thank you (very much)!
po yes
jo no
Shprehje të përdorshme Useful phrases
Nga jeni ju? Where are you from?
Unë jam nga Amerika. I am from the united states
Unë jam amerikan. I am American
Ku banoni ju? Where do you live?
Unë banoj në… I live in...
Si jeni ju? How are you?
Mirë, faleminderit! Fine, thanks!
Mirë, faleminderit! Fine, thanks!
Cfarë pune bëni ju? What do you do?
Unë jam vullnetar. I am a volunteer
Unë flas vetëm anglisht. I speak only English
Unë nuk flas shqip. I don't speak Albanian
Sa është ora? What time is it?
Flisni më ngadalë, ju lutem, Please, speak more slowly.
Flisni me zë më të lartë,ju lutem. Please, speak more loudly.
Unë kuptoj… I understand
Unë nuk kuptoj… I don't understand
Përsëriteni, ju lutem. repeat it, please
Shkruajeni, ju lutem. Write it down, please
Unë jam I am
i/e uritur hungry
i/e ngopur full
i/e etur thirsty
i/e zënë busy
i/e lirë free
i/e lodhur tired
i/e sëmurë sick
i/e lumtur happy
i/e trishtuar sad
i/e gëzuar, glad
i/e zemëruar angry
(Unë) Dua ndihmë. I need help.
Kujdes! Look out!
Dëgjoni! Listen!
Mund të më ndihmoni? Can you help me?
Mund të më tregoni? Can you tell me?
Po kërkoj... I am looking for...
Unë dua të shkoj… I want to go…
(Unë) E di. I know
(Unë) Nuk e di. I don't know
(Unë) Mendoj kështu. I think so.
(Unë) Nuk mendoj kështu. I don't think so.
(Unë) Besoj se po. I believe, yes.
(Unë) Nuk besoj.
Sa kushton kjo? How much is this?
(Unë) Dua një kafe. I want a coffee
(Unë) Nuk dua... I don't want..
(Unë) Dua të ha I want to eat
(Unë) Dua të pi. I want to drink
(Unë) Nuk dua të ha/pi. I don't want to eat/drink
Më pëlqen. I like it.
Nuk më pëlqen. I don't like it
Ky/kjo është e mirë This is good
Ky/kjo nuk është e mirë. This is not good
Ku është…? Where is the...?
Në të majtë On the left
Në të djathë on the right
Drejt straight-ahead
Këtu afër near by
Jo larg nga këtu not far from here
Sipër above
Poshtë fshatit down the village
Prapa behind
një 1
dy 2
tre 3
katër 4
pesë 5
gjashtë 6
shtatë 7
tetë 8
nëntë 9
dhjetë 10
njëmbëdhjetë 11
dymbëdhjetë 12
trembëdhjetë 13
katërmbëdhjetë 14
pesëmbëdhjetë 15
gjashtëmbëdhjetë 16
shtatëmbëdhjetë 17
tetëmbëdhjetë 18
nëntëmbëdhjetë 19
njëzetë 20
tridhjetë 30
dyzetë 40
pesëdhjetë 50
gjashtdhjetë 60
shtatdhjetë 70
tetëdjetë 80
nëntëdhjetë 90
një qind 100
një mijë 1000
milion 1,000,000
Created by: joey97501