Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kost og sundhed

Begreber fra Biologi i udvikling

TermDefinition
Aminosyrer byggesten i proteiner. Hver af de 20 forskellige ___ indeholder foruden grundstofferne C, H og O også en aminogruppe -NH2. Enkelte indeholder også S.
Disakkarid sukkerarter som fx sukrose og mælkesukker. Består af to kulstofringe. Indeholder grundstofferne C, H og O.
Enzym proteinforbindelse der øger reaktionshastigheden ved kemiske processer, fx sammenkobling eller spaltning af molekyler. Biologiske katalysatorer.
Faciliteret diffusion nettobevægelsen af molekyler igennem transportproteiner i en cellemembran. Processen kræver ingen energi og er derfor en passiv transportform.
Fordøjelsesenzymer enzymer er proteinforbindelser der øger reaktionshastigheden. ___ bidrager til spaltning af madens bestanddele til små molekyler som kan optages gennem tarmvæggen.
Galaktose et monosakkarid, den ene del af disakkaridet laktose der består af glukose og ___
Glukagon hormon der produceres i bugspytkirtlen. Øger leverens frigivelse af glukose til blodet.
Glukose et monosakkarid. Det kulhydrat der indgår i respirationsprocessen.
Glykolyse biokemisk proces i flere trin hvor glukose omdannes til pyruvat, hvorved der produceres to ATP pr. glukosemolekyle.
Hæmoglobin jernholdigt protein i de røde blodlegemer som kan binde ilt.
Insulin hormon der produceres i bugspytkirtlen. Øger cellernes optag af glukose fra blodet.
Kolesterol særlig type fedtstof, et steroid, der bl.a. findes i cellemembranerne.
Laktose Et disakkarid der er opbygget af glukose og galaktose.
Laktoseintolerans manglende evne til at nedbryde mælkesukker (laktose) i tyndtarmen. Intolerancen skyldes et recessivt gen.
Monoumættet Indeholder fedtsyrekæder H3C-(CH2)n-COOH, hvor én af bindingerne mellem to C-molekyler er erstattet af en dobbeltbinding.
Mælkesukker laktose. Et disakkarid der er opbygget af glukose og galaktose.
Mættede fedtsyrer Fedtsyrekæder H3C-(CH2)n-COOH, hvor alle CH2-grupperne er bundet sammen af enkeltbindinger.
Passiv transport Når stoffer transporteres ind eller ud af en celle uden brug af energi (ATP). Dette sker oftest ved en diffusionsproces.
Peptid kort kæde af sammensatte aminosyrer
Polysakkarid stoffer som stivelse og cellulose, der består af lange kæder sammensat af glukosemolekyler. Indeholder grundstofferne C, H og O.
Polyumættede fedtsyrer Fedtsyrekæder H3C-(CH2)n-COOH, hvor mindst to af bindingerne mellem to C-molekyler er erstattet af dobbeltbindinger.
Respiration Nedbrydning af organisk stof med ilt, frigiver den maksimale mængde energi i form af ATP: C6H12O6 + 6 O2 + 30(ADP + Pi) -> 6 CO2 + 6 H2O + 30 ATP.
Transportprotein protein i cellemembranen der er med til at regulere passagen af stoffer som ioner eller større molekyler der ikke frit kan passere membranen, eller proteiner der transporterer et stof som fx ilt.
Created by: biologimks