Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kost og sundhed

Begreber fra Biologi i udvikling

TermDefinition
Aminosyrer byggesten i proteiner. Hver af de 20 forskellige ___ indeholder foruden grundstofferne C, H og O også en aminogruppe -NH2. Enkelte indeholder også S.
Disakkarid sukkerarter som fx sukrose og mælkesukker. Består af to kulstofringe. Indeholder grundstofferne C, H og O.
Enzym proteinforbindelse der øger reaktionshastigheden ved kemiske processer, fx sammenkobling eller spaltning af molekyler. Biologiske katalysatorer.
Faciliteret diffusion nettobevægelsen af molekyler igennem transportproteiner i en cellemembran. Processen kræver ingen energi og er derfor en passiv transportform.
Fordøjelsesenzymer enzymer er proteinforbindelser der øger reaktionshastigheden. ___ bidrager til spaltning af madens bestanddele til små molekyler som kan optages gennem tarmvæggen.
Galaktose et monosakkarid, den ene del af disakkaridet laktose der består af glukose og ___
Glukagon hormon der produceres i bugspytkirtlen. Øger leverens frigivelse af glukose til blodet.
Glukose et monosakkarid. Det kulhydrat der indgår i respirationsprocessen.
Glykolyse biokemisk proces i flere trin hvor glukose omdannes til pyruvat, hvorved der produceres to ATP pr. glukosemolekyle.
Hæmoglobin jernholdigt protein i de røde blodlegemer som kan binde ilt.
Insulin hormon der produceres i bugspytkirtlen. Øger cellernes optag af glukose fra blodet.
Kolesterol særlig type fedtstof, et steroid, der bl.a. findes i cellemembranerne.
Laktose Et disakkarid der er opbygget af glukose og galaktose.
Laktoseintolerans manglende evne til at nedbryde mælkesukker (laktose) i tyndtarmen. Intolerancen skyldes et recessivt gen.
Monoumættet Indeholder fedtsyrekæder H3C-(CH2)n-COOH, hvor én af bindingerne mellem to C-molekyler er erstattet af en dobbeltbinding.
Mælkesukker laktose. Et disakkarid der er opbygget af glukose og galaktose.
Mættede fedtsyrer Fedtsyrekæder H3C-(CH2)n-COOH, hvor alle CH2-grupperne er bundet sammen af enkeltbindinger.
Passiv transport Når stoffer transporteres ind eller ud af en celle uden brug af energi (ATP). Dette sker oftest ved en diffusionsproces.
Peptid kort kæde af sammensatte aminosyrer
Polysakkarid stoffer som stivelse og cellulose, der består af lange kæder sammensat af glukosemolekyler. Indeholder grundstofferne C, H og O.
Polyumættede fedtsyrer Fedtsyrekæder H3C-(CH2)n-COOH, hvor mindst to af bindingerne mellem to C-molekyler er erstattet af dobbeltbindinger.
Respiration Nedbrydning af organisk stof med ilt, frigiver den maksimale mængde energi i form af ATP: C6H12O6 + 6 O2 + 30(ADP + Pi) -> 6 CO2 + 6 H2O + 30 ATP.
Transportprotein protein i cellemembranen der er med til at regulere passagen af stoffer som ioner eller større molekyler der ikke frit kan passere membranen, eller proteiner der transporterer et stof som fx ilt.
Created by: biologimks
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards